FRAMTIDEN äR NU

2010: Året då fibertjänsterna blev viktiga

År 2010 ha­de fi­ber oå­ter­kal­le­ligt bör­jat ta över i Ja­kob­stads­re­gi­o­nen. Men var det öpp­na nät som gäll­de?

Hå­kan Löfqvist: ”Det kor­ta sva­ret är nej. Det var myc­ket säll­synt att en kund frå­ga­de ef­ter öpp­na nät. Dock för­de ak­ti­vis­ter­na myc­ket ljud i sa­ken. De åstad­kom myc­ket rök av li­te eld.”

Vad är egent­li­gen ett öp­pet nät? Det kan lå­ta som om sig­na­ler i öpp­na nät kan skic­kas hur som helst, men så en­kelt är det in­te. En rad grund­fi­gu­ra­tio­ner be­hövs, för ka­na­li­se­ring, trans­mis­sion, IP, med me­ra. Hur kom­mer man över­ens om dem?

Kenneth Nylund: ”Begreppet öppet nät var minst sagt flummigt från början och aktörerna menade – och menar kanske ännu – antagligen lite olika saker. Vi försökte på vår kant bringa klarhet genom det projekt som vi drog i gång med TEKES-stöd 2008, ’Affärsmodell för Open Access’, och som i slutet av 2009 resulterade i NetixOpen-konceptet.”

Ken­neth Nylund var själv pro­jekt­le­da­re för Ne­tix­O­pen och pre­sen­te­ra­de pro­jek­tet bland an­nat vid ett se­mi­na­ri­um som JNT ge­nom­för­de till­sam­mans med Ös­ter­bot­tens För­bund i Ja­kob­stad i de­cem­ber 2009. Han lis­ta­de de fem fi­ber­nät som del­tog i pi­lot­pro­jek­tet – KrsNET (550 fi­be­ran­slut­ning­ar), Dy­na­mo Net, När­pes (630), Both­nia Bro­ad­band, Ma­lax (500+), JNT (400) och KNT-Net (400) – och tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer­na, An­via, PPO

Ipad, Apples surfplatta med tryckkänslig 9,7-tumsskärm, lanserades av Steve Jobs i San Francisco den 27 januari 2010.

och JNT, som al­la del­tog med In­ter­net, IP-TV och Vo­IP.

Kra­vet på nä­ten var att de hu­vud­sak­li­gen skul­le upp­fyl­la re­kom­men­da­tio­ner­na i Kom­mu­ni­ka­tions­ver­kets, FI­CO­RA:s, fö­re­skrif­ter gäl­lan­de

JNT:s IT-chef Kenneth Nylund var en av nyckel­per­sonerna i Kommunikations­verkets ‘pilot­arbets­grupp’ i open access-frå­gan 2009-2010.

sam­tra­fik­gräns­snitt. Man för­sök­te i pro­jek­tet mi­ni­me­ra nä­tens in­bör­des be­ro­en­den och hö­ja drift­sä­ker­he­ten ge­nom att kopp­la in nä­ten di­rekt via egen fi­ber el­ler ge­nom så kal­lad våg­längdsmul­ti­plex­e­ring, som möj­lig­gjor­de fle­ra

sam­ti­di­ga över­fö­ring­ar via sam­ma länk.

Nä­ten an­slöts till Ne­tix­O­pens an­slut­nings­punk­ter i An­vi­as ope­ra­törs­ut­rym­men i Ro­par­näs och hos In­no­Ga­te i Kar­le­by. Ord­ning­en var den­na:

 

  • Tjäns­te­le­ve­ran­tö­ren gör en kopp­lings­be­gä­ran via Ne­tix­O­pens be­ställ­ningspor­tal.
  • Ne­tix­O­pen be­stäl­ler kopp­ling av nät­ ä­ga­ren via ett webb­gräns­snitt som till­han­da­hålls av Ne­tix­O­pen.
  • Nät­ä­ga­rens ad­mi­nist­ra­tör ge­nom­för kopp­ling­en (vir­tu­ellt) och kvit­te­rar job­bet.
  • Ne­tix­O­pen kvit­te­rar job­bet mot tjäns­te­le­ve­ran­tö­ren.

 

Rent prak­tiskt kon­fi­gu­re­ras kun­dens an­slut­ning på så sätt bort från fi­ber­nä­tets bulk- In­ter­net-VLAN och styrs till tjäns­te­le­ve­ran­tö­rens tjäns­te-VLAN (In­ter­net, IP-TV, fö­re­tags­nät, med me­ra).

 

 

 

Vad hände år 2010?

Österbotten framstod som en föregångare i fråga om fiberkommunikationer. Saken dryftades bland annat av Österbottens Förbund.

