FRAMTIDEN äR NU

2012: Jubileumsåret

2012 var året då JNT fi­ra­de sin 125:e fö­del­se­dag. Års­be­rät­tel­sen näm­ner för­stås det­ta, men är i öv­rigt på­fal­lan­de lik års­be­rät­tel­ser­na från de fö­re­gå­en­de åren. JNT ha­de flyt­tat fram po­si­tio­ner­na in­om snart sagt al­la verk­sam­hets­om­rå­den. Allt fler kun­der an­li­ta­de JNT, mark­nads­an­de­lar­na öka­de, tek­ni­ken ha­de upp­gra­de­rats och fi­ber­nä­tet byggts ut. JNT re­do­vi­sa­de re­kord­stor om­sätt­ning och lön­sam­he­ten var god, vil­ket gav ut­rym­me för fort­sat­ta be­ty­dan­de in­ve­ste­ring­ar i fi­ber­ut­bygg­nad.

Ut­ma­ning­ar fanns det na­tur­ligt­vis än­då gott om, kon­sta­te­ra­de Ma­ria Höglund: ”Bran­schen ge­nom­går en kraf­tig om­vand­ling, där gam­la af­färsmo­del­ler om­prö­vas och nya tek­ni­ker och tjäns­ter i grun­den på­ver­kar bå­de kun­der­nas var­dag och struk­tu­rer­na i bran­schen. [...] För att na­vi­ge­ra rätt i allt det­ta krävs bå­de snab­ba ryck och lång­sik­tig­het i la­gom sto­ra do­ser. Det gäl­ler att hål­la fo­kus på det vä­sent­li­ga, se vad som är vårt upp­drag...”

Hon lyf­te fram tren­den att allt fler var stän­digt upp­kopp­la­de. Allt fler smar­ta ap­pa­ra­ter i fö­re­ta­gen och i hem­men gjor­de att grän­ser­na mel­lan fas­ta och mo­bi­la upp­kopp­ling­ar samt ty­pen av ap­pa­ra­ter och tjäns­ter sud­da­des ut för an­vän­da­ren: TV-ap­pa­ra­ter med In­ter­ne­tin­te­gre­ring, surf­plat­tor som kom­bi­ne­ra­de egen­ska­per från te­le­fo­ner, da­to­rer och TV-ap­pa­ra­ter, smart­te­le­fo­ner med en mängd oli­ka egen­ska­per...

Maria Höglund i samspråk med Thomas Haug, legend inom mobiltelefonin, i Helsingfors i maj 2012. Thomas Haug, född i Norge 1927, var ordförande för NMT-projektet 1978-1982, därefter ordförande för GSM (Groupe Special Mobile) till sin pensionering. Under året offentliggjordes att Haug skulle få 2013 års Draperpris, som brukar beskrivas som ingenjörernas nobelpris.

In­te minst TV-ut­veck­ling­en bi­drog till JNT:s af­fä­rer un­der 2012. Vo­ly­mer­na öka­de bå­de i frå­ga om ka­bel-TV-an­slut­ning­ar, be­tal-TV-pa­ket och IP- TV-an­slut­ning­ar. I slu­tet av året teck­na­des dess­utom av­tal mel­lan JNT och Terjärv Cen­tra­lan­tenn An­delslag om att JNT skul­le över­ta ka­bel-TV-nä­tet i Terjärv cent­rum från och med april 2013.

Vo­IP-an­slut­ning­ar­na ut­gjor­de vid årets slut 25 pro­cent av JNT:s al­la te­le­fonan­slut­ning­ar. För­sälj­ning­en av IT-sup­port­tjäns­ter och där­till re­la­te­rad hård­va­ru­för­sälj­ning till fö­re­tag öka­de med he­la 17 pro­cent. Hård­va­ru­för­sälj­ning­en till

Vad hände år 2012?

kon­su­men­ter­na öka­de med 9 pro­cent.

Fort­fa­ran­de öka­de ock­så an­ta­let fi­ber­kun­der snabbt. Vid årets slut ha­de 52 pro­cent av hus­hål­len i JNT:s nät fi­berupp­kopp­ling till fas­tig­he­ten. Av JNT:s bred­bands­an­slut­ning­ar gick 39 pro­cent över fi­ber. Un­der året le­ve­re­ra­des allt mer ka­pa­ci­tet till öv­ri­ga ope­ra­tö­rer, främst för mo­bilt bred­band.

 

DÖ­EN­DE MO­BIL­TEK­NI­KER

Al­la i bran­schen ha­de in­te sam­ma flyt som JNT. Föl­je­tong­en om att ska­pa ett fram­gångs­rikt nät i 450 MHz- ban­det nåd­de i slu­tet av 2012 den punkt där man änt­li­gen kun­de by­ta ut den be­dröv­li­ga Flash ODFM-tek­ni­ken med CD­MA, väl be­prö­vad in­ter­na­tio­nellt, men ny i Fin­land.

Ett tek­nik­byte av den­na art är ovan­ligt och följ­des av bran­schen med ny­fi­ken­het. Nya CD­MA-mo­dem skic­ka­des in­för by­tet till al­la kun­der, och un­der två vec­kor, 20 no­vem­ber – 3 de­cem­ber kör­des de två sy­ste­men pa­ral­lellt, var­ef­ter Flas­h­tek­n­ken togs ur bruk nat­ten till den 4 de­cem­ber. ”Nu är den stund kom­men, då snac­ket blir verk­lig­het och Da­ta­me hö­jer ni­vån på @450-tjäns­ten över he­la lan­det”, för­kla­ra­de t.f. VD:n Le­e­na Kau­nisto.

