TULEVAISUUS ON NYT

2008: Kuituaktivismin vuosi

Mo­net tu­li­si­vat mu­ista­maan vu­o­den 2008 mitta­vas­ta fi­nans­sikri­i­si­stä, jos­ta yhtäk­kiä tu­li tot­ta ame­rik­ka­lai­sen in­ve­sto­in­ti­pan­kin Leh­man Brot­hersin syysku­i­sen kon­kurs­sin jäl­keen. Mut­ta si­tä ei ku­kaan vu­o­den alu­s­sa ti­en­nyt.

JNT:ssä to­i­min­ta oli sel­keästi si­ir­tynyt uu­teen vai­hee­seen vu­on­na 2007. ”Si­i­vo­sim­me ra­ken­te­i­ta. No­vacall myy­ti­in, ja Multi.​fi:​n ja OFC- Da­tan fu­u­si­ot vi­e­ti­in loppu­un. ”Uu­si JNT al­koi saa­da mu­o­ton­sa”, Ma­ria Höglund ti­i­vistää asi­an. Mo­net uu­den JNT:n ra­ken­nuspa­li­ko­is­ta oli­vat pe­rä­i­sin Multi.​ fi:​stä. ’Van­has­sa’ JNT:ssä oli vo­lyy­mia ja sub­stans­sia, mut­ta tu­le­vai­su­u­den po­ten­ti­aa­li oli Multi.​fi:​n pal­velu­is­sa.

Ma­ria Höglund: ”Vä­i­tän, et­tä haas­ta­ja- /tu­lo­ka­so­pe­raat­to­rin yri­tyskult­tu­u­rin yh­di­stä­mi­nen yli satavu­o­ti­set perin­te­et omaa­van JNT:n kult­tu­u­ri­in oli vä­hin­tään yhtä mul­lista­vaa van­han JNT:n työn­te­kijö­il­le ku­in ka­i­kil­le Multi.​fi:​ssä ja OFC-Da­tas­sa. Vakau­den ja ru­ti­i­ni­no­mai­su­u­den yh­di­stä­mi­nen tu­lo­kas­kult­tu­u­rin re­hvak­ku­u­teen ja in­no­va­ti­i­vi­su­u­teen oli haas­ta­vaa.”

Ku­ten ai­em­min on käynyt il­mi, vu­o­si 2007 oli uu­den alun ai­kaa myös val­ta­kun­nal­li­sesti ’uu­den’ DNA:n mu­o­d­os­ta­mi­sen myötä. Se ko­ski mi­tä su­u­rim­mas­sa mää­rin myös DNA-omistuksen­sa myy­viä yh­tiö­i­tä. Saa­mi­en­sa ra­ha­korvaus­ten an­si­os­ta ne py­sty­ivät in­ve­sto­i­maan perin­te­i­stä pal­velu­tar­jon­taan­sa laa­jenta­vaan to­i­min­taan.

JNT:ssä vu­o­des­ta 2008 tu­li eten­kin laa­jan

Emanuel ja Mayer Lehman, kaksi kolmesta veljeksestä jotka muuttivat Saksan Baijerista Yhdysvaltoihin ja perustivat Lehman Brothersin. Yhtiö oli perheen hoidossa vuodet 1844–1969. Vuonna 2008 Lehman Brothers oli Yhdysvaltain neljänneksi suurin investointipankki.

Lehman Brothersin konkurssi 15.9.2008 oli valtava mediatapahtuma ja vaikutti osaltaan pörssikurssien romahdukseen eri puolilla maailmaa. Median edustajat parveilivat yhtiön pääkonttorin edustalla New Yorkissa.

kui­tur­a­ken­ta­mi­sen ja sen vauh­ti­in­pää­syn vu­o­si. JNT pa­nosti ti­e­to­i­sesti kui­tur­a­ken­ta­mi­seen, mut­ta li­säk­si Su­u­po­h­jas­sa syn­tynyt ja si­el­tä mu­u­al­le le­vin­nyt ’kui­tu­ak­ti­vis­mi’ vo­i­misti si­tä.

