FRAMTIDEN äR NU

2008: Fiberaktivismens år

Många skul­le kom­ma att min­nas 2008 som året för den sto­ra fi­nan­s­kri­sen, som plöts­ligt blev en re­a­li­tet ef­ter den ame­ri­kans­ka in­vest­ment­ban­ken Leh­man Brot­hers kon­kurs i sep­tem­ber. Men det­ta viss­te ing­en i årets bör­jan.

För JNT ha­de 2007 tyd­ligt bli­vit året då verk­sam­he­ten gick in i ett nytt ske­de. ”Vi ren­sa­de upp i struk­tu­rer­na. No­vacall avytt­ra­des och fu­sio­ner­na med Multi.​fi och OFC- Da­ta slut­för­des. Det nya JNT tog form”, sam­man­fat­tar Ma­ria Höglund. Många av bygg­ste­nar­na för det nya JNT här­stam­ma­de från Multi.​fi. Det ’gam­la’ JNT ha­de vo­ly­men och sub­stan­sen, men kring Multi.​fi:​s tjäns­ter fanns fram­tidspo­ten­ti­a­len.

Ma­ria Höglund: ”Att sam­man­fö­ra fö­re­tagskul­tu­ren hos en ut­ma­nar- /upp­stic­ka­ro­pe­ra­tör med kul­tu­ren hos en tra­di­tio­nell ope­ra­tör med över hund­ra­å­ri­ga anor skul­le jag vil­ja på­stå var minst li­ka om­väl­van­de för med­ar­be­tar­na in­om gam­la JNT som för al­la in­om Multi.​fi och OFC-Da­ta. Det var ut­ma­nan­de att sam­man­fö­ra det sta­bi­la och ru­tin­mäs­si­ga med det fram­fu­si­ga och ny­ska­pan­de i upp­stickar­kul­tu­ren.”

Som fram­gått var 2007 året för en nystart ock­så na­tio­nellt, ge­nom att det ’nya’ DNA bil­da­des. Det­ta gäll­de i högs­ta grad även de bo­lag som sål­de si­na DNA-in­ne­hav. Med stöd av de star­ka kas­sor de fick gavs en möj­lig­het att in­ve­ste­ra i verk­sam­het som kun­de bred­da de­ras tra­di­tio­nel­la tjäns­te­ut­bud.

Emanuel och Mayer Lehman, två av tre bröder som emigrerade från Bayern och grundade Lehman Brothers. Mellan 1844 och 1969 styrdes bolaget av familjen. 2008 var Lehman Brothers USA:s fjärde största investmentbank.

Lehmans Brothers konkurs den 15 september 2008 var en gigantisk mediehändelse och bidrog till att världens börser rasade. Medias representanter trängdes utanför bolagets huvudkontor i New York.

För JNT blev 2008 fram­för allt året då den sto­ra ut­bygg­na­den av fi­ber kom i gång. Den­na drevs som fram­gått fram med­ve­tet av JNT, men den för­stärk­tes av den ’fi­ber­ak­ti­vism’ som upp­kom i Syd­ös­ter­bot­ten och spred sig där­i­från.

 

FORT­SATT TEK­NIK­KAMP

Glo­balt fort­sat­te un­der 2008 täv­ling­en om att ut­veck­la allt hög­re över­fö­ringska­pa­ci­tet. Youtu­be drev på be­ho­vet bland an­nat ge­nom att in­tro­du­ce­ra stöd för HD-kva­li­tet och for­ma­tet wi­descreen (’bred­bild’) för vi­de­o­fil­mer. Även strea­ming (ström­man­de me­dia) in­tro­du­ce­ra­des nu i stör­re ska­la, till ex­em­pel mu­sik­tjäns­ten Spo­ti­fy, som ef­ter två års tes­ter och ut­veck­lings­ar­be­te lan­se­ra­des i Sve­ri­ge i ok­to­ber.

Vad hände år 2008?

För JNT blev 2008 fram­för allt året då den sto­ra ut­bygg­na­den av fi­ber kom i gång. Den­na drevs som fram­gått fram med­ve­tet av JNT, men den för­stärk­tes av den ’fi­ber­ak­ti­vism’ som upp­kom i Syd­ös­ter­bot­ten och spred sig där­i­från.

 

FORT­SATT TEK­NIK­KAMP

Glo­balt fort­sat­te un­der 2008 täv­ling­en om att ut­veck­la allt hög­re över­fö­ringska­pa­ci­tet. Youtu­be drev på be­ho­vet bland an­nat ge­nom att in­tro­du­ce­ra stöd för HD-kva­li­tet och for­ma­tet wi­descreen (’bred­bild’) för vi­de­o­fil­mer. Även strea­ming (ström­man­de me­dia) in­tro­du­ce­ra­des nu i stör­re ska­la, till ex­em­pel mu­sik­tjäns­ten Spo­ti­fy, som ef­ter två års tes­ter och ut­veck­lings­ar­be­te lan­se­ra­des i Sve­ri­ge i ok­to­ber.

För te­le­ko­mo­pe­ra­tö­rer­na in­ne­bar det­ta för­stås en fort­satt ut­ma­ning. Hur de än för­sök­te stäl­la om sig till de nya för­ut­sätt­ning­ar­na, ver­ka­de de ald­rig hin­na i kapp tek­ni­ken. Vid slu­tet av 2008 ha­de da­ta­tra­fi­ken i nä­ten (främst mu­sik och bild) re­dan bli­vit i stor­leks­ord­ning­en tio gång­er stör­re än röst­te­le­fo­nin. Knappt ha­de af­färsmo­del­ler­na re­vi­de­rats, så mås­te de re­vi­de­ras igen.

”Me­dan SMS var en näs­tan omo­ra­liskt ly­san­de af­fär (en frå­ga om hund­ra­tals eu­ro i in­täk­ter per MB) och röst­te­le­fo­nin gav un­ge­fär en eu­ro per MB, in­ne­bar den dra­ma­tis­ka vo­lymök­ning­en av ’da­ta­kom’ en­dast in­täk­ter på nå­gon ti­on­dels cent per MB. Med en så låg in­täkts­ni­vå fanns in­te

Måttet för TV-och dataskärmar byggde förr på förhållandet 4:3 mellan bredd och höjd, men har nu skiftat till 16:10 eller 16:9.

myc­ket ut­rym­me för ny­in­ve­ste­ring­ar”, kom­men­te­rar Ber­til Thorngen, le­dan­de ana­ly­ti­ker av te­le­kom­ut­veck­ling­en, un­der lång tid som stra­te­gi­chef för Te­lia.