Det ingick i VD-rol­len att ut­tryc­ka sig så, men verk­lig­he­ten var ogin. Rap­por­ter om stör­ning­ar i TV- mot­tag­ning­en bör­ja­de kom­ma till Kom­mu­ni­ka­tions­ver­ket. Så­dant var i och för sig ing­et

Under året besökte JNT skolor i regionen och diskuterade frågor om datasäkerhet med elever och lärare. JNT utlyste också en tävling där eleverna i bild skulle skildra ett datavirus. Stolt segrare blev Oliver Pihl i språkbadsskolan i Jakobstad.

unikt, men det an­märk­nings­vär­da nu var det sto­ra an­ta­let. Det vi­sa­de sig att CD­MA-sig­na­ler­na och de mark­sän­da TV-sig­na­ler­na stör­de varand­ra.

Den 18 de­cem­ber för­kla­ra­de Kom­mu­ni­ka­tions­ver­ket i skarp ton att Da­ta­me mås­te få ord­ning på pro­ble­men. En rad mät­ning­ar ha­de gjorts i syf­te att för­sö­ka hit­ta stör­nings­or­sa­ker­na. Bassta­tio­ner ha­de stängts. Ex­ter­na ex­per­ter kal­la­des in för att bi­stå an­tenn­mon­tö­rer­na och slu­tan­vän­dar­na.

När man gick in i år 2013 var fel­di­a­gno­sen fort­fa­ran­de oklar. Snö­fall för­or­sa­kar ibland stör­ning­ar i TV-mot­tag­ning­en, och vid den­na tid på året var snö­fall in­te ovan­ligt. ”Men det bred­ban­di­ga 450-nä­tet kan ock­så för­or­sa­ka stör­ning­ar, om nä­tets bassta­tion be­fin­ner sig nä­ra en mot­tag­nings­plats för TV-sig­na­ler, om TV-sän­da­ren är långt bor­ta och om an­ten­nen för TV-mot­tag­ning­en är rik­tad mot 450- nä­tets bassta­tion. Om man dess­utom har kopp­lat en bred­bands­för­stär­ka­re till TV- mot­tag­nings­sy­ste­met, kan TV-bil­den för­svin­na på grund av den star­ka sig­na­len från en när­be­lä­gen bassta­tion.”

Ock­så för Wi­max såg det nu dys­tert ut. De fles­ta ope­ra­tö­rer sa­de mer el­ler mind­re tyd­ligt att de av­såg ta Wi­max­tek­ni­ken ur bruk. Tek­ni­ken var föråld­rad och re­serv­de­lar gick in­te att få. Bassta­tio­ner ha­de re­dan ri­vits. I ett Yle­re­por­tage för­kla­ra­de Han­nu Väänä­nen, ut­veck­lings­di­rek­tör för Blue La­ke Com­mu­ni­ca­tions (som det ti­di­ga­re te­le­bo­la­get i Nyslott nu het­te), att nå­got ’eko­sy­stem’ ald­rig ha­de ut­veck­lats runt Wi­max. I re­por­ta­get kon­sta­te­ra­des att en or­sak till sats­ning­en på Wi­max ha­de va­rit sto­ra stöd­peng­ar från EU och kom­mu­ner­na.

Vin­na­ren i 4G-spe­let är, som fram­gått av den­na be­rät­tel­se, tek­ni­ken LTE, och den­na fick 2012 sin pre­miär i Va­sa ge­nom Eli­sas och Te­lia So­ne­ras försorg. I Ja­kob­stads­re­gi­o­nen avi­se­ra­de de två bo­la­gen, men in­te än­nu DNA, 4G-pre­miär en bit in på 2013.

 

Maria Höglunds jobb som VD för henne ofta till Helsingfors. På bilden upptill rycker hon i dörren till Kommunikationsverket, nedtill besöker hon Pirjo Haavisto på Anvia TV.

JNT:s 125-årsjubileum syntes förstås också i JNT-butiken. Bland många erbjudanden fanns ett om att uppgradera kapaciteten i fibernätet hos kunden till 125 Mbps, både i fråga om att emot och skicka signaler. Tomas Öst och Janek Ahlvik diskuterar med kund.

CHOCK IN­OM FIN­NET

Vec­kan fö­re jul kom årets chock i bran­schen. Eli­sa köp­te PPO, det vill sä­ga det störs­ta av de kvar­va­ran­de bo­la­gen i Fin­net­grup­pen. I kö­pet ingick ock­så PPO:s ägan­de i Ky­men Pu­he­lin (46 pro­cent) och Te­le­ka­re­lia (67 pro­cent). Pri­set var 101 mil­jo­ner eu­ro. Kö­pet be­rör­de om­kring 70000 bred­bandskun­der, 54000 kun­der i det pub­li­ka te­le­fon­nä­tet och 35000 ka­bel-TV- kun­der. An­ta­let an­ställ­da i de tre fö­re­ta­gen var om­kring 470.

