TULEVAISUUS ON NYT

1997: Suuren 3G-sodan vuosi

Vuodesta 1997 tuli taiston vuosi, jolloin kamppa­iltiin, miten siirryttä­isiin 3G:hen.

Ericssonilla oli siinä muita toimi­joita paremmin peli­silmää. Jan Udden­feldtin lähtiessä koti­matkalle Japanin viestintä­ministerin tapaa­misesta syksyllä 1996 standardi­sointiprosessille ei ollut vielä edes konkre­ettista aikataulua. Operaat­torit olivat uppou­tuneet GSM-verkkojen ja -palvelujen rakenta­miseen; monet eivät olleet vielä edes saaneet GSM-toimin­taan positii­vista kassa­virtaa.

”Operaattorien näkökulmasta 3G-asia nousi esiin aivan liian varhain. Mutta ne olivat samassa kollekti­ivisessa pinteessä. Ne eivät uskaltaneet sanoutua irti 3G:stä, koska ne pelkäsivät, että poliitikot ja vira­nomaiset tulkit­sisivat sen kiinnostuksen puutteeksi tule­vaisuuden investoin­teihin”, sanoo Thomas Beijer, standardi­sointiekspertti ja UMTS Forumin puheen­johtaja.

Maailmalla kierteli itsepintainen huhu, jonka mukaan USA ja Japani suunni­ttelivat strategista teollisuus­yhteistyötä, myös telekom-teolli­suudessa, muuta maailmaa vastaan. Oli tarpeen nopeasti laajentaa 3G-asiaa haluttuun suuntaan ajavaa piiriä. Ericsson piti Nokiaa täydellisenä yhteis­työkumppanina, ja pika­puoliin järjestet­tiin sarja kokouksia, jossa Ericssonin liitto­lainen Docomo ja Nokia ottivat mittaa toisistaan.

Yhteydenpito tiivistyi erilaisissa yhteyksissä. Japani­laiset vieraat saivat Suomessa kokea

Thomas Beijer

kaiken­laista - saunasta marjojen poimin­taan ja maasto­pyöräilyyn märillä soilla. Japanin delegaation johtaja Hironobu Takeuchi yllätti kaikki ikimuisto­isilla illalli­silla alka­malla laulaa. Suhteiden rakenta­minen oli edennyt syven­tämisvaiheeseen.

Ericssonin, Nokian ja Docomon liitto varmistui vuoden­vaihteen 1997 tienoilla, kun Nokia päätti vaihtaa 3G-suuntansa TDMA:sta Eric­ssonin WCDMA:han. Jan Udden­feldt: ”Onnistuimme vakuutta­maan Nokian. Teknologia­johtaja Yrjö Neuvo kollegoi­neen näki globaalin WCDMA-standardin edut. Seura­uksena mielen­kiintoinen tilanne: Ericsson ja Nokia alkoivat toimia yhdessä.”

Ericssonin ja Nokia yhteistyötä testat­tiin pian yhä enemmän kenttä­mäisissä oloissa. Syksyllä 1997 ne toteuttivat pitkän yhteis­kampanjan saadakseen eurooppa­laiset operaattorit vakuuttu­neiksi. Pohjois­maiset matka­puhelinvalmistajat olivat nyt läheisiä ystäviä. Jopa WCDMA:n esittely­materiaali oli yhteistä.

Valmistuspuolen kilpailijoista Ericsson ja Nokia saivat vain japani­laisen NEC:n WCDMA:n kannalle. Kaikki muut suuret yritykset – Alcatel,

Aimo Eloholma

Bosch, Italtel, Motorola, Nortel, Siemens ja Sony – suhtautuivat siihen viha­mielisesti ja keräsivät voimansa yhteen puoltamaan vaihto­ehtoista tekniikka­standardia, TEMA-CDMA:ta.

 

Intensiivistä lobbausta

Myös korkeimmalla poliittisella tasolla harras­tettiin tiivistä lobbausta. Presidentti Martti Ahti­saari esi­merkiksi esitteli Englannissa vieraille­ssaan Suomen näkökantoja asiassa pää­ministeri Tony Blairille. Tausta­selvityksen oli kirjoittanut Nokian Heikki Ahava. Tämän seurauksena Blair ilmoitti henkilö­kohtaisesti Iso-Brita­nnian tukevan WCDMA:ta.