 

RE­VAN­SCHEN I BAR­CE­LO­NA

I Fin­land ha­de fram till 2008 ett fem­ton­tal opera-

Daniel Ek grundade tillsammans med Martin Lor­ent­zon musik­tjäns­ten Sp­o­t­ify, som till­han­da­håller en stor del av värl­dens musik­insp­el­ningar.

tö­rer sat­sat på Wi­max, bland dem PPO, som över­ty­gats om tek­ni­kens för­de­lar i gles­bygds­mil­jö. Men hur såg fram­ti­den ut för tek­ni­ken? I ka­pit­let om 2007 be­skrevs hur Er­ics­son vid te­le­kom­mäs­san i Bar­ce­lo­na upp­fat­ta­des som den sto­ra för­lo­ra­ren ge­nom att sä­ga nej till Wi­max. Vid mäs­san 2008 tog Er­ics­son en gruv­lig re­vansch.

Den­na gång pre­sen­te­ra­de Er­ics­son sin 4G- tek­nik LTE in­ne i hal­len och in­te i hem­lig­het ut­an­för den. Nu blev bran­schen klar över att fle­ra av de sto­ra ope­ra­tö­rer­na var på väg in på LTE-spå­ret – en dra­ma­tisk vänd­ning. Er­ics­son be­skriv hur även CD­MA- tek­ni­ken skul­le kun­na mi­gre­ras till LTE. En li­ten bär­bar LTE-ter­mi­nal, kal­lad Ber­ta, fö­re­vi­sa­des. Myc­ket ha­de snac­kats om de höga bred­bands­has­tig­he­ter­na, här var det bäs­ta be­vi­set hit­tills för att det fun­ge­ra­de. Bland an­nat de­mon­stre­ra­de Er­ics­son nu värl­dens förs­ta end- to-end mo­bil­sam­tal i LTE.

Med Ber­ta pre­ste­ra­des has­tig­he­ter på ni­vån 140 Mb­ps. Re­vans­chef­fek­ten för Er­ics­son för­stärk­tes av att de ame­ri­kans­ka jät­te­o­pe­ra­tö­rer­na Sprint Nex­tels och Clear­wires stort upp­blåsta Wi­max­pro­jekt pre­cis nu var i färd med att ha­ve­re­ra. Sprints Nex­tels VD Ga­ry For­see fick ge­nom en ar­ti­kel i Wall Stre­et Jour­nal ve­ta att hans sty­rel­se sök­te ny VD för bo­la­get.

Än­nu i ja­nu­a­ri 2008 het­te det att de nya Wi­max­nä­ten i USA skul­le öpp­na i april. Så blev in­te fal­let. Där­e­mot pas­sa­de Er­ics­son på att just då de­mon­stre­ra en HSPA-lös­ning på 42 Mb­ps. Det be­skrevs som nytt världs­re­kord i da­taö­ver­fö­rings­has­tig­het i mo­bil­nä­tet. Re­kor­det möj­lig­gjor­des av att mo­du­la­tions­tek­ni­ken 64QAM ha­de lagts in i HSPA- tek­ni­ken och av än­nu en ny­het: dubb­la

Ericssons LTE-terminal, kallad Berta, som väckte sensation på mobilmässan i Barcelona 2008. Kapaciteten var 140 Mbps.

an­ten­ner ha­de byggts in i bassta­tio­nen och mo­bil­te­le­fo­nen, så kal­lat 2 x 2 Mi­mo (Mul­tip­le In­put Mul­tip­le Out­put).

 

”JAG VET IN­TE”

Var­för det­ta stän­di­ga fo­kus på att ut­veck­la ny tek­nik? Er­ics­sons tek­nik­chef Hå­kan Er­iks­son fick frå­gan många gång­er: ”Man mås­te vå­ga ta till sig det nya, som LTE, även om det kan kan­ni­ba­li­se­ra på den tek­nik som re­dan rul­lar. An­nars tar kon­kur­ren­ter­na över.”

På frå­gan vad LTE skul­le an­vän­das till var Hå­kan Er­iks­sons svar: ”Jag vet in­te. Vi kän­ner in­te till vil­ka tjäns­ter­na blir, men vi kan va­ra säk­ra på att de kom­mer. Al­la ti­di­ga­re tek­nik­k­liv har ock­så ifrå­ga­satts.”

Trots det­ta fort­sat­te Er­ics­son som fram­gått att läg­ga en an­sen­lig del av si­na forsk­nings­kost­na­der på GSM. Var­för? Hå­kan Er­iks­son 2008: ”För att den är stor, tre mil­jar­der män­ni­skor an­vän­der den, och den väx­er, in­te minst som följd av att Ki­na är för­se­nat med 3G. Det går fort­fa­ran­de att ut­veck­la bort kost­na­der för kun­den, ge­nom till ex­em­pel ener­gi­ef­fek­ti­va­re bassta­tio­ner.”

Men vä­sent­ligt är ock­så att all ny tek­nik in­te har fram­ti­den för sig. Till ex­em­pel blev Er­ics­sons be­slut nu, som­ma­ren 2008, ba­ra ett år ef­ter lan­se­ring­en att av­slu­ta ut­veck­lings­ar­be­tet gäl­lan­de de be­skriv­na fem­to­cel­ler­na.

”Vi fick all­tid en­tu­si­as­tis­ka kom­men­ta­rer då vi pre­sen­te­ra­de fem­to­cel­ler­na. Men när det kom till kri­tan, vad var vins­ten med att ta dem i bruk? För bred­bands­an­vänd­ning kräv­de de i prak­ti­ken fi­be­rac­cess till det fas­ta nä­tet. Och om du har en fi­ber­för­bin­del­se och Wi-Fi hem­ma, vad be­hö­ver du då en fem­to till. Vi var väl­digt för­tjus­ta i vår nya pro­dukt. Det var ba­ra det att den in­te be­höv­des”, kom­men­te­ra­de ra­di­o­che­fen Ma­rie Westrin.

 

FIN­LÄNDSKT FI­BER­MA­NI­FEST

2008 blev ock­så året då stats­rå­det be­skrev som en na­tio­nell mål­sätt­ning att al­la fas­ta bo­stä­der och fö­re­tag i Fin­land till 2015 skul­le ha till­gång till

Målet att alla ska kunna få 100 Mbps bred­band be­skr­ivs i kom­muni­kat­ions­mini­ster­iets bro­schyr.

100 Mb­ps för bred­bands­kom­mu­ni­ka­tion. När­ma­re be­stämt sa­des att bo­stä­der­na skul­le ha till­gång till ett fi­ber- el­ler ka­bel­nät med den nämn­da ka­pa­ci­te­ten på högst två kilo­me­ters av­stånd.