Att af­fä­ren upp­lev­des som en chock var för att PPO, med VD:n Pa­u­li Kor­pi-Tas­si, upp­fat­tats som

en svu­ren mot­stån­da­re till Eli­sa. Nu ha­de Kor­pi-Tas­si allt­så själv va­rit med och dri­vit fram en för­sälj­ning av sitt bo­lag till ’fi­en­den’. Även på PPO:s hem­ma­plan i Yli­vi­es­ka tog af­fä­ren många med över­rask­ning, många frå­ga­de hur det­ta kun­nat ske.

En kon­se­kvens blev att Fin­net­för­bun­det nu fick in Eli­sa som de­lä­ga­re i de fö­re­tag som äg­des av oli­ka kon­stel­la­tio­ner av för­bun­dets med­lem­mar.

Kort fö­re af­fä­ren höll Fin­nets de­le­ga­tion mö­te. Ny ord­fö­ran­de för den blev Bengt Bei­jar, som re­pre­sen­tant för An­via. Ma­ria Höglund åter­val­des i för­bun­dets sty­rel­se. Än så länge, fö­re af­fä­ren PPO- Eli­sa, var Fin­net­fö­re­ta­gen 28 och sys­sel­sat­te drygt 2500 per­so­ner.

 

PÖF BLIR EN KOM­MU­NAL AN­GE­LÄ­GEN­HET

I de­cem­ber upp­märk­sam­ma­de TV- pro­gram­met Spot­light fi­ber­ut­bygg­na­den i Fin­land. Bud­ska­pet var att det gick allt­för lång­samt. Få trod­de att 100 me­ga­bits för­bin­del­ser till he­la lan­det skul­le va­ra ut­bygg­da till år 2015, som den för­ra re­ge­ring­en ha­de lo­vat 2008. Av de 66 mil­jo­ner eu­ro som sta­ten ha­de re­ser­ve­rat för fi­ber­ut­bygg­na­den ha­de ba­ra 5 mil­jo­ner an­vänts. Spot­light ut­ta­la­de sig in­te om JNT-om­rå­det, men som fram­gått är det­ta å and­ra si­dan in­te re­pre­sen­ta­tivt för Fin­land. Hå­kan Löfqvist no­te­ra­de, med hän­vis­ning till Kom­mu­ni­ka­tions­ver­kets sta­tistik, att JNT- om­rå­det, med mind­re än en pro­cent av lan­dets be­folk­ning, vid halv­års­skif­tet 2012 ha­de byggt he­la 6,2 pro­cent av Fin­lands FT­TH-an­slut­ning­ar, det­ta allt­så ut­an of­fent­ligt stöd.

Un­der 2011-2012 ak­ti­ve­ra­de sig PÖF gente­mot den eg­na kom­mu­nens led­ning. En frå­ga som ak­tu­a­li­se­ra­des var vad som skul­le föl­ja, när Pe­der­sö­res av­tal med JNT om fi­ber­för­bin­del­ser till kom­mu­nens fas­tig­he­ter skul­le lö­pa ut med ut­gång­en av 2012.

I ju­ni 2011 be­vil­ja­de kom­mun­full­mäk­ti­ge 45000 eu­ro av kom­mu­na­la me­del och gav kom­mu­nal bor­gen för lån på 200000 eu­ro för PÖF:s pla­ne­ra­de drag­ning av fi­ber mel­lan Lapp­fors och Lill­by, med even­tu­ell för­läng­ning till Sis­bac­ka, ett ar­be­te som in­led­des un­der sen­hös­ten. Ti­di­ga­re ha­de kom­mu­nen som fram­gått gått i bor­gen för 400000 eu­ro av PÖF:s skul­der.

På JNT var re­ak­tio­nen att kom­mun­po­li­ti­ker gi­vet­vis su­ve­ränt kan fat­ta de be­slut de vill. Det för­vå­na­de dock att inga hän­vis­ning­ar gjor­des till att JNT re­dan fle­ra år ti­di­ga­re ha­de kopp­lat ihop just Lill­by, Lapp­fors och Sis­bac­ka.

I ju­ni 2012 skrev Pe­der­sö­re kom­mun sam­ar­bets­av­tal med PÖF. Ären­det dök bråds­kan­de upp i kom­mun­sty­rel­sen, trots att för­hand­ling­ar­na med PÖF på­gått i över ett år. Grund­tan­ken i av­ta­let var att kom­mu­nen ”för sin verk­sam­het har be­hov att byg­ga ut nä­tet med egen s.k. svart­fi­ber. An­delsla­get skul­le fun­ge­ra som ut­fö­ra­re för upp­gif­ten att byg­ga nä­tet, vil­ket be­räk­nas ge sy­ner­gi­-

JNT:s verkliga draghästar när det handlat om att presentera fiberlösningar för kunder är Håkan Löfqvist och Tom Gädda. Efterhand har de lärt känna alla byar och de flesta gårdsgrupper i regionen, men vid enstaka tillfällen kan det var värt att rådfråga kartan.

ef­fek­ter med för­verk­li­gan­det av det hel­täc­kan­de fi­ber­nät som an­delsla­get byg­ger.” Ut­bygg­na­den av nä­tet skul­le le­das och sam­ord­nas av en ar­bets­grupp med re­pre­sen­tan­ter för kom­mu­nen och fi­be­ran­delsla­get.