 

TEK­NI­IK­KA­KAMP­PAI­LU JAT­KUU

Glo­baa­li kil­pai­lu yhä su­u­rem­man si­ir­toka­pa­si­te­e­tin ke­hittä­mi­sek­si jat­kui v. 2008. YouTu­be li­sä­si si­ir­toka­pa­si­te­e­tin tar­vet­ta tu­ke­mal­la mu­un mu­as­sa HD-laa­tua ja ot­ta­mal­la käyttöön vi­de­o­fil­mi­en wi­descreen (’laa­ja­kang­as’) -for­maa­tin. Myös strea­ming (suo­ra­to­isto) otet­ti­in nyt laa­ja­mit­tai­seen käyttöön, esi­mer­kiksi mu­si­ik­ki­pal­velu Spo­ti­fy, jo­ka tu­o­ti­in Ru­ot­sis­sa mark­ki­noil­le loka­ku­us­sa kah­den vu­o­den testi­en ja ke­hi­ty­styön jäl­keen.

Te­le­o­pe­raat­to­reil­le se mer­kit­si ti­e­ten­kin

Mitä tapahtui vuonna 2008?

haas­te­i­den jat­ku­mis­ta. Mi­ten to­i­me­li­aasti ne ta­han­sa yrit­tivät mukautua uu­si­in edel­lytyk­si­in, ne tun­tui­vat ai­na tu­le­van tek­ni­i­kan ke­hityk­sen jäl­kiju­nas­sa. Ver­kon da­ta­li­i­ken­ne (lä­hinnä mu­si­ik­kia ja ku­vaa) oli vu­o­den 2008 lo­pus­sa kas­va­nut jo kym­me­nen ker­taa ääni­pu­helu­ja su­u­rem­mak­si. Li­i­ke­to­i­min­ta­mal­lit oli hä­din tu­s­kin saa­tu pä­i­vi­tet­tyä, kun ne pi­ti pä­i­vit­tää uu­del­leen.

”Kun tek­sti­vi­e­stit oli­vat mel­ke­in mo­raa­lit­to­man lo­ista­vaa bis­ne­stä (sa­to­jen eu­ro­jen tu­ot­to MB:ä koh­ti) ja ääni­pu­helut tu­ot­ti­vat no­in eu­ron MB:ltä, da­ta­li­i­ken­teen vo­lyy­min dra­maat­ti­nen kas­vu tu­ot­ti vain mu­u­ta­man kym­me­nen sent­tiä MB:ltä. Nä­in al­hai­sella tu­ot­to­ta­sol­la ei uu­sin­ve­sto­in­te­i­hin jäänyt pal­jon­kaan va­raa", kom­men­toi te­le­li­i­ken­teen ke­hityk­sen johta­va ana­lyy­tik­ko Ber­til Thorn­gren, jo­ka to­i­mi pit­kään Te­li­an stra­te­gi­a­joh­ta­ja­na.

 

RE­VANS­SI BAR­CE­LO­NAS­SA

Su­o­mes­sa vi­i­ti­sen­to­is­ta ope­raat­to­ria oli vu­o­teen 2008 men­nes­sä pa­nosta­nut Wi­max­i­in, ni­i­den jou­kossa PPO, jo­ka oli va­ku­ut­tu­nut tek­ni­i­kan ha­ja- asutu­sa­lu­eil­le tar­jo­a­mis­ta edu­is­ta. Mut­ta mil­tä tek­ni­i­kan tu­le­vai­su­us näyt­ti? Vu­o­den 2007 koh­dal­la ker­ro­taan, mi­ten Er­ics­son ko­et­ti­in Bar­ce­lo­nan te­le­li­i­ken­ne­mes­su­il­la ’su­u­rek­si lu­u­se­riksi’ sen suh­taudut­tua ki­el­te­i­sesti Wi­max­i­in. Vu­o­den 2008 mes­su­il­la Er­ics­son sai täy­del­li­sen re­vans­sin.

TV-ruutujen ja tietokonenäyttöjen mitat (leveys suhteessa korkeuteen) oli aiemmin 4:3, mutta nyt kuvasuhde on joko 16:10 tai 16:9.