I en bro­schyr sam­man­fat­ta­de kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­et bud­ska­pet:

”En bred­bands­sats­ning är li­ka vik­tig för da­gens hem som vär­me, el och ett fun­ge­ran­de vat­ten­led­nings­nät. Med hjälp av bred­ban­det kan du hål­la kon­takt med värl­den om­kring dig och an­vän­da dig av allt mer va­ri­e­ran­de tjäns­ter [...] En fast fi­be­rop­tisk an­slut­ning är det över­lägs­na al­ter­na­ti­vet vad gäl­ler has­tig­he­ter och funk­tions­sä­ker­het. Den räc­ker till al­la nu­va­ran­de och fram­ti­da In­ter­net­tjäns­ter, och kom­mer att gö­ra det i minst 50 år fram­åt.”

Ma­ria Höglund kom­men­te­ra­de i JNT:s års­be­rät­tel­se att tid­ta­bel­len för stats­rå­dets mål var ”ut­ma­nan­de men helt re­a­lis­tisk i vår nejd”.

En vä­sent­lig frå­ga som en stat­lig ar­bets­grupp nu ut­red­de var hur en open ac­cess-mo­dell för fi­ber­nä­ten skul­le kun­na se ut. Vad skul­le va­ra

Kom­muni­kat­ions­mini­ster Suvi Lin­dén gick ut med bud­ska­pet att alla i Fin­land har rätt till 100 Mbps.

rim­li­ga vill­kor för ut­om­stå­en­de tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer som an­vän­de and­ras fi­ber­nät?

I en in­for­ma­tions­kam­panj lyf­te stats­rå­det fram kom­mu­ner­na i Su­u­po­h­ja som fö­re­gång­a­re. 2005 ha­de de fat­tat ett stra­te­giskt be­slut om att ut­veck­la en ge­men­sam nät­verks­in­fra­struk­tur och byg­ga eget fi­ber­nät. De­lä­ga­re var kom­mu­ner­na Kau­ha­jo­ki, Teu­va, Ku­rik­ka, Iso­jo­ki, Kar­via och Ka­rijo­ki plus TDC (vars andel senare köptes av PPO) med en fem pro­cents äga­ran­del. Nä­tet skul­le va­ra öp­pet.

En an­nan pi­on­jär som lyf­tes fram var Ku­us­ka­is­ta, ett an­delslag som grun­dats som ett ’gräs­rot­si­ni­ti­a­tiv’ i mel­lers­ta Fin­land 2002.

 

FI­BER­DE­BATT

2007 ha­de Pe­der­sö­re kom­mun som fram­gått till­satt en fi­ber­ar­bets­grupp, ledd av Al­lan Zitt­ra. Ak­ti­vis­ter­na i Syd­ös­ter­bot­ten be­skrevs som en fö­re­bild, och des­sa vil­le även spri­da sin vi­sion vi­da­re. I det ha­de de stöd av Ös­ter­bot­tens För­bund. En nyc­kel­per­son var Ulf Grind­gärds, eldsjäl kring

fi­ber­nä­tet i Kristi­nestad (KRS-Net) och an­ställd av för­bun­det som spe­ci­al­pla­ne­ra­re för IT- in­fra­struk­tur i land­ska­pet.

Det var där­med bäd­dat för fi­ber­kon­kur­rens på JNT:s om­rå­de och ak­ti­vi­te­ter pa­ral­lellt med dem som JNT pla­ne­ra­de. Det al­la i ivern in­te såg var skill­na­den mel­lan land­sän­dar­na: i Syd­ös­ter­bot­ten fanns ing­en eta­ble­rad ak­tör med in­tres­se för att byg­ga fi­ber­nät, i nor­ra Ös­ter­bot­ten fanns som fram­gått en så­dan.

I Ja­kob­stads Tid­ning i maj ut­veck­la­de Ma­ria Höglund JNT:s stånd­punkt: ”Al­la ini­ti­a­tiv för att för­bätt­ra verk­sam­hets­för­ut­sätt­ning­ar­na i nej­den är lov­vär­da och må­let tor­de va­ra det sam­ma för al­la ak­ti­va: än­da­måls­en­lig in­fra­struk­tur som ger bäs­ta möj­li­ga verk­sam­hets­för­ut­sätt­ning­ar obe­ro­en­de av var man bor... [Men] när man föl­jer med de­bat­ten får man ibland upp­fatt­ning­en att ingen­ting görs och att fi­ber­ut­bygg­na­den krä­ver nya an­delslag el­ler kom­mu­na­la af­färs­verk för att ta or­dent­lig fart. Så kan det va­ra på en del or­ter, men in­te i Ja­kob­stads­nej­den.”

Hon be­skrev JNT:s ut­bygg­nads- och mo­der­ni­se­rings­pla­ner gäl­lan­de nä­ten i Ja­kob­stad, Ny­kar­le­by, Pe­der­sö­re och Lar­smo.

JNT:s huvudbudskap var tydligt i den tidning som gavs ut 2008. Fiberleverantörerna heter Sture Flinck och Pekka Takala.

”Un­der se­na­re tid har en del oro­li­ga för­fråg­ning­ar kom­mit till oss gäl­lan­de pla­ne­ra­de fi­ber­pro­jekt. I fle­ra by­ar har man va­rit oro­lig för att

Kapaciteten i en fiberkabel är näst intill obegränsad. Två JNT-veteraner, Sven-Erik Hästö och Tom Gädda, som fiberambassadörer.

kom­mu­ner­nas ak­ti­vi­tet i fi­ber­frå­gan ska in­ne­bä­ra att JNT in­te byg­ger ut fi­ber­nä­tet en­ligt de bygg­pla­ner vi har pre­sen­te­rat. Så är det in­te, vi in­om JNT byg­ger he­la ti­den fi­ber­för­bin­del­ser på de om­rå­den där in­tres­se finns. Sna­ra­re är det så att ar­be­tet med att för­se Ja­kob­stads­nej­den med snab­ba fi­ber­för­bin­del­ser krä­ver ak­ti­vi­tet ock­så på by­ni­vå och vi ser fram mot ett gi­van­de sam­ar­be­te med kom­mu­ner­na i den­na vik­ti­ga frå­ga.

----

[...] det hand­lar om att fat­ta be­slut i by­ar­na, gårds­grup­per­na el­ler kvar­te­ren ifall man vill ha fi­be­ran­slut­ning och när. Al­la kan själ­va på­ver­ka när de får en fi­ber­för­bin­del­se hem till sig. Man kan till ex­em­pel ta kon­takt med oss så kan vi dis­ku­te­ra hur många i byn, gårds- el­ler kvar­ters­grup­pen som bor­de an­slu­ta sig för att vi ska kun­na dra fi­ber till en rim­lig kost­nad.”