Ock­så det­ta no­te­ra­des på JNT med viss för­vå­ning. JNT ha­de ti­di­ga­re byggt fi­ber till samt­li­ga kom­mu­na­la fas­tig­he­ter i Pe­der­sö­re där be­hov fun­nits. Nu in­led­des byg­gan­de av yt­ter­li­ga­re ett nät. Fi­berka­pa­ci­te­ten till fas­tig­he­ter­na skul­le där­i­ge­nom bli ”nå­got i häst­väg”, som en kom­men­tar lyd­de. I klar­text över­di­men­sio­ne­rad.

JNT ha­de här­ef­ter allt­så i PÖF en kon­kur­rent sub­ven­tio­ne­rad med skatte­me­del. Det en och an­nan frå­ga­de var hur det kom sig att JNT trots det höll ett myc­ket läg­re pris på sin an­slut­ning.

 

NÄS­TA EVIJÄR­VI?

Hå­kan Löfqvist lyf­ter fram kon­kur­ren­sens po­si­ti­va si­da. ”Det trig­gar oss på JNT att va­ra fort­satt aler­ta gente­mot kun­der­na.”

JNT:s ak­ti­vi­te­ter är för­stås in­tres­san­ta ock­så för un­der­le­ve­ran­tö­rer­na. Många så­väl lo­ka­la som na­tio­nel­la ak­tö­rer vill sam­ar­be­ta med JNT, vil­ket har på­ver­kat pris­bil­den i po­si­tiv rikt­ning. In­ten­si­va för­hand­ling­ar led­de hös­ten 2012 till av­tal gäl­lan­de bygg­ar­be­ten med Esa­ri Verk­ko­pal­velut, Em­po­wer och Fma Kim Ena. Ut­ö­ver det ut­för Ostro­map kart­lägg­nings­upp­drag och en del pla­ne­rings­ar­be­ten för JNT.

Ett otal in­for­ma­tions­pa­ket om fi­ber dis­tri­bu­e­ra­des un­der året i al­la de­lar av JNT- om­rå­det. Un­der tre ’de­mon­stra­tions­da­gar’ i Ny­kar­le­by be­kan­ta­de sig ett hund­ra­tal ny­kar­le­by­bor med fi­ber­frå­gor­na. I Åvist möt­te JNT:s fi­ber­team god stäm­ning och mö­tet av­slu­ta­des med ex­kur­sion till JNT-cen­tra­len i byn. I Sund­by/Kar­by möt­te en stor sam­ling åhö­ra­re upp och JNT-tea­met för­kla­ra­de att byn i prin­cip var ’le­ve­ransklar’.

Två min­nesvär­da mö­ten äg­de rum i ok­to­ber i Mark­by och Nor­danå. Mark­by­bor­na ha­de vid ett ti­di­ga­re mö­te va­rit po­si­tivt in­ställ­da till JNT, men

JNT:s jubileumsseminarium i Optimas konferenssal blev en välbesökt tillställning. Temat kommunikation analyserades ur olika synvinklar. Omedvetet kommunicerar vi med kroppen och visar med den vi vad vi tycker, förklarade Mi Ridell, till yrket skådespelare.

nu ha­de NU-net age­rat. Ett ti­o­tal mark­by­bor möt­te upp och mar­ke­ra­de in­tres­se, när JNT kal­la­de till mö­te, men strax in­nan ha­de 21 av byns 42 hus­håll teck­nat av­tal med NU-net. ”Vet in­te vad vi kun­nat och bor­de gjort an­norlun­da”, kom­men­te­ra­de JNT- tea­met ef­teråt själv­kri­tiskt och för­vå­na­de sig över att JNT:s be­tyd­ligt läg­re pris (1590 eu­ro mot 2250 eu­ro för NU-net) tyd­li­gen in­te till­mätts vikt.

I Nor­danå fick JNT-tea­met möj­lig­het att först lyss­na på PÖF:s pre­sen­ta­tion in­nan man gav sin egen. ”Det in­tryck som stan­na­de kvar var att de

Musik av klass var ett givet inslag i samband med JNT:s jubileumsseminarium. Vid flygeln Amanda Aumanen.

[PÖF:s re­pre­sen­tan­ter] var kom­mu­nens ut­sträck­ta hand och de­ras be­to­ning av att man ab­so­lut ska äga nä­tet själv, för att ha val­möj­lig­he­ter. Ef­tersom vi pre­sen­te­ra­de vårt kon­cept ef­ter dem var det lätt att be­mö­ta de­ras på­stå­en­den.”

Till Nor­danå­mö­tet ha­de PÖF även kal­lat Ulf Grind­gärds, som be­rät­ta­de om Ös­ter­bot­tens För­bunds roll i fi­ber­pro­jek­ten och gav er­fa­ren­he­ter från fi­ber­nä­tet i Kristi­nestad. JNT- tea­mets kom­men­tar: ”Bra och sak­ligt och inga upp­må­la­de för­vänt­ning­ar som in­te går att upp­fyl­la.” I den ef­ter­föl­jan­de dis­kus­sio­nen ytt­ra­de en av PÖF:s re­pre­sen­tan­ter att med fa­cit i hand (det vill sä­ga med vet­skap om JNT:s fi­be­ren­ga­ge­mang) ha­de det va­rit en över­flöds­gär­ning att grun­da an­delsla­get.