NA­TIO­NELLT IN­TRES­SE

In­tres­set för Ne­tix­O­pen vak­na­de un­der pro­jek­tets gång ock­så hos FI­CO­RA, som ut­såg en egen ar­bets­grupp i sa­ken. Som med­lem i den pre­sen­te­ra­de Ken­neth Nylund JNT-pro­jek­tet ock­så på FI­CO­RA och del­tog i ar­be­tet med de två rap­por­ter som ar­bets­grup­pen pre­sen­te­ra­de i mars 2010: en slut­rap­port om JNT:s pi­lot­pro­jekt och en vars

Tiina Sjögren, VD för Jakobstads stadshotell, framträdde i JNT-tidningen 2010 som en av JNT:s trogna kunder.

ru­brik skul­le kun­na över­sät­tas som ’Rätt­vist till­trä­de – den fin­länds­ka Open Ac­cess-mal­len’.

Nå­gon spe­ci­fik af­färsmo­dell blev de facto in­te re­sul­ta­tet av Ne­tix­O­pen-pro­jek­tet, men en vik­tig kom­pe­tens bygg­des upp och en mo­dell ut­veck­la­des för hur tjäns­ter kun­de le­ve­re­ras i öpp­na nät.

Ken­neth Nylund: ”Ge­ne­rellt var al­la ak­tö­rer i

Leif Björkgen, VD för bokföringsbyrån JBB, beskrev hur bolagets anställda kunde jobba hemifrån tack vare JNT:s teknik.

re­gi­o­nen, bå­de JNT och fi­be­ran­delsla­gen, gans­ka en­se om att Ne­tix­O­pen-mo­del­len var bra. Pro­ble­met var ba­ra att nå­gon mås­te ad­mi­ni­stre­ra kon­cep­tet och gö­ra sa­ker i prak­ti­ken, vil­ket kos­tar peng­ar. I prak­ti­ken ha­de ba­ra JNT re­sur­ser för det­ta, och var allt­så den en­da som kun­de age­ra spin­del i nä­tet mel­lan tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer och fy­siskt nät.”

Al­la fi­ber­ak­ti­vis­ter var in­te gla­da åt det­ta. JNT för­sök­te hit­ta en ne­u­tral sam­ar­bets­form för att ut­veck­la kon­cep­tet vi­da­re. Bland an­nat fö­reslogs ett an­delslag, där kost­na­der­na skul­le hål­las lå­ga. ”Ifall de öv­ri­ga nät­ä­gar­na in­te kom­mer med, så fort­sät­ter verk­sam­he­ten i JNT:s re­gi på kort sikt och på lång sikt strä­var vi ef­ter att få kon­cep­tet vi­da­re till t.​ex. Gri­dit”, sä­ger JNT:s sty­rel­se i pro­to­kol­let.

Trots ido­ga för­sök från JNT:s si­da nap­pa­de emel­ler­tid in­te de öv­ri­ga. ”I prak­ti­ken har det be­tytt att an­delsla­gens höga ide­al kring öp­pen­het i nä­ten har ur­vatt­nats och att nä­ten av­ta­lar med en­skil­da tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer för si­na an­vän­da­res räk­ning”, sam­man­fat­tar Ken­neth Nylund. De fles­ta fi­be­ran­delslag som JNT ’kon­kur­re­rar’ med kö­per i dag sin bulk-In­ter­net­ka­pa­ci­tet av JNT.

 

JNT GÅR MED I GRI­DIT

JNT:s sty­rel­se hän­vi­sa­de allt­så till Gri­dit. Det­ta fö­re­tag ha­de grun­dats som­ma­ren 2009 i syf­te att få fram ett gräns­snitt som gjor­de att många ’ser­vice­le­ve­ran­tö­rer’ kost­nads­ef­fek­tivt skul­le kun­na age­ra mot många lo­ka­la mark­nads­plat­ser, som i det­ta fall skul­le upp­rätt­hål­las av ett an­tal lo­ka­la nät­verks­bo­lag.

Gri­dits äga­re var SSP (Sa­lo), FSP (Fors­sa), KPO (Ka­ja­na), Ka­ris Te­le­fon, Lo­vi­sa Te­le­fon, Ii­sal­men Pu­he­lin, ESP (Vam­ma­la), Mänt­sälän Sä­h­kö och JNT. I mot­sats till de öv­ri­ga ha­de JNT vid star­ten gått med i Gri­dit ba­ra med en mind­re in­sats, 10900 eu­ro. Tan­ken var att som pas­siv ak­tio­när

En grundläggande fråga för JNT handlar om att kunna förmedla tjänster som produceras av bolag som Walt Disney, Spotify och Voddler.

föl­ja ut­veck­ling­en un­der 1-2 år och där­ef­ter gö­ra ett väg­val.

I april 2010 med­de­la­des att IBM ut­setts att le­ve­re­ra systemp­latt­for­men för den öpp­na ser­vice­mo­dell som Gri­dit ef­ter­strä­va­de. Ge­nom lös­ning­en skul­le nö­jes- och nyt­to­tjäns­ter från oli­ka ser­vice­le­ve­ran­tö­rer kun­na sam­las på en en­da adress. Kun­den skul­le fritt kun­na väl­ja tjäns­ter och pro­duk­ter oav­sett vil­ket fö­re­tag som till­han­da­höll nät­verk­san­slut­ning­en.