 

DET SOM BE­HÖVS ÄR TJÄNS­TER

Ma­ria Höglund fram­höll i sitt in­lägg att ett nät än­då in­te är nå­got själ­vän­da­mål. Det an­vän­da­ren be­hö­ver är tjäns­ter i nä­tet. Hon nämn­de att JNT, ”ef­tersom inga stan­dar­der kring open ac­cess än­nu är de­fi­ni­e­ra­de”, i förs­ta ske­det er­bjöd till­gång till In­ter­net och TV från JNT, men att kun­den gäl­lan­de öv­ri­ga In­ter­net­ba­se­ra­de tjäns­ter fritt kun­de väl­ja le­ve­ran­tör, även till ex­em­pel IP- te­le­fo­ni.

Hon ifrå­ga­sat­te om allt skul­le kun­na skö­tas med tal­ko­kraf­ter. ”Där har vi [JNT] en stor för­del i och med att vi re­dan har ett lo­kalt ägt bo­lag i bran­schen.”

Pe­ter Por­tin, som fö­re­trä­da­re för Pe­der­sö­re­i­ni­ti­a­ti­vet, tog i ett am­bi­tiöst svar en ut­gångs­punkt i att Ma­ria Höglund på­pe­kat att de kopp­ar­ba­se­ra­de nä­ten på sikt in­te skul­le kom­ma att räc­ka till. ”Det är förs­ta gång­en jag hör en fö­re­trä­da­re för te­le­kom­bran­schen i vårt land­skap ens an­ty­da nå­got så­dant. Vår nu­va­ran­de in­fra­struk­tur har va­rit föråld­rad och otill­räck­lig i fle­ra år även om bran­schen häv­dar mot­sat­sen”, var hans upp­fatt­ning.

Nu fanns dock änt­li­gen an­led­ning till op­ti­mism. ”Ak­ti­vis­ter med bör­jan i Syd­ös­ter­bot­ten har vak­nat. De­ras ini­ti­a­tiv har med hjälp av bland an­nat Ös­ter­bot­tens För­bund spritts till he­la land­ska­pet och nu pla­ne­ras verk­ligt snab­ba och öpp­na nät med fri kon­kur­rens till hus­håll, fö­re­tag och fas­tig­he­ter i näs­tan he­la Ös­ter­bot­ten.”

 

JNT ER­ÖV­RAR SO­NE­RA­BY­AR

Sam­ti­digt som den­na dis­kus­sion på­gick var JNT ”på väg att er­öv­ra So­ne­ra­mark”, som JT ut­tryck­te sa­ken. I mars be­rät­ta­de tid­ning­en att 60 av 116 hus­håll i Vex­a­la var re­do att an­slu­ta sig till JNT:s fi­ber­nät. Ock­så by­bor­na i Mo­näs ha­de nu kal­lat till mö­te för att son­de­ra in­tres­se för sam­ma sak.

Bak­grun­den var bland an­nat att JNT un­der ett an­tal år ha­de hyrt in sig i So­ne­ras nät och stod för In­ter­ne­tan­slut­ning­ar­na i by­ar­na. So­ne­ra ha­de över­hu­vud­ta­get in­te va­rit in­tres­se­rat av att säl­ja bred­bands­tjäns­ter till si­na abon­nen­ter.

I den mån för­bin­del­ser­na fun­ge­ra­de var de

Munsala­bya­rna akti­ver­ade sig 2008. Det gamla kom­mun­vap­net.

emel­ler­tid allt­för lång­sam­ma. ”So­ne­ra är ock­så helt oin­tres­se­rat av att gö­ra nå­got åt nä­tet. Tvärtom har bo­la­get med­de­lat att det fas­ta nä­tet i gles­byg­den ska kö­ras ner”, be­rät­ta­de Sö­ren Strå­ka, Mo­näs, i JT. Miss­nö­jet med So­ne­ras nät i sjö­by­ar­na i Mun­sa­la var bå­de gam­malt och ut­brett, för­kla­ra­de Jan Sund­holm: ”Jag har i tre år för­gä­ves för­sökt på­ta­la pro­ble­men med nä­tet i Vex­a­la.”

JNT in­led­de nu en se­rie mö­ten i fi­ber­frå­gan i by­ar­na. Det blev tio mö­ten un­der 2008, med va­ri­e­ran­de sam­ar­bets­par­ter. Förs­ta mö­tet, i ja­nu­a­ri, sked­de i Pe­der­sö­re med­bor­garin­sti­tuts re­gi och gav till­fäl­le för al­la in­tres­sen­ter att be­skri­va sitt bud­skap, in­klu­si­ve fi­ber­ak­ti­vis­ter­na och Ös­ter­bot­tens För­bund.

Un­der vå­ren hölls mö­ten i Vex­a­la, Mo­näs, Kant­lax och Hirv­lax, de se­na­re på ini­ti­a­tiv av by­arå­den, och i Lar­smo, Lapp­fors och Lepp­lax. De två sist­nämn­da mö­te­na för­an­led­des av att So­ne­ra med­de­lat om kraf­tigt höj­da lin­je­hy­ror på or­ter­na, vil­ket tving­a­de ock­så JNT att hö­ja si­na pri­ser på AD­SL. Om Lapp­forsmö­tet kom­men­te­ra­des in­om JNT att man höll ”låg pro­fil”, ef­tersom man

JNT tog 2008 ett nytt grepp i sin kommunikation genom en tidning där kunderna kom till tals. Från vänster Jouko Pihlajamaa, Guy Envik och Rolf Björkskog.

rör­de sig på ”Al­lans do­mä­ner” (Al­lan Zitt­ras hem­by Ki­isk hör till Lapp­fors).

I ok­to­ber höll JNT in­for­ma­tions­mö­te i Monå och i no­vem­ber i Fors­by, Pe­der­sö­re, in­för en hand­ploc­kad mind­re grupp.

 

OPEN AC­CESS-PRO­JEKT

Pe­ter Por­tin ha­de i sin JT-ar­ti­kel spe­lat ut kor­tet att JNT kun­de väl­ja att hål­la si­na nät stäng­da för ut­om­stå­en­de ope­ra­tö­rer. I en ana­lys da­te­rad någ­ra vec­kor se­na­re pre­sen­te­ra­de Ma­ria Höglund slut­sat­sen att möj­lig­he­ter­na och styr­kor­na med open ac­cess för JNT:s del klart över­väg­de de ne­ga­ti­va hot­bil­der­na. Det fanns ing­en an­led­ning att in­vän­ta re­gle­ring från myn­dig­hets­håll, den bäs­ta po­li­ti­ken var att hål­la nä­tet öp­pet för ope­ra­tö­rer ”som vill fin­nas i Ja­kob­stads­nej­den”.

En ana­lys av geo­gra­fin i JNT-nej­den led­de till en in­del­ning i 83 om­rå­den, vil­ka om­fat­ta­de om­kring 11500 fas­tig­he­ter. Pre­li­mi­närt be­döm­des att

JNT har alltid haft kort väg till Sver­ige. Det låg nära till hands att jäm­föra bred­bands­erfar­enhet­erna med Ume­Net inom Umeå Energi.