Ratkaisu oli päätetty tehdä Madridin ETSI-kokouk­sessa 15.–19. joulukuuta. Osanotto oli massi­ivinen. ETSI:n silloisten 160 jäsenen lisäksi kokoukseen osallistui myös GSM-yhdis­tyksen sekä USA:n, Japanin ja Kiinan standardi­sointielinten edustajia.

3G:n radioratkaisuihin oli määritelty neljä vaihto­ehtoista standardia: WCDMA, OFDMA, WTDMA ja TDMA-CDMA. Standardiksi valintaan vaadit­tiin sääntöjen mukaan vähintään 71 % enemmistö. 160 ääni­oikeutetulla jäsenellä oli

JNT ja Novacall vierailivat Ericssonilla Tukholmassa kesäkuussa 1997.Vasemmalta Peter Lönnbäck, NovaCall; Sven-Erik Hästö, JNT; Hans-Erik Gädda, JNT; Johan Lindholm, JNT; Håkan Bäcktröm, Ericsson; Trygve Still, JNT ja Kalevi Ahola, Ericsson.

yhteensä 1392 ääntä, jotka oli painotettu jäsenten koon mukaan.

Myös JNT oli Radiolinjan osakkaana edustettuna Madrid­issa. ”Sapelin­kalisteluksi” kuvatun kokouskulun jälkeen puheen­johtaja Friedhelm Hille­brand julisti suuntaa-antavan äänes­tyksen, joka päättyi 716–509 WCDMA:n eduksi TDMA-CDMA:ta vastaan (siis WCDMA 58,5 %, TDNA-CDMA 41,5 %). Asiaa ei voitu siis edelleenkään ratkaista. Hille­brand keskeytti kokouksen ja ilmoitti sen jatku­van Roomassa 28.–29. tammikuuta 1998.

Ericssonin ja Nokian yhteinen kampanjakynä.

Mitä tapahtui vuonna 1997?

Pohjoismainen täyskäännös

Samaan aikaan Pohjoismaiden pelikenttä muuttui. Suomen, Ruotsin ja Norjan valtio­lliset operaattorit olivat, kuten aiemmin on käynyt ilmi, käynnistäneet muutamaa vuotta aiemmin yhteistyön yhteistä vihollista, Teliaa, vastaan.

Telecom Finlandin edustajana tässä yhteis­työssä toimi Aimo Eloholma, ja hän kertoo: ”Olimme lokakuussa 1997 saapuneet tanska­lais-norjalais-suomalaiseen kokouk­seen Arlandaan, jossa oli tarkoitus käydä läpi yhteis­työtä ohjaava asia­kirja. Tanskan edustaja soitti kokouksen alussa ja ilmoitti myöhäs­tyvänsä. Kun hän viimein saapui monta tuntia myöhemmin, näimme jotain tapahtuneen. Hän kertoi, että Tanskan valtio oli päättänyt myydä Tele Dan­markin Ameri­techille. Asia julkis­tettaisiin seuraavana aamuna.”

Ameritech oli valtava, Chicagossa päämajaansa pitävä yritys, ja Tanskan valtion myynti­päätös sai aikaan shokki­aallon muissa Pohjois­maissa. Se käynnisti pohjoismaisen fuusio­karusellin, joka jatkuisi lähes keskeyty­ksettä viiden vuoden ajan. Telia, Telecom Finland ja Telenor olivat yhdessä yössä joutuneet yhteisen uhan eteen. Tästä hetkestä lähtien ne työs­kentelivät tiiviin yhteis­työn ja mieluiten fuusion puolesta.

”Alkuvaiheessa ajateltiin, että Telecom Finland myytäisiin Telialle ja Suomen valtio siir­tyisi Telian suur­omistajaksi. Siitä keskus­teltiin useissa

Tomas Tallkvistin v. 1997 rakentama verkkoaggregaatti.Korvasi tusinan modeemien seinämuuntajia Multi.fi:n soittosarjassa.

tilaisuu­ksissa”, kertoo Kaj-Erik Relander, joka osallistui kokouksiin syksyllä 1997 Tele­com Finlandin rahoitus­johtajan ominaisuudessa.