Årets in­tres­san­tas­te ini­ti­a­tiv för JNT:s del gäll­de Evijär­vi, ett om­rå­de som än­nu ing­en fi­be­ro­pe­ra­tör ha­de in­tres­se­rat sig för. Någ­ra re­kog­no­se­rings­be­sök av Hå­kan Löfqvist i Evijär­vi, där han ställ­de frå­gor till dem han möt­te och knac­ka­de på hos fö­re­ta­ga­re, vi­sa­de att JNT var på rätt spår. En god am­bas­sa­dör hit­ta­de JNT i Jan­ne Kul­ta­lah­ti, som drev Jan­nen Ko­ne. Be­slu­tet blev att i en mark­nads­un­der­sök­ning un­der ord­na­de for­mer ut­rö­na evijär­vi­bor­nas in­tres­se för fi­ber.

Vid årets slut ver­ka­de det klart att JNT un­der 2013 bor­de stor­sat­sa i Evijär­vi.

 

DET 125:E ÅRET

Ett hi­sto­riskt da­tum blev den 1 ok­to­ber 2012. Dels ha­de då ex­akt 125 år gått se­dan JNT fick kon­ces­sion för sin verk­sam­het. Dels kopp­la­des då de num­mer av typ 100677x bort som an­vänts för upp­ring­da mo­dem­för­bin­del­ser.

Den 9 au­gusti var den in­of­fi­ci­el­la 125- års­da­gen för JNT. Som fram­gått in­led­de bo­la­get det­ta

Att mingla är centralt i kundkontakter och affärer. I mitten Sven Wannäs, till vänster Jan Snellman, till höger Jan Wilhelmsson.

Hur ser framtiden ut? Peter Siljerud beskrev de fascinerande möjligheter som skapas av kommunikationsteknologins utveckling.

da­tum 1887 i smyg för myn­dig­he­ter­na te­le­fon­tra­fi­ken i Ja­kob­stad i ett nät med tret­ton abon­nen­ter. Det­ta gör JNT till Fin­lands fjär­de älds­ta än­nu ex­i­ste­ran­de te­le­fon­bo­lag. Ju­bi­le­et upp­märk­sam­ma­des på en rad oli­ka sätt, bland an­nat med ett se­mi­na­ri­um, en press­kon­fe­rens, re­klam­film på bio, oli­ka kun­der­bju­dan­den och pub­li­ce­ring­en av den förs­ta de­len i den­na be­rät­tel­se.

Myc­ket har sagts i de ti­di­ga­re ka­pit­len om JNT:s val i oli­ka si­tu­a­tio­ner. Hur kom­men­te­rar Ma­ria Höglund ut­gångs­punk­ten in­för fort­sätt­ning­en?

”Vår stra­te­gi byg­ger på själv­stän­dig­het, men själv­stän­dig­he­ten be­ty­der ju in­te att vi kan el­ler vill gö­ra allt själ­va. I prak­ti­ken sam­ar­be­tar vi stra­te­giskt med många oli­ka par­ter och för­sö­ker att in­te bin­da upp oss till en en­da part el­ler grupp. Till ex­em­pel gäl­lan­de TV-tjäns­ter har vi ju ett nä­ra sam­ar­be­te med bå­de An­via och Ål­com.

Om mötet med det exotiska landet Finland berättade kanadensaren Andre Noël Chaker. I hans fall slutade mötet med giftermål med en finländska och flera böcker om Finland.

And­ra ex­em­pel är det nor­dis­ka sam­ar­be­tet OneStream, vårt en­ga­ge­mang i Fi­cix och sam­ar­be­tet med Län­silink­ki.”

Ock­så Ne­tix­O­pen-kon­cep­tet har va­rit vik­tigt, även om det som så­dant fun­ge­rar ba­ra till vis­sa de­lar. Ma­ri Höglund: ”Ne­tix­O­pen har gett och ger

Se JNT:s reklamfilm på bio!

oss fort­fa­ran­de många in­tres­san­ta ca­se och har öpp­nat dör­rar­na för le­ve­rans av tjäns­ter i många fi­be­ran­delslag. Det har gett oss le­gi­ti­mi­tet som ett bo­lag som i frå­ga om kom­pe­tens är i fram­kant.”

”Att vi har många kun­der i and­ras nät be­ror för­stås på att vi har tjäns­ter som kun­der­na är in­tres­se­ra­de av, men ut­an en fun­ge­ran­de mo­dell för hur tjäns­ter­na ska le­ve­re­ras och för hur det tek­nis­ka/prak­tis­ka/eko­no­mis­ka an­sva­ret ska för­de­las mel­lan nät­bo­lag och tjäns­te­le­ve­ran­tör, så skul­le de här kund­re­la­tio­ner­na in­te vara

möj­li­ga”, tilläg­ger hon.

Wil­li­am Lin­dén: ”Av nå­gon an­led­ning har vi på JNT och Multi.​fi of­ta gått eg­na vägar och gör det fort­fa­ran­de. I prak­ti­ken har många av idéer­na, pla­ner­na och pro­jek­ten ald­rig för­verk­li­gats. Ty­värr tänk­te vi in­te på att do­ku­men­te­ra de idéer vi in­te ge­nom­för­de. En del kun­de ha ut­veck­lats till nå­got rik­tigt bra, me­dan and­ra kanske var li­te väl vil­da för att va­ra re­a­lis­tis­ka...”

 

JNT:S TVÅ LIV

En hy­po­tes för den­na be­rät­tel­se är att fram­gång in­te är nå­gon slump. I var­je fall in­te om ett bo­lag i en tur­bu­lent mil­jö kla­rar att ma­nö­vre­ra fram­gångs­rikt i 125 år.