JNT med eg­na re­sur­ser skul­le kla­ra att byg­ga ut 9-10 av om­rå­de­na år­li­gen.

Sam­ti­digt gäll­de den helt grund­läg­gan­de frå­gan in­ne­hål­let i fi­ber­nä­ten. Vil­ka tjäns­ter skul­le det hand­la om, vem skul­le pro­du­ce­ra dem, vem le­ve­re­ra dem, och i vil­ken form skul­le de pa­ke­te­ras för le­ve­ran­tö­rer och slut­kun­der?

Ma­ria Höglund: ”Det na­tur­li­ga var att sö­ka stra­te­gis­ka sam­ar­be­ten med många oli­ka par­ter ut­an att bin­da upp JNT till nå­gon spe­ci­ell grupp. Stra­te­gin skul­le va­ra att ska­pa dy­na­mis­ka sam­ar­bets­nät­verk där vi kun­de er­bju­da så­dant som vå­ra kun­der vil­le ha.” Och ef­tersom de geo­gra­fis­ka av­stån­den be­tyd­de allt mind­re i det upp­kopp­la­de sam­häl­let, ”låg det nä­ra till hands för JNT att ge­nom ett in­tres­sant tjäns­te­ut­bud sö­ka kun­der i fi­ber­nät ock­så ut­an­för re­gi­o­nen, obe­ro­en­de av vem som byggt nä­ten.”

Men hur skul­le af­färsmo­del­ler­na allt­så se ut i ett öp­pet nät?

JNT tog i det­ta del av er­fa­ren­he­ter­na fram­för allt hos Ume­Net, det fi­ber­nät som Umeå stad

TEKES, den statliga utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, stödde JNT:s projekt att utveckla en affärsmodell för open access.

ha­de bör­jat byg­ga re­dan på nit­ti­o­ta­let och som 2008 ha­de om­kring 45000 hus­håll in­kopp­la­de. Lär­do­men var att Ume­Net ha­de fått bör­ja pro­du­ce­ra eg­na In­ter­net­tjäns­ter för att över­hu­vud­ta­get få i gång tjäns­te­le­ve­ran­sen i nä­tet. 1-2 år se­na­re bör­ja­de man få med ock­så öv­ri­ga ope­ra­tö­rer. Ef­ter 3-4 år var le­ve­ran­tö­rer­na åt­skil­li­ga och kon­kur­ren­sen re­ell.

”Ge­nom att va­ra ti­digt ute med att ta fram en mo­dell för open ac­cess kan vi på­ver­ka hur mark­na­den ut­veck­las. Vi har möj­lig­het att, för­u­tom att ef­fek­tivt byg­ga upp det eg­na nä­tet, ock­så ut­veck­la verk­sam­he­ten till att dri­va mind­re fri­ståen­de fi­ber­nät och för­se dem med in­tres­san­ta tjäns­te­pa­let­ter”, sägs i ett do­ku­ment som låg till grund för en av JNT:s sats­ning­ar un­der 2008: att ut­veck­la tjäns­ten Mul­ti Net, som i kort­het hand­lar om ope­ra­tör­so­be­ro­en­de drift, ad­mi­nist­ra­tion och över­vak­ning av kom­mu­ni­ka­tions­nät.

Nå­gon mot­sva­ran­de tjänst fanns in­te i Fin­land. En son­de­ring gav vid han­den att TE­KES var in­tres­se­rat att del­fi­nan­si­e­ra ett pro­jekt för att ut­veck­la en af­färsmo­dell för open ac­cess. En pro­jekt­plan var klar i sep­tem­ber, och ef­ter po­si­tivt be­sked av TE­KES in­led­des pro­jek­tet med sex JNT:are in­vol­ve­ra­de, bland dem Ken­neth Nylund som pro­jekt­le­da­re.

 

PE­DER­SÖ­RE VÄL­JER VÄG

I ok­to­ber 2008 pre­sen­te­ra­de fi­ber­ar­bets­grup­pen i Pe­der­sö­re sitt för­slag. Det sam­man­fat­ta­des i fy­ra punk­ter: • Kom­mu­nin­vå­nar­na byg­ger ett eget nät­verk som al­la i kom­mu­nen kan an­slu­ta sig till. • Ett nät byggs med fram­ti­dens tek­nik, op­tisk fi­ber än­da fram till fas­tig­he­ten el­ler lä­gen­he­ten. • Nä­tet ägs och drivs av ett an­delslag. Var och en som tar en an­slut­ning blir med­lem och de­lä­ga­re med på­verk­nings­möj­lig­he­ter i an­delsla­get. • Nä­tet ska dri­vas en­ligt det öpp­na nä­tets prin­cip.

Myc­ket en­tu­si­asm ut­tryck­tes. En bro­schyr sam­man­ställ­des med hän­vis­ning­ar till fö­re­gång­ar­na i Syd­ös­ter­bot­ten. Ät­ta själv­stän­di­ga nät var där i färd med att bil­da ett sam­ar­bets­klus­ter, Fin­nish Open Networks (FIO­NETS). ”För­de­len med att gå ihop och sam­ar­be­ta är att små en­skil­da nät in­te är så loc­kan­de för tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer”, het­te det. I slu­tet av 2008 ha­de nä­ten in­om FIO­NETS om­kring 4 000 abon­nen­ter.

Pe­der­sö­re­grup­pen hän­vi­sa­de ock­så till an­delsla­get KNT-Net i Kro­no­by, som grun­dats 2007

och där­med va­rit först ute i nor­ra svens­ka Ös­ter­bot­ten med må­let att byg­ga ett fi­ber­nät i hem­kom­mu­nen. Un­der vå­ren 2008 vi­sa­de en kart­lägg­ning i Kro­no­byby­ar­na att över hälf­ten av hus­hål­len var in­tres­se­ra­de, och bygg­na­tio­nen kom i gång un­der hös­ten.

Kom­mun­di­rek­tör i Kro­no­by var nu Stig Öst­dahl. 1994 ha­de han som nämnts va­rit kom­mun­di­rek­tör i Ny­kar­le­by och då in­te fått grann­kom­mu­ner­na med sig i sin am­bi­tion att sö­ka kon­takt med In­ter­net.

I ok­to­ber 2008 togs ett ini­ti­a­tiv ock­så i Ny­kar­le­by. Ett pla­ne­rings- och mo­bi­li­se­rings­pro­jekt in­led­des med fi­nan­sie­ring av Ös­ter­bot­tens För­bund. I de­cem­ber ut­sågs Mats Kronqvist till pro­jekt­le­da­re för pro­jek­tet "Fi­ber i ett öp­pet land­skap".