Kon­kur­re­ran­de va­ru­mär­ken skul­le allt­så va­ra

Walt Disney inviger nöjesparken Disneyland i Kalifornien. Han ska ha fått idén under ett besök på Tivoli i Köpenhamn.

till­gäng­li­ga som i en van­lig de­talj­han­del och tjäns­ter­na le­ve­re­ras och fak­tu­re­ras via det lo­ka­la nät­verks­bo­la­get. Pro­gno­sen var att lan­se­ring av de kom­man­de nät­bu­ti­ker­na skul­le kun­na ske re­dan i slu­tet av året.

Vad be­tyd­de det­ta för JNT? Er­fa­ren­he­ten var att små ak­tö­rer ha­de svårt att at­tra­he­ra sto­ra tjäns­te­le­ve­ran­tö­rer. Spo­ti­fy, Vodd­ler och Dis­ney nämn­des som ex­em­pel. Gri­dit där­e­mot ha­de den

Musse Pigg, skapad som figur av Walt Disney 1928, är en av de kändisar som ingår i JNT:s erbjudande.

be­höv­li­ga mas­san.

”Al­ter­na­ti­vet [om vi in­te sat­sar på att säl­ja tjäns­ter] är att vi allt mer fo­ku­se­rar på att en­dast byg­ga nät och att nå­gon an­nan le­ve­re­rar tjäns­ter i nä­tet”, sa­de Ma­ria Höglund i sin be­red­ning för sty­rel­sen. Be­slu­tet blev att JNT skul­le gå med full­ska­ligt i Gri­dit ge­nom ak­ti­e­köp för 185300 eu­ro plus den lö­pan­de må­nads­kost­nad som skul­le räk­nas per an­slut­ning.

JNT GÅR MED I ONESTREAM

Än­nu ett be­ty­del­se­fullt ini­ti­a­tiv var OneStream, som vid öpp­ning­en i feb­ru­a­ri 2010 be­skrevs som ett unikt in­ter­na­tio­nellt ope­ra­törs­sam­ar­be­te och Eu­ro­pas störs­ta öpp­na nät, med 20000 kilo­me­ter fi­ber, kopp­lings­punk­ter på fler än et­tu­sen or­ter och med högs­ta tänk­ba­ra trans­mis­sions­has­tig­he­ter.

JNT:s mark­nads­chef Ste­fan Skyt­te be­rät­tar att pro­ces­sen tog sin bör­jan ge­nom sam­ar­be­tet med KD- Soft, som ti­di­ga­re in­gått ett av­tal med AC-Net i Väs­ter­bot­ten. AC-Net är den obe­strid­li­ga bred­bandspi­on­jä­ren i Sve­ri­ge, grun­dat re­dan 1996 av Väs­ter­bot­tens lands­ting, Fö­re­ta­gar­na och lä­nets kom­mu­ner. AC-Net var först i Sve­ri­ge med ett fi­ber­nät som för­band al­la stör­re or­ter i lä­net och ha­de eg­na no­der i var­je kom­mun.

En av lär­do­mar­na hos AC-Net for­mu­le­ras av VD:n Eva- Ma­rie Marklund så här: ”Det finns ing­en gräns för hur myc­ket band­bredd som be­hövs. Ju mer band­bredd, desto mer an­vänd­ning och fler ka­pa­ci­tets­krä­van­de tjäns­ter dy­ker upp.”

Ste­fan Skyt­te: ”Till­sam­mans med KD-Softs re­pre­sen­tan­ter träf­fa­de vi Eva-Ma­rie Marklund. Hon kon­tak­ta­de To­ny Blomqvist på IT-Norr­bot­ten (i Lu­leå), som AC-Net se­dan ti­di­ga­re ha­de ett stam­näts­sam­ar­be­te med. Vi tre träf­fa­des se­dan och kom fram till att ett sam­ar­be­te låg i al­las in­tres­se.”

AC-Net samordnar ett konkurrens- och leverantörsneutralt fibernät i Västerbotten och blev en intressant samarbetspart för JNT. AC-Nets VD Eva-Marie Marklund var en viktig och drivande kontakt i arbetet med att skapa operatörssamarbetet OneStream.

Ett stör­re mö­te ar­ran­ge­ra­des i Stock­holm. In­ter­net­le­ve­ran­tö­ren Bahn­hof, som pro­fi­le­rat sig på öpp­na stads­nät, och fi­be­ro­pe­ra­tö­ren Norr­sken i Sundsvall fick spe­ci­alin­bju­dan. Se­na­re kon­tak­ta­des fi­ber­bo­la­get Pro­nea (nu upp­köpt av Bro­ad­net) från Nordnor­ge.