Till sy­nes kan JNT:s värld ver­ka byg­ga på en omöj­lig ek­va­tion. JNT mås­te age­ra su­per­lo­kalt – och sam­ti­digt för­hål­la sig till det su­perglo­ba­la. Och spe­la si­na kort rätt i det evi­ga spe­let mel­lan kon­kur­ren­ter och le­ve­ran­tö­rer i en mil­jö där allt he­la ti­den rör på sig. De be­slut, små och sto­ra, som JNT fat­tar var­je dag har al­la sin ef­fekt i fram­ti­den. På sätt och vis le­ver JNT två oli­ka liv. Ett nu och ett i fram­ti­den. Som sägs i ru­bri­ken är fram­ti­den för JNT nu.

Det­ta är ock­så en an­led­ning till att den här be­rät­tel­sen gans­ka en­vist för­sökt föl­ja någ­ra av tren­der­na i tek­nik­ut­veck­ling­en. Tek­ni­ken är för JNT bå­de lös­ning­en och pro­ble­met. I sam­ma stund som en ny tek­nik tas i bruk bör­jar den åld­ras.

Som fram­gått har ock­så JNT:s hu­vud­le­ve­ran­tör un­der de 125 åren, det el­va år äld­re bo­la­get Er­ics­son, haft att för­sö­ka för­hål­la sig till tek­nik­ut­veck­ling­en. Det har gällt att vå­ga sö­ka det nya. Och att ha den för­stå­el­se för af­fä­rer­na som be­hövs för att kun­na sä­ga nej även till så­da­na idéer och pro­duk­ter som man själv har för­äls­kat sig i.

För Er­ics­son, lik­som JNT ur­sprung­li­gen djupt präg­lat av te­le­fon­tek­nik, har det till ex­em­pel va­rit en enorm ut­ma­ning att för­stå vad In­ter­net är och krä­ver. Så här ut­tryck­te sig Er­ics­sons VD Carl-Hen­ric Svan­berg 2009:

”Det är lätt att tyc­ka att vi kan In­ter­net. Men hur får vi in In­ter­net i vårt sätt att va­ra in­om Er­ics­son? För­står vi hur In­ter­net har för­änd­rat grän­sen för of­fent­ligt och pri­vat och där­med vårt sätt att le­va? [...] Fö­re 1920 lev­de de fles­ta nä­ra in­på varand­ra. Fa­mil­jer­na var sto­ra och ut­rym­met li­tet. Man ha­de in­te myc­ket pri­vat­liv. Nu är vi med In­ter­net till­ba­ka till det. Den stän­di­ga till­gäng­lig­he­ten, gräns­lös­he­ten och det in­ti­ma till­ta­let mo­del­le­rar om per­son­lig­he­ten. Om vi in­te för­står In­ter­net­ge­ne­ra­tio­nens sätt att tän­ka, byg­ger vi in­te in rätt funk­tio­ner i vå­ra lös­ning­ar...”

”Sam­man­fatt­nings­vis, i ett hi­sto­riskt per­spek­tiv, har vi i tek­nik­ut­veck­ling­en gått från lo­ka­la stan­dar­der med en lo­kal ut­gångs­punkt till glo­ba­la stan­dar­der med lo­kal ut­gångs­punkt”, sä­ger Carl-Hen­ric Svan­berg.

Maria Höglund i samspråk med Marie Westrin, ledande inom Ericssons radioutveckling och citerad på många ställen i denna berättelse.

Femtio år före JNT:s 125-årsjubileum, 1962, togs den första teleprintern i bruk av Jakobstads Tidning. Bengt Appelgren, Margit Kass och Cay Sandelin i förundran.

En kol­le­ga till ho­nom som den här be­rät­tel­sen åter­kom­mit till, Ma­rie Westrin, lyf­ter fram be­ho­vet av taj­ming i be­sluts­fat­tan­det: ”Det gäl­ler att va­ra fö­re kon­kur­ren­ter­na. Men in­te för myc­ket fö­re. Då kan du in­te ta be­talt för det du er­bju­der. 3–6 må­na­der fö­re är la­gom, ett år fö­re är för myc­ket. A och O är att kor­ta led­ti­der­na, att hit­ta det rät­ta flö­det. Då kan man ta be­slut vid rätt tid­punkt. Och då får man mer tid för att tit­ta i kri­stall­ku­lan.”

Om ett fö­re­tag lång­sik­tigt ska lyc­kas med taj­ming­en be­ror på kul­tu­ren. ”Vår ovär­der­li­ga till­gång i Er­ics­son är den ac­ku­mu­le­ra­de system­kun­ska­pen. Den sit­ter i väg­gar­na och kan in­te kom­men­de­ras fram. Vi har lärt oss ge­nom al­la år var i sy­ste­met och när i pro­ces­sen oli­ka ty­per av be­slut ska tas.”

Lär­do­men är att kul­tu­ren all­tid vin­ner över stra­te­gin, hur ståt­ligt den­na än for­mu­le­ras.

 

JNT:S HÖGA NÖRD­FAK­TOR

Vad kan sä­gas om JNT-kul­tu­ren? Ock­så i den frå­gan är det lönt att lyf­ta blic­ken. JNT är in­te en iso­le­rad ö, ut­an tvärtom ett ut­tryck för sam­ma värld som JNT ver­kar i. Hur ser den värl­den ut?