På sin blogg skrev Ulf Grind­gärds att fi­ber­nä­ten Dy­na­mo­net, KrsNET, Su­u­po­h­jan seutu­verk­ko, Ha­ku­ka­is­ta (Ku­rik­ka), Va­lo­ka­is­ta (Ylista­ro) och Ku­us­ka­is­ta (Ku­u­si­o­kun­nat - Ala­vus, Ku­or­ta­ne m.m.) nu al­la var ihop­kopp­la­de med varand­ra: ”Det­ta är ett ly­san­de ex­em­pel på sam­ar­be­te över land­skaps­grän­sen.”

Att en drag­kamp fö­restod mel­lan JNT och lo­ka­la fi­ber­ak­ti­vis­ter var allt­så up­pen­bart. De min­nes­go­da kun­de se pa­ral­lel­ler till de dra­ma­tis­ka hän­del­ser 1957-1964 då tio av fem­ton lo­ka­la

De lokala fiberprojekten kom i regel i gång som ett samarbete mellan aktivister och regionala myndigheter. De flesta tog fram en egen logotyp.

te­le­fonan­delslag (i nå­got fall ak­tie­bo­lag) ha­de fu­sio­ne­rat med te­le­fon­bo­la­get i Ja­kob­stad (be­skrivs i JNT:s histo­rik Hund­ra år i led­ning­en). Kam­pen var den gång­en hård i många by­ar om

Några av de lokala telefoncentraler, som efter fusioner blivit en del av JNT, syns på denna flanellograf, där Harald Bäck, mångårig VD för telefonbolaget i Jakobstad, berättar om den planerade automatiseringen 1965.

man skul­le väl­ja Ja­kob­stads­bo­la­get el­ler sta­ten som fu­sions­part. Värst var kon­flik­ter­na i Es­se (Bäck­by), Kåll­by och yt­ter­by­ar­na i Mun­sa­la, och i al­la de fal­len ha­de ma­jo­ri­te­ten i slutän­dan valt sta­ten.

Det som skil­de, jäm­fört med ut­gångs­punk­ten nu fem­tio år se­na­re, var att Ja­kob­stads­bo­la­get på fem­ti­o­ta­let länge styv­nac­kat sagt nej, när an­delsla­gen ute i re­gi­o­nen ta­git kon­takt för att dis­ku­te­ra ett över­ta­gan­de. Te­le­fon­bo­la­gets sty­rel­se tyck­te den gång­en att det in­te var sta­dens sak att ta hand om pro­ble­men långt ute i lands­or­ten.

 

VAL AV TE­LE­FON­TEK­NIK

Att en ny ti­de­räk­ning bör­jat ut­tryck­tes 2008 ock­så i frå­gan hur den klas­sis­ka te­le­fon­tek­ni­ken AXE skul­le er­sät­tas. Som fram­gått ha­de ett sam­ar­be­te med Cisco kom­mit i gång, och Ciscos tek­nik fram­stod allt mer som den som kun­de ut­ma­na Er­ics­son. I ju­ni pre­sen­te­ra­de Sven Wan­näs

Cisco Systems grundades 1984 av det gifta paret Len Bosack och Sandy Lerner och blev ett av de snabbast växande bolagen någonsin. Företagsnamnet och logotypen anspelar på San Francisco och Golden Gate-bron.

en jäm­fö­rel­se mel­lan des­sa två le­ve­ran­tö­rers för­slag.

Er­ics­sons lös­ning ha­de för­de­len att den möj­lig­gjor­de bå­de Vo­IP och tra­di­tio­nell fast te­le­fo­ni. Nack­de­len var att Er­ics­sons sy­stem var för sto­ra, och där­med för dy­ra, för JNT:s be­hov. Cisco ha­de hun­nit läng­re i sin Vo­IP-ut­veck­ling, ha­de lös­ning­ar i den stor­lek som JNT be­höv­de och er­bjöd även ett enkla­re gräns­snitt för att in­te­gre­ra tred­je­parts­sy­stem. Dock ha­de Cisco ing­en bra lös­ning för fast te­le­fo­ni, var­för den­na skul­le be­hö­va skö­tas just med ett tred­je­parts­sy­stem.

Jäm­fö­rel­sen ut­föll till för­del för Cisco, som dess­utom kun­de ses som en stra­te­giskt vik­tig part­ner, ef­tersom da­tas­tam­nä­ten och JNT:s Vo­IP-ba­se­ra­de fö­re­tags­tjäns­ter var bygg­da med Cisco­tek­nik. JNT:s be­slut blev att den nya ge­ne­ra­tio­nens te­le­fon­cen­tral skul­le be­stäl­las av Cisco. En test­platt­form skaf­fa­des än­nu un­der 2008, un­der 2009 skul­le den nya hu­vud­cen­tra­len tas i drift

Telekom- och IT-världarna smälter allt mer samman. Också JNT:s gamla leverantör Ericsson, grundat 1876, finns numera i Silicon Valley.

pa­ral­lellt med AXE. Tred­je­parts­ut­rust­ning­en för fast­te­le­fo­nin skul­le slut­li­gen tas i gång suc­ces­sivt för bort­kopp­ling av AXE 2012.

Den IP-ba­se­ra­de te­le­fo­nin fick un­der 2008 sitt ge­nom­brott för van­li­ga abon­nen­ter, främst tack va­re JNT:s Mul­ti­Vo­ice-tjänst. 8 pro­cent av te­le­fonan­slut­ning­ar­na var vid årets slut IP- ba­se­ra­de. An­ta­let te­le­fonan­slut­ning­ar fort­sat­te mins­ka, men tack va­re den star­ka fram­mar­schen för Mul­ti­Vo­ice-tjäns­ten mins­ka­de an­slut­ning­ar­na med ba­ra två pro­cent un­der året.

Un­der året öka­de an­de­len be­tal-TV-kun­der

Sven Wannäs, anställd på JNT 1983, kom i sin jämförelse till att Ciscos förslag för IP-telefoni var bättre anpassat för JNT:s behov än konkurrenten Ericssons.

mar­kant. Nu för­verk­li­ga­des slut­ligt över­gång­en till di­gi­ta­la TV-sänd­ning­ar i ka­bel-TV-nä­ten och den ana­lo­ga dis­tri­bu­tio­nen av TV-sänd­ning­ar­na upp­hör­de.

 

SAM­AR­BE­TE MED ÅL­COM

Än­nu en ny­het 2008 var att JNT av­ta­la­de med Ål­com om le­ve­rans av IP-TV.

Ma­ria Höglund: ”Det här är åter ett ex­em­pel på vårt sätt att tän­ka. Vi bygg­de även här på fri­vil­lig­het och in­te på de­lä­gan­den och vid­lyf­ti­ga ak­tio­närs­av­tal kors och tvärs. Det vik­ti­ga var att hit­ta en sam­ar­bets­part med till­räck­ligt tek­niskt kun­nan­de och med vil­ja att ut­veck­la pro­gram­ut­bu­det en­ligt vår mål­grupps pre­fe­ren­ser. An­via kun­de ha va­rit ett al­ter­na­tiv, men ett sam­ar­be­te med Ål­com ha­de fler för­de­lar.”