”Nam­net OneStream kom vi fram till ef­ter många och långa mö­ten. Kic­koff ha­de vi i Bahn­hofs lo­ka­ler i Stock­holm med svensk press in­kal­lad, och sam­ti­digt sig­ne­ra­de vi sam­ar­bets­av­ta­let om OneStream”, be­rät­tar Ste­fan Skyt­te.

OneStream ger en kom­mu­ni­ka­tions­ka­pa­ci­tet ”som i prak­ti­ken ald­rig kom­mer att slå i ta­ket”. Er­bju­dan­det byg­ger på att kun­den har en

JNT:s VD Maria Höglund är ofta ute och möter kunderna. Att bygga ut ett finmaskigt fibernät är en grundläggande strategi. Besluten ligger dock hos kunderna; var och en av dem måste komma till slutsatsen att fiber är värt att investera i.

kon­takt­per­son och ett av­tal för he­la nä­tet. JNT:s roll är fram­för allt att le­ve­re­ra tjäns­ter och för­bin­del­ser in­om Fin­land och att sö­ka för­bin­del­ser ock­så mot de bal­tis­ka län­der­na och mot Ryss­land.

Ma­ria Höglund: ”Att just JNT blev fin­ländsk part i OneStream hand­lar än en gång om nät­verks­ska­pan­de och ti­ming samt in­ställ­ning­en till nya kon­stel­la­tio­ner. OneStream be­höv­de en bro till Fin­land och vi var rätt part­ner för det. Att vi kan svens­ka un­der­lät­ta­de gi­vet­vis kon­tak­ter­na, och det är ju ing­en ny­het att vå­ra kun­der har myc­ket kon­tak­ter till Sve­ri­ge och föl­jer tren­der­na där.”

SLUT­RAP­PORT I PE­DER­SÖ­RE

Un­ge­fär vid den­na tid, i mars 2010, fär­dig­ställ­des slut­rap­por­ten ock­så i Pe­der­sö­re kom­muns fi­ber­pro­jekt. En in­for­ma­tions­bro­schyr ha­de året in­nan de­lats ut till al­la hus­håll. En blogg för pro­jek­tet ha­de upp­rät­tats. Vid års­skif­tet till 2010 ha­de om­kring 300 med­lem­mar an­slu­tit sig till fi­be­ran­delsla­get, 250 av dem i Es­se kom­mun­del. Fem­ton pro­cent av fas­tig­he­ter­na i kom­mu­nen ha­de med­de­lat sitt in­tres­se för att an­slu­ta sig till fi­ber­nä­tet. An­slut­nings­kost­na­den be­räk­na­des till 2450 eu­ro.

Den av­slu­tan­de kom­men­ta­ren i rap­por­ten ut­tryck­te viss bit­ter­het: ”På grund av kon­kur­rens från lo­ka­la te­le­bo­lag har byg­gan­det ej kun­nat ske i den om­fatt­ning som an­delsla­get och pro­jek­tet ur­sprung­li­gen pla­ne­ra­de. Te­le­bo­la­gen byg­ger ett pa­ral­lellt nät med sub­ven­tio­ne­ra­de an­slut­nings­pri­ser för att dom ska kun­na be­stäm­ma pris­sätt­ning­en på ac­cess­nä­tet.”

Hur kom­men­te­rar JNT:s fi­ber­team det? Hå­kan Löfqvist: ”Långt in­nan PÖF ens var påtänkt ha­de JNT be­slut på att byg­ga ut fi­ber­nä­tet in­om sitt tra­di­tio­nel­la verk­sam­hets­om­rå­de, där ju bland an­nat Pe­der­sö­re kom­mun in­går. Att ett fi­be­ran­delslag bil­da­des och bör­ja­de kon­kur­re­ra di­rekt med JNT gav ing­en an­led­ning att om­prö­va det be­slu­tet. Men för­stås såg vi till att vår or­ga­ni­sa­tion var i skick, så att vi ha­de möj­lig­het att mö­ta kon­kur­ren­sen.”

Henrik Teir, som driver företaget Sideby Motor i Sydösterbotten, är kund hos JNT både i fråga om IP-TV, Internet och MultiVoice.

”An­slut­nings­av­gif­ten har ing­et över­hu­vud­ta­get att gö­ra med pri­set på tjäns­ter­na i nä­tet, och JNT sub­ven­tio­ne­rar så­le­des inga an­slut­nings­av­gif­ter. Vårt an­slut­nings­pris är ba­se­rat på mark­nads­mäs­si­ga pri­ser ut­gå­en­de från de vo­ly­mer vi kö­per in. Men jag kan jag hål­la med om att vi be­stäm­mer över vå­ra pri­ser... vem skul­le an­nars gö­ra det?”