Ett ele­ment är up­pen­bart: JNT-re­gi­o­nen har hög nörd­fak­tor. Som den­na be­rät­tel­se vi­sat har JNT un­der de se­nas­te tju­go åren på oli­ka sätt va­rit en fö­re­gång­a­re när det gällt att ta till sig In­ter­net­värl­den och gö­ra nå­got av den. Glenn Hä­ger, ska­pa­ren av Multi.​fi, är ett ex­em­pel. För­e­ning­en SoCS, som blev sko­la för en hel ka­der av unga ja­kob­stads­bor, nu­me­ra ut­sprid­da över värl­den i tjänst hos oli­ka IT- fö­re­tag, är ett an­nat. JNT:s ak­ti­vi­tet när det gällt att ut­veck­la eg­na IT-lös­ning­ar ett tred­je.

Men det­ta kan sam­ti­digt be­skri­vas som del i en stör­re tra­di­tion. I kort­het byg­ger sto­ra de­lar av IT- sam­häl­let på ele­ment som länge va­rit själv­kla­ra i det ös­ter­bott­nis­ka land­ska­pet. Ett ele­ment är sy­nen på idéer. Ing­en har en­sam­rätt till en idé, och fram­för allt kan ing­en en­sam för­verk­li­ga en idé. Det är en själv­klar­het att de­la med sig av kun­skap i över­ty­gel­se om att man på det sät­tet kan bi­dra till ett ge­men­samt bäs­ta.

Som fram­gått väx­te he­la den mo­der­na mo­bil­te­le­fo­nin fram på en lik­nan­de vär­de­grund. In­te ett en­da pa­tent togs av de tu­sen­tals in­gen­jö­rer som ut­veck­la­de först NMT- och se­dan GSM- te­le­fo­nin. He­la den­na tek­no­lo­gi ut­veck­la­des i ett jät­te­likt och pre­stige­löst sam­ar­be­te och ställ­des till fritt och gra­tis för­fo­gan­de för he­la värl­den.

En del bes­ka lär­do­mar gav det­ta, när ame­ri­kans­ka fö­re­tag se­na­re gjor­de an­språk på att ha upp­fun­nit så­dant som re­dan fanns i NMT- och GSM- tek­ni­ken. ”Vi lär­de små­ning­om av Mo­to­ro­la och Qual­comm att vi mås­te bör­ja sö­ka pa­tent. Om vi in­te tog pa­tent själ­va, gjor­de nå­gon an­nan det och bör­ja­de brå­ka”, sä­ger Er­ics­sons ti­di­ga­re tek­nik­chef Jan Ud­den­feldt. Det hän­de mer än en

JNT:s förvaltningsråd på jubileumsseminariet. Sittande från vänster Kenneth Holmgård, Tony Eklund, Gunilla Lillbacka, Gun Kapténs (ordförande), Lena Holmberg, Timo Kumpu och Mats Nyby. Stående från vänster Jan Anderssén, Sten Bobacka, Kjell Fellman, Thomas G Pettersson, Stefan Granberg, Jan-Erik Backa, Rolf Snellman, Tommy Olin och Niklas Talling. Frånvarande var Michael Jungell, Guy Käcko, Bjarne Sjöblom, Nils Staffans och Gunnar Stara.

gång att de nor­dis­ka te­le­ut­veck­lar­na fick bör­ja ro­ta i gam­la pap­per för att vi­sa att de re­dan ti­di­ga­re ha­de ut­veck­lat de lös­ning­ar som ame­ri­ka­ner­na häv­da­de att de ha­de upp­fun­nit.

Lars Mag­nus Er­ics­son, född som en fat­tig och hän­dig bond­poj­ke, bryd­de sig in­te stort om pa­tent. Han tog en del så­da­na själv, men han­te­ra­de dem prag­ma­tiskt. När han fick hö­ra att man i Helsing­fors och Kristi­a­nia (Oslo) ko­pi­e­ra­de hans kon­struk­tio­ner, häl­sa­de han dem väl­kom­na med kom­men­ta­ren att bäs­ta pro­dukt sä­kert skul­le vin­na.

FRAND

JNT-pensionärer besöker sin gamla arbetsplats hösten 2012. Stående från vänster: Kaj Forsman, Björn Grönroos, Alf Forsman, Pauli Peltola, Sven-Erik Hästö, Jan-Erik Thors, Trygve Still, Keijo Paananen, Sune Björklund, Lars Gunnar, Börje Brännbacka, Kari Forslund och Gunnar Norrbäck. Sittande från vänster: Valter Lassila, Gösta Björkgren, Marita Finström.

I en mo­bil­te­le­fon i dag lig­ger tu­sen­tals pa­tent, vil­ket har lärt till­ver­kar­na be­ty­del­sen av en stark pa­tent­port­följ. Sär­skilt vär­de har stra­te­giskt bloc­ke­ran­de pa­tent (es­sen­ti­al pa­tents), allt­så pa­tent som al­la till­ver­ka­re är be­ro­en­de av för att kun­na in­klu­de­ra en viss funk­tion i si­na pro­duk­ter. En hörn­sten i bo­la­gens pa­tent­po­li­tik är där­för att för­sö­ka upp­rätt­hål­la en ’han­dels­ba­lans’, så att de får åt­minsto­ne li­ka myc­ket i in­täk­ter från li­cen­ser som de be­ta­lar.