Sam­ar­be­tet med Ål­com gick till­ba­ka på en stu­di­e­re­sa som en de­le­ga­tion från JNT och Multi.​fi 2001 ha­de gjort till Ma­ri­e­hamn (Ål­com var då Älands störs­ta In­ter­net­le­ve­ran­tör). Wil­li­am Lin­dén lär­de den gång­en kän­na Jan-Er­ik Er­iks­son, som han tre år se­na­re stöt­te på igen på ett se­mi­na­ri­um i Hels­in­fors, ar­ran­ge­rat av Cisco på te­mat MPLS (Mul­ti­pro­tocol La­bel Swit­ching, lämp­lig för bland an­nat IP-TV och IP-te­le­fo­ni).

Wil­li­am Lin­dén: ”Vi åt mid­dag till­sam­mans, och det blev in­led­ning­en till ett långt sam­ar­be­te kring bå­de In­ter­net­tra­fik och IP-TV. Det vi­sa­de sig att Ål­com höll på att byg­ga en för­bin­del­se till Helsing­fors och be­höv­de pla­ce­ra sin ut­rust­ning nå­gon­stans. Re­dan un­der mid­da­gen kom vi över­ens om att de kun­de pla­ce­ra sin ut­rust­ning i vårt skåp och sam­ti­digt by­ta tra­fik, så att de fick till­gång till tra­fik via Fi­cix av oss och vi till Net­nod [som dri­ver de cen­tra­la knut­punk­ter­na i Sve­ri­ges del av In­ter­net] via dem.”

Vid sam­ma tid del­tog Wil­li­am Lin­dén och hans kol­le­ger i dis­kus­sio­ner kring IP-TV med en grup­pe­ring in­om Fin­net: Ou­lun Pu­he­lin, PPO, GT, KPY och 3-ktv. ”Det var myc­ket mö­ten och di­vi­de­ran­de om bå­de tek­nik och po­li­tik. Tek­niskt kör­de vi

Principskiss över MPLS-nät. Routrar som swappar paket kallas LSR, gränssnittet mellan traditionell routing och swapping sköts av routrar benämnda ELSR.

i gång test och kun­de se IP-TV i Ja­kob­stad 2004 via det­ta kon­cept. Men vi kom till att det var för myc­ket po­li­tik in­blan­dat.”

Ge­nom kon­tak­ten med Jan-Er­ik Er­iks­son viss­te Wil­li­am Lin­dén att man på Ål­com var långt kom­men med sitt eget IP-TV-kon­cept, och det spann han och kol­le­ger­na vi­da­re på un­der 2004-2005. I slu­tet av 2004 ha­de han IP-TV hem­ma hos sig i Ja­kob­stad i full funk­tion via Ål­com.

”Det vi kon­sta­te­ra­de, och som be­kräf­ta­des av

ÅLCOM och JNT har många lik­art­ade behov. Genom sam­arb­ete har bå­da en dir­ekt­in­gång i de cent­rala fin­länd­ska och sve­nska Int­ernet­knut­punk­terna.

de åländs­ka er­fa­ren­he­ter­na, var att det var ris­ka­belt att er­bju­da IP-TV över AD­SL-tek­nik, ef­tersom långa av­stånd och ytt­re stör­ning­ar på­ver­ka­de kva­li­te­ten. Vi be­slöt där­för le­ve­re­ra IP-TV en­dast över fi­ber. Det var ock­så en or­sak till att vi bör­ja­de säl­ja tjäns­ten IP-TV först 2008”, be­rät­tar Wil­li­am Lin­dén.

 

NEJ TILL FNE

Än­nu ett val för JNT 2008 var att sä­ga nej till de­lä­gar­skap i FNE-Fin­land.

Det­ta bo­lag ha­de grun­dats år 2000 som dot­ter­bo­lag till Te­le­ka­re­lia och ef­ter­hand ge­nom

William Lindén, anställd på Multi.fi 1999, har byggt nätverk för JNT både vad gäller teknik och kontakter till andra bolag.

ut­bygg­nad och fö­re­tags­köp skaf­fat sig ett fi­berstam­nät över he­la lan­det. Un­der 2007 och 2008 blev stör­re de­len av Fin­net­bo­la­gen äga­re i FNE-Fin­land, som då gick in för den nämn­da tek­ni­ken MPLS.

”För att få kö­pa till ’själv­kost­nads­pris’ skul­le man va­ra de­lä­ga­re. Vi ha­de ju än­da se­dan Multi.​fi-ti­den själ­va skött vå­ra stam­näts­för­bin­del­ser och själ­va i Fi­cix pe­e­rat vår In­ter­net­tra­fik med al­la ope­ra­tö­rer. Vi såg där­för in­te nå­gon or­sak att bin­da oss och be­ta­la in oss i ett nytt stam­näts­bo­lag för att få kö­pa ka­pa­ci­tet, som det för öv­rigt än­då fanns i över­flöd av på mark­na­den”, sä­ger

Ma­ria Höglund.

”Ge­nom att ha en egen kom­pe­tens om da­tas­tam­nät och in­te via de­lä­gar­skap och ak­tio­när­s­ ö­ver­ens­kom­mel­ser bin­da oss till en en­da part har vi su­ve­rä­ni­tet och möj­lig­het att för­hand­la kring vå­ra eg­na vill­kor bå­de nu och fram­ö­ver samt bil­da stra­te­gis­ka al­li­an­ser med oli­ka par­ter i takt med att värl­den för­änd­ras och nya be­hov upp­kom­mer.”

Det hör till bil­den att av­ta­len om ka­pa­ci­tets­ut­nytt­jan­de i nä­ten om­för­hand­las med jäm­na mel­lan­rum. Pri­ser­na sjun­ker och den ka­pa­ci­tet man får för peng­ar­na går upp i snabb takt.

 

VLT BLIR AN­VIA

Även för VLT sked­de en lin­jeänd­ring 2008. Un­der den nye VD:n Ti­mo Cavén och med stöd av nya dri­van­de äga­re for­mu­le­ra­des en stra­te­gi med in­rikt­ning mot star­ka­re till­växt. Det­ta följ­des upp ge­nom fö­re­tagsin­köp, som syf­ta­de till en ut­veck­ling ”från te­le­kom­mu­ni­ka­tions­bo­lag till en di­ver­si­fi­e­rad kon­cern”.

För att mar­ke­ra den nya in­rikt­ning­en byt­te VLT i au­gusti namn till An­via, som be­skrevs stå för för­bin­del­ser och fram­åt­skri­dan­de. Den nya gra­fis­ka pro­fi­len syf­ta­de till att för­stär­ka bil­den av fö­re­ta­get som en en­het­lig, tidsen­lig fler­bransch­kon­cern.