Ma­ria Höglund: ”En or­sak till kom­men­ta­ren i fi­ber­grup­pens slut­rap­port är väl helt en­kelt att man ut­gick från att JNT in­te skul­le va­ra ak­tivt och att man kun­de ko­pi­e­ra mo­del­len rakt av från Syd­ ös­ter­bot­ten. En or­dent­lig mark­nads- och kon­kur­ren­ta­na­lys skul­le nog ha gett or­sak att om­prö­va det di­rekt från bör­jan.”

”Frå­gan är vad kun­der­na tyc­ker. I prak­ti­ken är det så, att om pris­skill­na­den mel­lan fi­ber och and­ra (säm­re) al­ter­na­tiv är för stor, så pri­o­ri­te­rar en del av kun­der­na and­ra bred­bands­tek­ni­ker. Pri­set mås­te va­ra mark­nads­mäs­sigt. Fi­ber­ak­ti­vis­ter­na har of­ta upp­levt oss som en svår kon­kur­rent, men för vår del är det nog främst and­ra bred­band­sal­ter­na­tiv än fi­ber som är den värs­ta kon­kur­ren­ten”, sä­ger Ma­ria Höglund.

I ju­ni med­de­la­de PÖF:s sty­rel­se att an­delsla­get skul­le an­slu­ta sig som med­lem i An­delsla­get Fio­nets, som var un­der bild­ning bland de lo­ka­la fi­ber­nä­ten i Ös­ter­bot­ten. Fio­nets skul­le bland an­nat stå till tjänst med den por­tal där kun­der­na skul­le kun­na väl­ja sitt tjäns­te­ut­bud. Glenn Hä­ger val­des att re­pre­sen­te­ra PÖF i Fio­nets sty­rel­se.

Det nämn­des att stam­nä­tet i Es­se kom­mun­del nu var så gott som fär­dig­byggt och att om­kring 120 abon­nen­ter var upp­kopp­la­de och ha­de till­gång till tjäns­ter i nä­tet.

 

TIO FI­BER­MÖ­TEN

JNT ge­nom­för­de tio fi­ber­mö­ten un­der året. Ett visst fo­kus la­des på Es­se, där PÖF ha­de en stark ställ­ning. I Yt­te­res­se fick JNT:s re­pre­sen­tan­ter hö­ra att ”en del skri­vit på re­dan för Pe­der­sö­re fi­ber och de tror att de in­te kan kom­ma ur av­ta­let”. I Över­es­se var upp­slut­ning­en då­lig nu­me­rärt, men de som kom var desto mer mo­ti­ve­ra­de att väl­ja JNT.

I Lapp­fors skic­ka­des in­for­ma­tions­blad till al­la hus­håll, men det an­sågs in­te lönt att ge­nom­fö­ra ett mö­te. I Ki­isk möt­te många upp, ef­ter upp­ma­ning av kon­takt­per­so­nen Al­lan Zitt­ra, och en liv­lig dis­kus­sion upp­kom, som i hög grad dock ut­gick från den ka­bel- TV-drag­ning som JNT gjort 2002.

I Mun­sa­la be­fanns en del by­bor va­ra ”gans­ka drag­na mot NU-net på grund av att för­tro­en­det för ope­ra­tö­rer (läs So­ne­ra) var li­ka med noll”. En po­si­tiv an­da råd­de på mö­tet, men ”en del NU-net- an­häng­a­re pro­vo­ce­ra­de me­ra än kom fram med nå­got vet­tigt, vil­ket dock blev till vår för­del vart­ef­ter kväl­len led”.

I Jep­po var upp­slut­ning­en stor, många var till sy­nes nöj­da ka­bel-TV-kun­der hos JNT. ”NU-net in­for­me­ra­de om att även de ska byg­ga i Pen­sa­la och Jep­po i som­mar och frå­ga­de om vi kan sam­ar­be­ta. JNT sva­ra­de att vi all­tid sam­ar­be­tar med oli­ka verk­sam­ma ak­tö­rer på mark­na­den men att vi gäl­lan­de Jep­po kom­mer att ut­nytt­ja en del

Allan Zittra, ordförande i kommunsstyrelsen i Pedersöre 1997-2012, blev ordförande också i PÖF, men avsade sig efter en tid uppdraget.

be­fint­lig in­fra­struk­tur. Vi upp­ma­na­de NU-net att be­skri­va sin pla­ne­ra­de fi­ber­drag­ning för JNT, men på­pe­ka­de att vi själ­va först säl­jer in­nan vi pla­ne­rar.”

I Sock­lot in­for­me­ra­de Ny­kar­le­by Kraft­verk/

Nittonårige Sebastian Åstrand, här flankerad av Bo-Göran Åstrand och Tony Roos, tog initiativ till att hans kvarter i Jakobstad skulle få fiber. JNT lovade bygga, om han fick med sig minst fem hushåll. Sebastian fick ja från sju, och JNT byggde snabbt nätet.

Vat­ten och av­lopps­ver­ket om den fort­sat­ta ut­bygg­na­den av kom­mu­nalt av­lopp och ha­de bju­dit med JNT för att pra­ta om sy­ner­gi­ef­fek­ter ifall fi­ber drogs sam­ti­digt.