Tällä ker­taa Er­ics­son esit­te­li LTE 4G- tek­ni­ik­kaan­sa mes­su­hal­lis­sa eikä pi­i­los­sa sen ul­ko­pu­o­lel­la. Nyt alal­le sel­vi­si, et­tä useat su­u­ris­ta ope­raat­to­reis­ta oli­vat si­ir­ty­mäs­sä LTE- ural­le – dra­maat­ti­nen kään­nös. Er­ics­son ku­va­si, mi­ten myös CD­MA-tek­ni­ik­ka vo­i­tai­si­in si­ir­tää LTE:hen. Mes­su­il­la esi­tel­ti­in pi­e­ni kan­netta­va LTE-

Daniel Ek perusti Martin Lorentzonin kanssa musiikkipalvelu Spotifyn, joka toimittaa suuren osan maailman musiikkinauhoituksista.

ter­mi­naa­li, ni­mel­tään Ber­ta. Su­u­ris­ta laa­ja­ka­istano­peuksista oli pu­hut­tu pal­jon, täs­sä oli tä­hän saak­ka pa­ras to­dis­te ni­i­den to­i­mivu­u­des­ta. Er­ics­son to­teut­ti nyt mu­un mu­as­sa maail­man en­sim­mä­i­sen end-to- end LTE-mo­bi­ili­pu­helun.

Ber­tal­la päästi­in 140 Mb­ps:n no­peuksi­in. Er­ics­so­nin re­vans­sia vie­lä va­hvisti se, et­tä ame­rik­ka­lais­ten jät­ti­o­pe­raat­to­rei­den Sprint Nex­te­lin ja Clear­wi­ren mahta­vak­si paisu­nut Wi­max-han­ke oli ju­u­ri kaa­tu­mas­sa. Sprint Nex­te­lin to­i­mi­tu­sjoh­ta­ja Ga­ry For­see sai lu­kea Wall Stre­et Jour­na­lin ar­tik­ke­lis­ta hal­li­tuksen­sa etsivän yh­tiöl­le uut­ta to­i­mi­tu­sjoh­ta­jaa.

Vie­lä tam­miku­us­sa 2008 oli uu­si­en Wi­max- verk­ko­jen sa­not­tu avautu­van Yh­dysval­lo­is­sa huh­tiku­us­sa. Ni­in ei kui­ten­kaan käynyt. Si­tä vas­to­in Er­ics­son käyt­ti ti­lai­su­ut­ta hy­väk­seen ja esit­te­li ju­u­ri sil­lo­in 42 Mb­ps HSPA-rat­ka­i­sun. Si­tä ku­vat­ti­in tie­don­si­ir­to­no­peu­den uu­deksi maail­ma­nen­nätyk­sek­si mo­bi­i­li­ver­kos­sa. En­nätyk­sen mah­dol­listi 64QAM-mo­du­laa­ti­o­tek­ni­i­kan yh­di­stä­mi­nen HSPA-tek­ni­ik­kaan se­kä jäl­leen yk­si uutu­us: tu­ki­a­se­maan ja mat­ka­pu­he­li­meen oli tehty kak­si an­ten­nia, ns. 2 x 2 Mi­mo (Mul­tip­le In­put Mul­tip­le Out­put).

 

”EN TIEDÄ”

Mik­si täl­lai­nen jat­ku­va keskit­ty­mi­nen uu­den tek­ni­i­kan ke­hittä­mi­seen? Er­ics­son tek­ni­seltä joh­ta­jal­ta Hå­kan Er­iks­so­nil­ta asi­aa kysytti­in mo­neen ker­taan: ”Uu­si­in asio­i­hin, ku­ten LTE:hen, täytyy us­kal­taa ryhtyä, vaik­ka se kan­ni­ba­lin ta­vo­in sö­i­si­kin jo käytös­sä ole­vaa tek­ni­ik­kaa. Mu­u­ten kil­pai­li­jat aja­vat ohit­se.”