Peter Boström, styrelseordförande i JNT sedan 1993, beskrev i en kolumn i bolagets tidning 2008 vilka värden och värderingar som JNT står för.

I ku­lis­ser­na köp­te kret­sen kring DNA:s hu­vud­ä­ga­re så myc­ket ak­ti­er i An­via som de kom över. Vid årets slut bör­ja­de de­ras ägan­de när­ma sig 20 pro­cent. Det un­der­för­ståd­da må­let var att fu­sio­ne­ra An­via med DNA.

Ett te­le­kom­bo­lag som lät ta­la om sig 2008 var GSM Su­o­mi, grun­dat året in­nan, bland an­nat ge­nom en pro­dukt kal­lad Spi­i­di. Pub­li­ci­tet fick GSM Su­o­mi in­te minst ef­ter att ha lo­vat be­ta­la bö­ter­na för al­la Spi­i­di­a­bon­nen­ter som togs av po­li­sen för att an­vän­da mo­bil­te­le­fo­nen un­der bil­kör­ning. GSM Su­o­mi hann in­rät­ta lo­ka­la för­sälj­nings­kon­tor på tolv or­ter, bland dem Va­sa, och an­stäl­la upp emot 200 per­so­ner in­nan bo­la­get i de­cem­ber

köp­tes av börs­bo­la­get Evia.

 

BRA UT­VECK­LING I DNA

Äret 2008 bör­ja­de bra för DNA. Vid halv­års­skif­tet ha­de DNA 1,49 mil­jo­ner mo­bil­te­le­fona­bon­ne­mang, 300000 fler än året in­nan. Om­sätt­ning­en un­der and­ra kvar­ta­let var 50 mil­jo­ner eu­ro stör­re än året in­nan, 163 mil­jo­ner eu­ro. Re­sul­ta­tet för and­ra kvar­ta­let blev ef­ter fi­nansnet­to 23 mil­jo­ner eu­ro, ef­ter att året in­nan ha va­rit 7 mil­jo­ner eu­ro.

I in­ter­vju­er för­kla­ra­de Jan-Er­ik Frost­dahl att DNA bör­ja­de va­ra re­do att no­te­ras på bör­sen. Dock ha­de börs­ut­veck­ling­en va­rit ne­ga­tiv se­dan hös­ten 2007, var­för han me­na­de att det kun­de va­ra klokt att vän­ta än­nu en tid.

På en frå­ga från JT för­kla­ra­de Ma­ria Höglund att JNT in­te ha­de någ­ra pla­ner på att lik­vi­de­ra sitt in­ne­hav. ”Vi äger en knapp pro­cent och jag tyc­ker det hör till att vi har ett in­ne­hav i en mo­bi­lo­pe­ra­tör. För oss har en even­tu­ell börs­list­ning ing­en kon­kret prak­tisk be­ty­del­se för­u­tom att äga­ran­de­len blir me­ra lik­vid och vi så att sä­ga får ett mark­nads­pris på den [...] Det är bra att bo­la­get ut­veck­las po­si­tivt. Vi har ju va­rit med och star­tat upp DNA och re­sul­ta­tet av det ser vi nu”, kom­men­te­ra­de hon.

JT no­te­ra­de att DNA var i färd med att kö­pa upp ak­ti­er i bå­de An­via och Eli­sa. Jan-Er­ik Frost­dahl för­ut­såg att kon­so­li­de­ring­en in­om te­leb­ran­schen skul­le kom­ma att fort­sät­ta, men be­skrev

ägan­det i Eli­sa fram­för allt som en fi­nan­si­ell in­ve­ste­ring för DNA.

Det­ta var kanske in­te he­la san­ning­en. Ett spel om Eli­sa på­gick un­der ytan. Med ägan­det spritt på mer än 200000 äga­re kun­de det ges till­fäl­le att få ett stort in­fly­tan­de över bo­la­get även med en re­la­tivt mått­lig äga­ran­del.

 

KAMP OM ELI­SA

Ex­em­pel på det­ta ha­de getts i bör­jan av 2008 då den is­länds­ka äga­ren No­va­tor, som ef­ter hän­del­ser­na 2005 satt på drygt 10 pro­cent av ak­ti­er­na, gjort ett för­sök att för­änd­ra Eli­sas bo­lags­struk­tur och för­nya Eli­sas sty­rel­se. För­sö­ket miss­lyc­ka­des ef­ter att No­va­tor in­te fått till­räck­ligt stöd av bo­lags­stäm­man.

Men vad be­tyd­de den börsned­gång som hål­lit i sig he­la 2008 och som un­der hös­ten ut­veck­la­des till re­na ka­ta­stro­fen? För NAS­DAQ OMX, som den fin­länds­ka bör­sen var del av, blev årets fa­cit en re­kord­ned­gång på 42 pro­cent. Någ­ra sär­skilt svar­ta da­gar no­te­ra­des i sep­tem­ber, då bland an­nat in­vest­ment­ban­ken Leh­man Brot­hers an­sök­te om kon­kurs. I ok­to­ber sked­de ett nytt ras, ef­ter att al­la is­länds­ka ban­ker han­dels­stop­pats och fle­ra av dem sett sitt öde be­seg­lat.

Vad det­ta be­tyd­de för No­va­tor fram­gick snart. Den 13 ok­to­ber med­de­la­des att No­va­tor ha­de sålt sin an­del på 10,4 pro­cent i Eli­sa till för­säk­rings­bo­la­get Var­ma för 194 mil­jo­ner eu­ro. DNA var nu­me­ra näst­störs­ta äga­re i Eli­sa och ha­de del­ta­git in­ten­sivt i för­hand­ling­ar­na med No­va­tor. Må­let var, en­ligt Jan-Er­ik Frost­dahl, att ka­pa Eli­sa.

Ut­gång­en i kam­pen om No­va­tors ak­ti­er var en stor be­svi­kel­se för DNA:s fö­re­trä­da­re. En frå­ga många ställ­de var var­för kö­pa­ren blev just Var­ma och hur det kom sig att fins­ka sta­ten stöt­ta­de af­fä­ren ge­nom en för­bin­del­se att kö­pa minst hälf­ten av de ak­ti­er som Var­ma för­vär­vat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marias galleri: Anne Törnqvist

”Glädjer både kunder och kollegor med sitt glada humör. Kan det mesta om JNT:s tjänster till konsumentkunder.”

Marias galleri: Janek Ahlvik

”Positiv och social försäljare som ser möjligheter överallt. En entusiastisk idéspruta.”

Marias galleri: Andreas Lönnqvist

”Lugnt, systematiskt och med bred teknisk kompetens tar sig Andreas an de mest varierande utmaningar.”

 

Innehåll

Innehåll