JNT:s fi­ber­team: ”Den yng­re ge­ne­ra­tio­nen var in­tres­se­rad, men kon­sta­te­ra­de ock­så att de även nu har bra TV-bild och snabbt In­ter­net. NU-nets re­pre­sen­tant var be­svi­ken på kraft­ver­ket för att han in­te bli­vit in­bju­den till mö­tet. Det finns or­sak att in­om en snar fram­tid åter­kom­ma till Sock­lot. Tid­punk­ten kanske dock in­te är den bäs­ta då många nu står in­för att be­ta­la an­slut­nings­av­gif­ten 6700 eu­ro för det kom­mu­na­la av­lop­pet.”

 

STAM­NÄ­TET FÖR­NY­AS

Åren 2010 och 2011 präg­la­des för JNT även av att stam­nä­tet för­ny­a­des. 2010 gick åt till att by­ta ut upp­sam­lings­ut­rust­ning­en (”dis­tri­bu­tion lay­er”) och pla­ne­ra för näs­ta steg: att by­ta stam­näts­rou­ters. Som be­rät­tats ut­sågs Al­ca­tel- Lu­cent till

Markus Segervall, anställd 1996, stöttepelare i det stora arbetet med att förnya JNT:s stamnät.

le­ve­ran­tör ef­ter tes­ter­na 2009, nå­got som ock­så ut­sträck­tes till de FT­TH-ac­cess-väx­lar (FT­TH = Fi­ber to the ho­me) som de nya cen­tra­ler­na skul­le byg­gas med.

De stam­näts­rout­rar (”IP-Co­re-bur­kar”) som ha­de köpts från Cisco 2003-2005 bör­ja­de by­tas ut ge­nast ef­ter års­skif­tet. ”Ge­nom de här rout­rar­na

Sture Cederberg, anställd av JNT 2004 efter en period hos Telenor i Sverige, även han stöttepelare i arbetet med JNT:s stamnät.

i vå­ra hu­vud­no­der går all tra­fik mel­lan vå­ra kun­der och om­värl­den. Vi var så väl för­be­red­da i det­ta, att vi re­dan den 3 ja­nu­a­ri ha­de för­bru­kat al­la de me­del som i 2011 års bud­get var re­ser­ve­rat för stam­nä­tet”, be­rät­tar Wil­li­am Lin­dén.

”Vi viss­te att pro­jek­tet skul­le va­ra om­fat­tan­de och med fa­cit på hand vet vi att det blev just det.

Andreas Stenbacka, anställd 1999, en tredje stöttepelare i det stora arbetet med att förnya JNT:s stamnät.

Än­då gick job­bet över­ras­kan­de smi­digt. Många i vårt gäng har en otro­lig för­må­ga att lä­ra sig ett helt nytt sy­stem från scratch”, sä­ger Wil­li­am Lin­dén och syf­tar då in­te minst på kol­le­ger­na Mar­kus Se­ger­vall, Stu­re Ce­der­berg och Andre­as Sten­bac­ka.

 

NYA TE­LE­ER­BJU­DAN­DEN

Det sista av den tra­di­tio­nel­la te­le­fon­tek­ni­ken var nu up­pen­bart på väg ut. Ock­så på mo­bil­te­le­fo­ni­si­dan var ut­veck­ling­en hän­del­se­rik, men här var vägen fram­åt svå­ra­re att för­ut­se. Ett ex­em­pel på det blev Di­gi­tas för­sök att ut­veck­la tra­fik i det klas­sis­ka fre­kvens­om­rå­det 450 MHz. Som fram­gått ha­de li­cen­sen för det­ta er­hål­lits 2005. Vå­ren 2007 öpp­na­de nä­tet un­der nam­net @450 ba­se­rat på den oprö­va­de ra­di­o­tek­ni­ken Flash OF­DM. I de­cem­ber 2010 med­de­la­des att Di­gi­ta av­ta­lat om att säl­ja verk­sam­he­ten till Da­ta­me.

Da­ta­me var än­nu ett bo­lag grun­dat av en grupp Fin­net­bo­lag, och tan­ken var att des­sa bätt­re än Di­gi­ta skul­le kla­ra att ut­veck­la mo­bi­la af­fä­rer med det gles­bygds­kon­cept som 450 MHz- fre­kven­sen var läm­pad för. Af­fä­ren för­ut­sat­te att stats­rå­det ac­cep­te­ra­de att änd­ra vill­ko­ren för li­cen­sen så att den­na in­te bands till nå­gon spe­ci­ell tek­no­lo­gi. Med and­ra ord vil­le Da­ta­me kom­ma bort från Flas­h­tek­ni­ken.