Aimo Eloholma sanoo, että matkapuhelin­liikenne osoittautui nopeasti vaike­immaksi yksit­täiseksi asiaksi. ”Kaikki halusivat sen omaksi lapsekseen.”

Pääsuuntana oli siis kolmen osapuolen fuusio, mutta loppu­syksystä 1997 Suomen eduskunta päätti Tele­com Finlandin viemisestä pörssiin seuraa­vana vuonna. Suomen oli ennen sen toteutumista pidättäy­dyttävä kaikesta virallisesta

Internetin starttipaketti.

yhteyden­pidosta fuusio­asiassa. Mikään ei kuitenkaan estänyt yhtiöiden toimitus­johtajia Lars Bergiä (Telia), Pekka Vennamoa (Telecom Finland) ja Tormod Herman­senia (Telenor) tapaamasta salaa. Ratkai­sevaa oli, että heidän keskinäiset henkilö­kemiansa toimivat.

 

Kaksi tappelupukaria

Finnet-kysymyksen ratkaiseminen oli JNT:n kannalta läheisempi asia. Aluksi näyttikin, että asia saataisiin ratka­istua. Huhtikuussa suurehko Finnet-yhtiö­iden ryhmä alle­kirjoitti uudesta suunnasta aie­sopimuksen ja touko­kuussa enemmistö alle­kirjoitti sopimuksen. Jotkut yksityis­kohdat oli kuitenkin edelleen epä­selviä, ja syys­kuussa JNT:n hallitus totesi ali­stuneesti prosessin jatkuvan.

Lisäksi Helsingin Puhelinyhdistys (HPY) toteutti syksyllä osake­annin, joka yli­merkittiin kahdeksan­kertaisesti. Yhtiö sai 100 000 uutta osakke­enomistajaa ja 480 miljoonaa markkaa uutta pääomaa. Tämän voiman­näytöksen jälkeen HPY:lle tarjoutui mahdollisuus Tampereen puhelin­yhtiön haltuun­ottoon, mikä toteutet­tiinkin kaappaus­tyyliin alkutalven yhtiö­kokouksessa.

Kurt Nordman kertoo, että HPY koki vastapuolen edustajat lähinnä tappelu­pukareina monissa Finnetin kokouk­sissa. ”Toki voin ymmärtää, että ne näkivät meidät samalla tavalla.”

JNT:n hallitus ei voinut tehdä tälle paljoakaan. Matka­puhelin­liikenteen analyysi osoitti sitä vastoin parempia tuloksia. Käyttäjien määrä oli Suomessa vuoden alussa noussut 1,5 miljoonaan eikä tällä menestys­tarinalla näyttänyt olevan loppua.

JNT vahvisti GSM-verkkoa vuoden mittaan rakent­amalla uudet tukiasemat Veksalan kalasa­tamaan, Mässkä­rille ja Evi­järvelle. Lisäksi markkinointia ja tilaaja­palveluja piti vahvistaa, mikä oli vaikeampi toteuttaa. Nyt myös Omni­teleltä ja Radio­linjalta tuli yhteinen ehdotus GSM-invest­oinneista, jotka JNT:n osalta maksaisivat v. 1998 yhteensä 6,1 miljoonaa markkaa, kaksi kertaa enemmän kuin JNT:n omassa budjettiesityksessä.

Hallitus päätti asian oman esityksensä mukaisesti, mutta keskus­teluissa syntyi ajatus, jota Jan-Erik Frost­dahl tarkensi loka­kuussa. Nimittäin rahoitus­malli, jonka ansiosta JNT pääsisi veloistaan samalla kun se voisi lisätä GSM-invest­ointejaan.

Idea perustui GSM-laitteiden jälleen­raho-

Ericssonin DECT-puhelin.

itukseen sale and lease back -tyyppi­sellä mallilla. Laskelma osoitti GSM-laitteiden kirjan­pitoarvoksi 7,8 miljoonaa markkaa. Eläke-Varman 7 miljoonan markan sijoitus­laina voitaisiin maksaa myymällä laitteet ja samaan aikaan vuokraa­malla ne seitsemäksi vuodeksi.