Kysyt­tä­es­sä, mi­hin LTE:tä käy­tet­tä­i­si­in, Hå­kan

Bertaksi kutsuttu Ericssonin LTE-terminaali oli sensaatio Barcelonan mobiilimessuilla v. 2008.Sen kapasiteetti oli 140 Mbps.

Er­iks­son vas­ta­si: ”En tiedä. Em­me tiedä, mil­lai­sia pal­velu­i­ta tä­hän syn­tyy, mut­ta vo­im­me ol­la var­mo­ja si­i­tä, et­tä ni­i­tä syn­tyy. Ka­ik­ki­en ai­em­pi­en­kin tek­ni­i­kan ke­hi­ty­sas­ke­lei­den hyötyä on ky­se­e­na­lais­tet­tu.”

Tästä hu­o­li­mat­ta Er­ics­son käyt­ti edel­leen, ku­ten ai­em­min on käynyt il­mi, hu­o­matta­van osan tut­ki­mus­ku­lu­istaan GSM:ään. Mik­si? Hå­kan Er­iks­son v. 2008: ”Ko­ska se on su­ur­ta bis­ne­stä, kol­me mil­jar­dia ih­mi­stä käyt­tää ̈GSM:ää, ja se kas­vaa edel­leen eten­kin, ko­ska Ki­i­nan si­ir­ty­mi­nen 3G:hen on myö­häs­sä. Asi­ak­kaal­le ko­i­tu­via kust­an­nuksia voi edel­leen kar­sia ke­hittämällä esi­mer­kiksi ener­gi­a­te­hok­kaam­pia tu­ki­a­se­mia.”

Mut­ta olen­nais­ta on myös se, et­tei ka­i­kel­la uu­del­la tek­ni­i­kal­la ole tu­le­vai­su­ut­ta edes­sään. Er­ics­son esi­mer­kiksi päät­ti nyt, kesällä 2008, vain vu­o­si lan­se­e­rauk­sen jäl­keen lo­pet­taa fem­to­cel­li­en ke­hi­ty­styön.

”Sa­im­me ai­na fem­to­cel­le­jä esi­tel­les­säm­me ku­ul­la in­nostu­nei­ta kom­mentte­ja. Mut­ta loppu­jen lo­puksi, mi­tä ni­i­den käyttöö­no­tol­la vo­i­tet­tai­si­in? Laa­ja­ka­istakäytös­sä ne vaa­ti­vat käytän­nössä kui­tu­li­it­ty­män ki­in­teään verk­koon. Ja jos ko­to­na on kui­tu­li­it­tymä ja Wi-Fi, mi­hin sit­ten fem­toa tar­vi­taan? Olim­me to­del­la ihas­tu­nei­ta uu­teen tu­ot­tee­se­em­me. Mut­ta sil­le ei vain ol­lut käyttöä”, kom­men­toi ra­di­opääl­lik­kö Ma­rie Westrin.

 

SU­O­MEN KUI­TU­JU­LISTUS

Vu­on­na 2008 val­tio­neu­vosto il­moit­ti val­ta­kun­nal­li­sek­si ta­vo­it­te­ek­si, et­tä ka­i­kis­sa va­ki­nai­sis­sa asun­no­is­sa ja yri­tyk­sis­sä oli­si Su­o­mes­sa käy­tet­tä­vis­sään 100 Mb­ps laa­ja­ka­istayh­teys vu­o­teen 2015 men­nes­sä. Si­inä tar­ken­net­ti­in, et­tä asun­no­is­ta sa­i­si ol­la enin­tään kah­den kilo­me­trin mat­ka mai­ni­tun ka­pa­si­te­e­tin mah­dol­lista­vaan va­lo­kui­tu- tai kaa­pe­li­verk­koon .