En an­nan ny­het i de­cem­ber 2010 var att Da­ta­me lan­se­ra­de nå­got som be­skrevs som Fin­lands förs­ta kom­mer­si­el­la 4G-nät, in­led­nings­vis bland an­nat på PPO:s hem­ort Yli­vi­es­ka. Suc­ces­sivt un­der två, tre års tid skul­le det­ta nät byg­gas ut för att täc­ka en stör­re del av lan­det. Nä­tet bygg­de på Wi­max­tek­nik och kla­ra­de upp emot 40 Mb­ps.

Årets affär var att DNA köpte Welho, kabel-TV-pionjär som gav DNA tillträde till en ny del av marknaden.

I prak­ti­ken var det en god bit kvar in­nan nä­tet skul­le mot­sva­ra de fak­tis­ka 4G- kri­te­ri­er­na.

 

DNA KÖ­PER WEL­HO

Årets störs­ta af­fär i bran­schen var att DNA köp­te Wel­ho av Sa­no­ma­kon­cer­nen. Af­fä­ren ha­de in­for­mellt fö­re­sla­gits av Jan-Er­ik Frost­dahl re­dan hös­ten 2008, men för­verk­li­ga­des den 1 ju­li 2010. Wel­hos röt­ter gick till­ba­ka till det fö­re­tag Helsing­fors Ka­bel­te­le­vi­sion Ab som grun­dats 1973. Ge­nom oli­ka me­ta­mor­fo­ser ha­de bo­la­get bland an­nat va­rit först i Eu­ro­pa med be­tal-TV (1978) och först i Fin­land med HD-TV (2006).

Po­äng­en med af­fä­ren var att Wel­hos och DNA:s af­fä­rer kom­plet­te­ra­de varand­ra. Wel­ho ha­de en stark ställ­ning in­om de fas­ta nä­ten i hu­vud­stads­re­gi­o­nen, DNA var starkt i frå­ga om mo­bil kom­mu­ni­ka­tion på lands­byg­den.

JNT:s sty­rel­se dis­ku­te­ra­de af­fä­ren vid sitt majmö­te. Be­skriv­ning­en var att Wel­ho be­drev ka­bel- TV- och bred­bands­verk­sam­het i hu­vud­stads­re­gi­o­nen, med 330000 ka­bel-tv- an­slut­ning­ar och 110000 bred­band­sa­bon­ne­mang. DNA ha­de 270000 ka­bel-tv-an­slut­ning­ar och 180000 bred­band­sa­bon­ne­mang i det fas­ta nä­tet.

Be­tal­ning­en till Sa­no­ma­kon­cer­nen skul­le er­läg­gas ge­nom ny­e­mis­sion och ge Sa­no­ma ett ägan­de på 21 pro­cent i DNA. ”DNA räk­nar dels med be­ty­dan­de sy­ner­gi­er och sam­ti­digt en när­va­ro i hu­vud­stads­re­gi­o­nen som man sak­nar i dag”, en­ligt sty­rel­se­pro­to­kol­let. Nytt ak­tio­närs­av­tal be­höv­des och an­togs av JNT:s sty­rel­se ef­ter att den­na ha­de kon­sta­te­rat att det ju­ri­diskt gav bätt­re vill­kor än det ti­di­ga­re. JNT:s äga­ran­del i DNA mins­ka­de ge­nom af­fä­ren från 0,93 till 0,73 pro­cent.

Ef­ter af­fä­ren ha­de DNA om­kring 3 mil­jo­ner kun­der, av dem knappt 600000 ka­bel-TV-kun­der, vil­ket in­ne­bar 43 pro­cent av Fin­lands ka­bel-TV-mark­nad.

 

MAK­KO­NEN TAR ÖVER AN­VIA

Ef­ter någ­ra även­tyr­li­ga år var det nu lä­ge för en nystart av An­via. In­te över­ras­kan­de sked­de ett VD-byte, och den som tog över var ve­te­ra­ner­nas ve­te­ran, Mat­ti Mak­ko­nen, som fö­re­kom­mit på fle­ra stäl­len ti­di­ga­re i den­na be­rät­tel­se, bland an­nat som VD för DNA. I mars 2009 ha­de Mak­ko­nen valts in som med­lem i An­vi­as sty­rel­se, i au­gusti 2010 blev han VD.

I bo­la­gets stra­te­gi­do­ku­ment be­skrevs lön­sam till­växt fort­satt som en av hörn­ste­nar­na: ”Det är

I JNT-tidningen lyftes fram tre viktiga saker i JNT:s sätt att jobba. Med sin storsatsning på fiber och öppenhet avvek bolaget från övriga teleoperatörer i Finland. En viktig konsekvens är att även mobilkommunikationen löper bättre, eftersom en stor del av den i praktiken går via fibernätet.

bra att äga An­via: An­via ger en kon­kur­rens­kraf­tig av­kast­ning på ägar­nas in­ve­ste­ring. En­ligt bo­la­gets di­vi­dend­po­li­tik be­ta­lar An­via år­li­gen ut minst hälf­ten av kon­cer­nens re­sul­tat i di­vi­dend.”