En vä­sent­lig lär­dom är att pa­tent ut­veck­las bäst när de re­la­te­ras till fak­tis­ka be­hov, sä­ger Jan Ud­den­feldt: ”Pa­tent hand­lar of­ta om att kom­bi­ne­ra oli­ka kun­ska­per. Om man in­te ser nå­got be­hov, då blir ett pa­tent ett skott i mörk­ret. Men om man är ute och mö­ter kun­der, ser man be­hov som ing­en an­nan ser.”

Källhänvisningar

Kristina Backlund.

DEN ÖS­TER­BOTT­NIS­KA TRA­DI­TIO­NENS ES­SENS

I be­rät­tel­sen har nämnts någ­ra grun­de­le­ment i den ös­ter­bott­nis­ka tra­di­tio­nen. Al­le­mans­rät­ten – själv­klar för oss, men ’orim­lig’ i många av jor­dens kul­tu­rer. Of­fent­lig­hets­prin­ci­pen – al­la ska ha till­gång till kun­skap och be­sluts­pro­ces­ser av ge­men­sam be­ty­del­se. Tal­kotra­di­tio­nen – man hjälps åt vid upp­gif­ter som är för sto­ra för att man ska kla­ra dem en­sam. Gör det själv-at­ti­ty­den, själv­klar och nöd­vän­dig för en fri bon­de som le­ver i en själv­hus­håll­nings­e­ko­no­mi – men ing­en själv­klar­het för en spe­ci­a­list i en urban mil­jö. Och det mo­der­na ex­emp­let: open sour­ce, öp­pen käll­kod, som en na­tur­lig ar­bets­me­tod.

Pa­ral­lel­ler­na mel­lan des­sa ele­ment är slå­en­de, och sam­man­tag­na är kraf­ten av dem oer­hörd.

Slut­på­stå­en­det i den­na be­rät­tel­se är att JNT:s styr­kor vi­lar på den­na kul­tur. I kom­bi­na­tion med JNT:s ut­ta­la­de strä­van att ar­be­ta för lo­kal­sam­häl­lets bäs­ta ger det­ta en god pro­gnos för att JNT ska kun­na ver­ka fram­gångs­rikt länge än.

Den and­ra si­dan av det­ta, att fram­gång in­te är nå­gon slump, är att mot­sat­sen in­te hel­ler är det. Åter­kom­man­de miss­lyc­kan­den är hel­ler ing­en slump. Fram­gång krä­ver stän­digt ar­be­te och re­flek­tion över vad man gör. Den dag JNT går in i non­cha­lans och tap­par för­stå­el­sen för si­na röt­ter kan den långa fram­gångs­hi­sto­ri­en snabbt kom­ma till ett slut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildkällor

Och ef­ter det­ta...?

 

Berättelsen om JNT fortsätter förstås efter det 125:e året. En förhandstitt in i året 2013 visar en rad dramatiska saker.

Bland annat kommer 2013 att kunna beskrivas som händelse­rikt vad gäller företags­affärer. I bör­jan av sep­temb­er annon­serades att britti­ska Voda­fone skulle sälja sitt ägande på 45 pro­cent i ameri­kanska Veri­zon Wire­less till Veri­zon Commun­ication för 130 milj­arder dollar – den största bransch­affären sedan 1999. Strax därefter medde­lades att Nok­ia skulle sälja sin mobil­verk­sam­het till Micro­soft för 5,44 milj­arder euro.

Intressantast för JNT:s del var att DNA i juli åter en gång var mycket nära att byta ägare. Förhandlingar fördes med flera möjliga köpare, men förklarades senare avslutade. Prisnivån sades vara 1,3 miljarder euro. I slutet av augusti slutade Riitta Tiuraniemi som DNA:s VD, Jukka Leinonen tillträdde som tillförordnad.

En annan händelse, som varit på gränsen till förutsägbar för den som läst JNT-berättelsen, är att Datame och dess fyra dotterbolag i augusti 2013 anhöll om företagssanering. Företaget konstaterades i samband med det vara tungt skuldsatt. Abonnenterna vara bara omkring 3000, att jämföra med det antal som beräknades vara nödvändigt för lönsamhet, nämligen 40000.

Un­der 2013 kom ock­så be­kräf­tel­se från Kom­mu­ni­ka­tions­ver­ket på att JNT är le­dan­de i Fin­land i frå­ga om fi­ber­för­bin­del­ser. Bland lan­dets kom­mu­ner top­pa­de vis­ser­li­gen Ut­sjo­ki lis­tan, men det­ta ska stäl­las i re­la­tion till att fi­ber­nä­tet där ut­byggts med hjälp av sto­ra stöd­peng­ar bå­de från Fin­land och EU.

På plat­ser­na 2-5 bland Fin­lands kom­mu­ner fanns Ja­kob­stad, Ny­kar­le­by, Pe­der­sö­re och Lar­smo, det vill sä­ga JNT:s kärn­om­rå­de. Som fram­gått har fi­ber­ut­bygg­na­den här dess­utom i stort skett ut­an stöd­peng­ar.

En viktig regional händelse var för JNT:s del att bolaget i fråga om ’grund­infra­struk­tur’ tog ste­get in i två nya kommu­ner: kabel-TV-nätet över­togs i Ter­järv, och fiber­drag­ningen kom i gång i Evi­järvi.

Kommunikationsverkets landskapskarta, publicerad i juli 2013.

 
 

Innehåll

Innehåll