Li­i­ken­ne- ja vi­es­tintä­mi­ni­s­te­riö ti­i­visti vi­es­tin esit­te­es­sä:

”Laa­ja­ka­istayh­teys on nyky­ko­dis­sa yhtä tär­keä pe­rusto­i­min­to ku­in läm­mi­tys, sä­h­kö ja ve­sijohto­ver­kosto. Sen avul­la voi ol­la yh­tey­des­sä ym­pär­ö­-

Liikenne- ja vies­tin­tä­min­ist­eriön esi­t­te­essä kuv­a­ta­an tav­oi­tet­ta, jon­ka muk­aan 100 Mbps laa­ja­kai­sta pit­äisi olla kaik­kien ulo­ttu­villa.

ivään maail­maan ja käyt­tää jat­ku­vas­ti moni­pu­o­listu­via sä­h­kö­i­siä pal­velu­i­ta [...] Ki­in­teä va­lo­kui­tu­li­it­tymä on no­peu­del­taan ja to­i­minta­var­mu­u­del­taan yli­ver­tai­nen. Se ri­it­tää ka­ik­ki­in nyky­i­si­in ja tu­le­vai­su­u­den netti­pal­velu­i­hin aina­kin 50 vu­o­deksi.”

Kan­sal­li­nen työr­yhmä sel­vit­ti nyt olen­nai­se­na asi­a­na, mil­lai­nen kui­tu­verk­ko­jen open ac­cess –mal­li vo­i­si ol­la. Mit­kä oli­si­vat kohtu­ul­li­set eh­dot ul­ko­pu­o­li­sil­le, to­is­ten kui­tu­verk­ko­ja käyt­tä­vil­le pal­velun­tu­ot­ta­jil­le?

Val­tio­neu­vosto esit­te­li Su­u­po­h­jan kun­nat edel­läkä­vijö­inä tie­do­tus­kam­pan­jas­saan. Ne oli­vat teh­ne­et v. 2005 stra­te­gi­sen päätök­sen yh­te­i­sen verk­ko­in­fra­struk­tu­u­rin ke­hittä­mi­se­stä ja oman kui­tu­ver­kon ra­ken­ta­mi­ses­ta. Osak­ka­i­na oli­vat Kau­ha­jo­en, Teu­van, Ku­ri­kan, Iso­jo­en, Kar­vi­an ja Ka­rijo­en kun­nat se­kä PPO vi­i­den pro­sen­tin omistu­so­su­u­del­la. Ver­kon tu­li­si avo­in.

To­i­se­na ura­nu­ur­ta­ja­na nos­tet­ti­in esi­in Ku­us­ka­is­ta, jo­ka oli Keski- Su­o­mes­sa v. 2002 ’ru­o­hon­ju­u­ri­a­lo­it­te­e­na’ pe­rus­tet­tu osu­us­kun­ta.

Vies­tintä­min­ist­eri Suvi Lin­dén ilmo­itti, että Suo­me­ssa kaik­illa on oik­eus 100 Mbps laaja­kai­st­aan.

KUI­TU­KES­KUS­TELUA

Ku­ten ai­em­min on ker­rot­tu, Pe­der­sö­ren kun­ta oli v. 2007 aset­ta­nut Al­lan Zitt­ran joh­ta­man kui­tu­työr­yh­män. Su­u­po­h­jan ak­ti­viste­ja pi­det­ti­in esiku­vi­na, ja he ha­lu­si­vat myös vi­edä vi­si­o­taan laa­jem­mal­le yleisöl­le. Ne sa­i­vat si­i­hen tu­kea Po­h­jan­maan li­i­tol­ta. Avain­hen­kilö­i­hin ku­u­lui Ulf Grind­gärds, Kristi­i­nankau­pungin kui­tu­ver­kon (KRS-Net) tu­li­si­elu ja Po­h­jan­maan li­i­ton palk­ka­listoil­la maa­kun­nan IT-in­fra­struk­tu­u­rin er­i­ko­is­su­un­nit­te­li­ja­na.

Nä­in ol­len pe­li oli JNT:n alu­e­el­la pe­dat­tu val­mi­ik­si kui­tu­kil­pai­lul­le ja JNT:n su­un­nit­te­le­man kans­sa rinnak­ka­i­selle to­i­min­nal­le. Ka­ik­ki eivät kui­ten­kaan in­nos­saan näh­ne­et seutu­jen eroa: Su­u­po­h­jas­sa ei ol­lut va­ki­in­tu­nut­ta, kui­tu­ver­kon ra­ken­ta­mi­ses­ta ki­in­nostu­nut­ta to­i­mi­jaa, Po­h­jan­maan po­hjo­i­sosas­sa sel­lai­nen oli, ku­ten on käynyt il­mi.