I de­cem­ber 2010 no­te­ra­des att An­via och DNA be­slu­tit för­dju­pa sitt sam­ar­be­te. Syf­tet be­skrevs fram­för allt va­ra att kun­na er­bju­da al­la tjäns­ter ge­nom en le­ve­ran­tör och att kun­der­na ba­ra skul­le få en fak­tu­ra.

Nu var det åter myc­ket tal om att DNA skul­le gå på bör­sen. Bo­la­get var i frå­ga om om­sätt­ning Fin­lands sjun­de störs­ta IT-fö­re­tag, be­räk­na­des ha att vär­de över en mil­jard eu­ro och var börs­färdigt på många sätt. I spe­ku­la­ti­va ar­tik­lar be­skrevs DNA-ak­ti­en till och med som en po­ten­ti­ell fol­k­ak­tie.

 

NY JNT-STRA­TE­GI

Året 2010 bör­ja­de i Ja­kob­stad med det som JNT som No­vacalls äga­re ha­de sett sig nöd­gad att und­vi­ka. 49 med­ar­be­ta­re på call­cent­ret, nu un­der nam­net Go Ex­cel­lent, strej­ka­de. Tid­ning­ar­na be­skrev hur strejk­vak­ter­na stod och hutt­ra­de i det kal­la väd­ret. ”I fem vec­kor har stöd­strej­ken nu på­gått och ing­et snabbt slut på ar­bets­kon­flik­ten finns i sik­te. Po­si­tio­ner­na är låsta.” Sär­skilt drab­ba­des DNA:s kundser­vice av strej­ken, som

be­räk­na­des kos­ta DNA 115000 eu­ro per dag.

An­led­ning­en till strej­ken var sam­ma frå­ga som JNT ha­de ställts in­för. DNA vil­le tilläm­pa det för ar­bets­gi­va­ren för­mån­li­ga­re kol­lek­tivav­ta­let, för ser­vice­fac­ket PAM, vil­ket ju­ri­diskt ha­de blev möj­ligt ef­ter att ar­bets­av­talsla­gen för­ny­ats. Strej­ken var där­för olag­lig, men fac­ket för­kla­ra­de att man skul­le be­ta­la al­la de strejk­bö­ter som döm­des ut och fort­sät­ta strej­ka tills ar­bets­gi­va­ren bac­ka­de.

Ge­ne­rellt var ut­veck­ling­en i JNT-re­gi­o­nen än­då gynn­sam un­der 2010. En grund­pe­la­re var den stän­digt på­gåen­de ut­bygg­na­den och mo­der­ni­se­ring­en av in­fra­struk­tur och tek­nik. ”I na­tio­nell jäm­fö­rel­se lig­ger vår re­gi­on långt fram­me. Med tan­ke på att vi ver­kar på en mät­tad mark­nad är ut­veck­ling­en myc­ket po­si­tiv”, skrev Ma­ria Höglund i JNT:s års­be­rät­tel­se.

Från och med ju­li 2010 ha­de var­je hus­håll i Fin­land rätt att få minst 1 Mb­ps In­ter­netupp­kopp­ling till skä­ligt pris. JNT ha­de re­dan länge upp­fyllt det­ta krav. An­gå­en­de tjäns­te­ut­bu­det kon­sta­te­ra­de Ma­ria Höglund att ”en del av de tjäns­ter vi er­bju­der pro­du­ce­ras lo­kalt hos JNT, men en stor del av de tjäns­ter som vå­ra kun­der an­vän­der är så­da­na som pro­du­ce­ras för den glo­ba­la mark­na­den av mul­ti­na­tio­nel­la ak­tö­rer. För att kun­na le­ve­re­ra det bäs­ta av bå­de lo­ka­la och glo­ba­la tjäns­ter krävs ett bra sam­ar­bets­nät­verk.”

Vid ut­gång­en av året ha­de 38 pro­cent av hus­hål­len i JNT:s nät fi­berupp­kopp­ling till

fas­tig­he­ten. Av de bred­bands­an­slut­ning­ar som le­ve­re­ra­des gick 23 pro­cent över fi­ber.

I no­vem­ber fast­slog JNT:s sty­rel­se må­len fram till 2015. Bland an­nat skul­le al­la i Ja­kob­stads­re­gi­o­nen ha möj­lig­het till an­slut­ning­ar på 100 Mb­ps och re­la­tio­ner­na till öv­ri­ga ope­ra­tö­rer va­ra ak­ti­va och öpp­na. Den full­stän­di­ga stra­te­gin kan lä­sas här in­till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marias galleri: Toni Käldman

”En mästare på telefonbetjäning som lugnt och effektivt hanterar massor av samtal.”

Marias galleri: Sami Laihorinne

”Kundfokuserad och engagerad specialist inom IT för företag. Ser möjligheter i allt.”

Marias galleri: Daniel Finell

”Systematisk problemlösare som alltid ser möjligheter till utveckling.”

 

Innehåll

Innehåll