Merita Rahoitukselta pyydettiin tarjous, joka myös hyvä­ksyttiin. Sopimus alle­kirjoitettiin 18. joulukuuta.

 

Yritysvaihteiden buumi

Yritysvaihteet olivat toinen liiketoimien palanen, jonka merkitys kasvoi näihin aikoihin. Juuri vuonna 1997 JNT saattoi alkaa asentaa ensimmäisiä ISDN-tekniikan ohivalinta­vaihteita omaan ISDN-keskukseen. Erityisen kiinnos­tavaksi alue nousi ETSI:n langatto­mille puheli­mille vahvista­man DECT-standardin (Digital European Cordless Tele­communications) ansiosta.

Ericsson oli ensimmäisenä tarjoamassa puhelin­järjestelmää, jossa DECT-puhelimet liitettiin digi­taalisiin yritys­vaihteisiin.

”Järjestelmän nimi oli Freeset, ja se toimi teknisesti aika pitkä­lle GSM:n tavoin (kanava­nsiirto tuki­asemien kesken), mutta se oli täysin

integroitu yritys­vaihteisiin. JNT:llä kokeilimme ensimmäistä Freeset-järjes­telmää asunto­messuilla kesällä 1994”, Håkan Löfqvist kertoo.

”1990-luvun jälkipuoliskolla myimme niin monta järje­stelmää kuin vain ehdimme asentaa. Ne sisäl­sivät kahdesta useisiin kymmeniin tukiasemia, jotta yritys­verkko toimisi koko työpaikka-alue­ella. Tukiasema pystyi hoitamaan vies­tinnän 30–300 metrin etäisyydeltä.”

Tähän aikaan GSM:n peitto oli sisä­tiloissa usein heikko ja koska GSM-puhelut olivat suhte­essa kalliimpia, se suosi DECT-järje­stelmää. ”Myynti

Videotulkkauksen uranuurtajia

SoCS:n jäsenet Jaana Nylund ja Simon Finne vasemmalla. Jaana Nylund TV-jutussa:" ”Tämä on parhaita juttuja, mitä minulle on sattunut. Nyt osaan aika paljon tietokoneista, sillä koulujen tietotekniikkaopetus ei ole parasta mahdollista.”

jatkui täyttä häkää noin vuoteen 2000. Silloin olimme raken­taneet järjestelmät useimmille niitä tarvit­seville yrityk­sille. Monet ovat päivitet­tyinä vieläkin käytössä”, Håkan Löfqvist sanoo.

 

Markkinadominanssia

JNT:n sisäisistä asioista v. 1997 voidaan mainita ATK-järje­stelmän uusiminen. Sellaisella muutok­sella on usein alun perin ajateltua perus­teellisempia seurauksia, koska lähestulkoon kaikki yrityksen toiminnot on inte­groitava järjestelmään. Timo Prittinen ja Johan Högnabba etu­nenässä tutkivat asiaa laajasti ja pääty­ivät TTM-vaihto­ehtoon mm. koska se pystyi käsitte­lemään useita kieliä.

Marraskuussa Lapuan Sähkö värväsi JNT:ltä laskenta­ekonomi Kari Myllymäen. JNT olisi halunnut pitää Myllymäen, mutta lapualais­yhtiö tarjosi hänelle ehdot, joihin JNT ei pystynyt vastaamaan. Toimi julist­ettiin avoimeksi, ja 18. joulu­kuuta hallitus päätti palkata Maria Hög­lundin yrityksen uudeksi laskenta­ekonomiksi.

Kesäkuussa liikenneministeriöltä tuli ilmoitus, että JNT:n markkina­osuuden arvioitiin olevan toimi­alueella yli 90 % ja että omistaja­liittymä tarjosi etuja vuokra­liittymään verrattuna. Sitä pidettiin uuden tele­markkinalain nojalla kilpailua estävänä tekijänä.