Ma­ria Höglund ava­si JNT:n nä­ke­my­stä Ja­kob­stads Tid­ning­is­sä tou­ko­ku­us­sa: ”Ka­ik­ki seudun to­i­min­ta­e­del­ly­tys­ten pa­ran­ta­mi­sek­si teh­dyt alo­it­te­et ovat ki­i­tet­tä­viä, ja jo­ka­i­sen ak­ti­i­vi­sesti

kes­kus­telu­un osal­listu­van ta­vo­i­te li­e­nee sama: tar­ko­i­tuksen­mu­ka­i­nen in­fra­struk­tu­u­ri, jo­ka tar­jo­aa par­haat mah­dol­li­set to­i­min­ta­e­del­lytyk­set asu­in­pai­kas­ta ri­ippu­mat­ta... [Mut­ta] kes­kus­telua seu­ra­tes­sa saa jos­kus sel­lai­sen kä­si­tyk­sen, et­tei mi­tään tehtä­i­si ja et­tä kui­tur­a­ken­ta­mi­nen vaa­tii kun­nol­la vauh­ti­in päästäk­seen uu­sia osu­us­kun­tia tai kun­nal­li­sia li­i­ke­lai­tok­sia. Ni­in vo­i­kin joil­lain paik­ka­kun­nil­la ol­la, mut­ta ei Pi­e­tarsaa­ren­seudul­la.”

Hän ku­va­si Pi­e­tarsaa­ren, Uu­den­kaar­lepyyn, Pe­desö­ren ja Lu­o­don verk­ko­ja ko­ske­via JNT:n laa­jen­nus- ja mo­der­ni­so­in­ti­su­un­ni­tel­mia.

”Meil­le on vi­i­me ai­ko­i­na tul­lut usei­ta hu­o­lestu­nei­ta ky­se­lyjä su­un­ni­tel­lu­is­ta kui­tu­hank­keis­ta. Useis­sa ky­lis­sä on ol­tu hu­o­lis­saan si­i­tä, et­tä kun­ti­en ak­ti­i­vi­su­us kui­tu­a­si­as­sa tar­ko­it­taa si­tä, et­tei JNT ra­ken­na kui­tu­verk­koa esit­te­le­mi­em­me su­un­ni­tel­mi­en mu­kaan. Ni­in ei asia ole, me JNT:ssä ra­ken­nam­me ko­ko ajan kui­tuyh­teyk­siä alu­eil­le, jo­is­sa ki­in­nostus­ta si­i­hen on. Pi­kemmin­kin on ni­in, et­tä työ Pi­e­tarsaa­ren­seudun va­rus­ta­mi­sek­si no­peil­la kui­tuyh­teyk­sillä vaa­tii ak­ti­i­vi­su­ut­ta myös kylä­ta­sol­la ja odo­tam­me in­nol­la an­to­i­saa yh­te­i­styötä kun­ti­en kans­sa täs­sä tär­keäs­sä asi­as­sa.

JNT:n pääviesti oli selvä v. 2008 ilmestyneessä lehdessä.Kuitutoimittajina Sture Flinck ja Pekka Takala.

----

[...] ky­lis­sä, ta­lo­ryh­missä tai kort­te­leis­sa on pää­tet­tävä, ha­lu­taan­ko ni­i­hin kui­tu­li­it­ty­mät ja

Valokuitukaapelin kapasiteetti on lähestulkoon rajaton. Kaksi JNT-veteraania, Sven-Erik Hästö ja Tom Gädda, kuitulähettiläinä.

mil­lo­in. Ka­ik­ki vo­i­vat it­se vaik­ut­taa si­i­hen, mil­lo­in he saa­vat kui­tu­li­it­ty­män ko­ti­in­sa. Mei­hin voi esi­mer­kiksi ot­taa yh­teyt­tä, jol­lo­in vo­im­me kes­kustel­la si­i­tä, ku­in­ka mo­nen oli­si kyläs­sä, ta­lo- tai kort­te­liryh­mäs­sä li­i­tyt­tävä verk­koon, jot­ta py­stym­me vetämään kuidun alu­e­el­le jär­ke­vään hin­taan.”