Glenn Hägerin kysyntä Internet-yrittäjänä kasvoi entisestään. Helmi­kuussa hän siirsi Multi Net Works -toimi­nimensä Multi.fi-osake­yhtiöksi, jonka hän käynnisti 15 000 markan osake­pääomalla. Glenn Häger sanoo itse jälki­käteen, ettei hän ymmärtänyt laskuttaa riittä­västi työstään, jolloin asiakka­ille muodostui väärä kuva Multi.fi:n palvelujen tosi­asiallisesta arvosta.

Novacallissa toiminta kasvoi lähes räjähdys­mäisesti, ja yhtiöllä oli vuoden lopussa jo 35 työn­tekijää. Työntekijä­määrän kasvu johtui yhtäältä Novacallille siirtyneistä toimeksi­annoista ja toisaalta uusista asiakkaista niin paikallisesti kuin valtakunnallis­estikin. Yhtiö tarvitsi nopeasti uudet tilat.

Kesäkuussa oli puhetta, että Novacall ostaisi tilat JNT:n naapuri­kiinteistöstä Kaupungin­

hotelli-Font­ellista. Yhden miljoonan hintaa pidettiin kuitenkin liian kovana. Syyskuussa osto­suunnitelma sitten hyllyt­ettiin kiinteistöön odotetta­vissa olevien korjaus­kustannusten vuoksi. Kaupungi­nhotellin toisesta kerroksesta vuok­rattiin tila­päisesti 80 neliömetrin tilat.

 

Mitä SoCS merkitsi

Tieto SoCS-tietokoneyhdistyksestä levisi puskar­adion kautta yhä laajem­malle vuoden 1997 mittaan. Jäsen­luku kasvoi vähitellen runsaaseen kahteen­kymmeneen, joista viisi oli tyttöjä. Useimmat olivat 15–20-vuotiaita. Joku oli ’puheen­johtaja’, mutta hier­arkiaa ei ollut. Kaikilla oli sama puhe- ja äänivalta.

Mats Byggmästar

”Suhtaudumme antaumuksella Internetiin ja Coca-Colaan tai muuhun kahvia sisäl­tävään aineeseen. Meillä on kymmen­kunta tieto­konetta ja kaksi termi­naalia, jotka on kaikki yhdistetty verkkoon”, yhdistyksen omien kotisivujen mukaan.

Toiminta keskittyi paljolti testaamaan, mitä Inter­netissä voisi tehdä. ”Meidän oli pakko opetella itse kaikki. Linuxin toimintaa ei ollut kuvattu missään eikä ylipäätään, miten Inter­netissä kommuni­koitiin. Ei edes Inter­netissä ollut tietoa, miten Inter­netiä rakennetta­isiin”, William Lindén sanoo.

”Tilanne oli sama myös myöhemmin, kun aloin työs­kennellä Multi.fi:ssä, ja tietenkin se oli sama myös Glenn­illä, Timolla ja muilla JNT:ssä. He ja minä olemme omin päin joutuneet selvitt­ämään asiat. Osittain tilanne on Inter­netin suhteen edelleen sama, kaikkea ei ole kuvattu manuaa­leissa vielä nykyäänkään.”

SoCS-jäsenten yhtenä innoittajana oli Mats Bygg­mästar, 25-vuotias insinööri, joka toimi luku­vuonna 1996-1997 Pietar­saaren ruotsin­kielisen ammatti­koulun tieto­tekniikan opettajana. ”Mats oli opettajani ammatti­koulussa, todella taitava ohjelmoija ja mukana Dooms­day-ryhmässä, joka voitti ohjelmointi­kilpailujen ensimmäisiä palkin­toja useaan kertaan. Mats auttoi meitä ohjelmo­innissa ja muissa asioissa SoCS:ssa”, William Lindén sanoo.

Internetistä voi edelleen löytää 3D-ohjelmo­inteja, joita Mats Bygg­mästar ja hänen Dooms­day-kollegansa tekivät v. 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marian galleria: Stefan Skytte

”Harkitseva analyytikko joka aavistaa tulevan kehityksen ja trendit.”

Marian galleria: Andreas Stenbacka

”Verkostoasiantuntija joka työskentelee ääntä pitämättä tehokkaasti ja saa asiat sujumaan. Hallitsee puhelintuen kommervenkit.”

 

Sisältö

Innehåll