 

NI­ME­NOMAAN PAL­VELU­I­TA TAR­VI­TAAN

Ma­ria Höglund ko­rosti kir­jo­i­tukses­saan, et­tei verk­ko kui­ten­kaan ole it­se­tar­ko­i­tus. Käyt­täjä tar­vit­see ni­me­nomaan pal­velu­i­ta, jo­i­ta on tar­jol­la ver­kos­sa. Hän mai­nit­si, et­tä JNT – ”ko­ska open ac­cess –stan­dar­de­ja ei ol­lut vie­lä mää­ri­tel­ty” – tar­jo­si en­si vai­he­es­sa käyttöön JNT:ltä In­ter­ne­tin ja TV:n mut­ta et­tä asi­a­kas mui­den In­ter­net-po­h­jais­ten pal­velu­i­den osal­ta vo­i­si va­paasti va­li­ta to­i­mit­ta­jan, myös esi­mer­kiksi IP-pu­helu­i­hin.

Hän ky­se­e­na­laisti, py­styt­tä­i­si­in­kö ka­ik­ki ho­i­ta­maan tal­koo­vo­i­min. ”Si­inä meillä [JNT:llä] on su­ur­ta etua si­i­tä, et­tä olem­me jo alal­la to­i­mi­va, pai­kal­li­ses­sa omistukses­sa ole­va yh­tiö."

Pe­ter Por­tin ot­ti Pe­der­sö­ren alo­it­teen edu­sta­ja­na kun­ni­an­hi­moi­sen vas­ti­ne­en­sa lähtökoh­dak­si sen, et­tä Ma­ria Höglund oli hu­o­maut­ta­nut, et­te­ivät ku­pa­ri­po­h­jai­set ver­kot oli­si ri­it­tä­viä pit­källä ai­ka­välillä. ”Tämä on en­sim­mä­i­nen ker­ta, jol­lo­in ku­u­len maa­kun­tam­me te­le­li­i­ken­ne­a­lan edu­sta­jan edes vi­h­jaa­van jo­tain tä­män­su­un­tais­ta. Nyky­i­nen in­fra­struk­tu­u­rim­me on ol­lut van­hen­tu­nut ja ri­ittä­mätön jo usei­ta vu­o­sia, vaik­ka ala vä­it­tää­kin pä­in­vas­tais­ta”, oli hä­nen kä­si­tyk­sen­sä.

Nyt oli kui­ten­kin vi­i­me­in syytä op­ti­mis­mi­in. ”Ak­ti­vistit ovat Su­u­po­h­jas­ta al­kaen he­rän­ne­et. Heidän alo­it­te­en­sa on mu­un mu­as­sa Po­h­jan­maan li­i­ton avul­la le­vin­nyt ko­ko maa­kun­taan, ja nyt su­un­ni­tel­laan to­del­la no­pei­ta ja avo­i­mia, va­paan kil­pai­lun verk­ko­ja ko­ti­ta­louksi­in, yri­tyk­si­in ja ki­in­te­i­stö­i­hin lä­hes ko­ko Po­h­jan­maal­le.”

 

JNT VAL­LO­IT­TAA SO­NE­RAN KY­LIÄ

Sama­nai­ka­i­sesti tä­män kes­kus­telun kans­sa JNT ”oli val­lo­it­ta­mas­sa So­ne­ran mai­ta”, ku­ten Ja­kob­stads Tid­ning asi­an il­mai­si. Leh­ti ker­toi maa­lis­ku­us­sa, et­tä ku­u­si­kym­men­tä Vek­sa­lan 116 ko­ti­ta­lou­des­ta oli val­mis li­it­tymään JNT:n kui­tu­verk­koon. Myös Mo­nä­sin kylälä­i­set oli nyt kutsut­tu kool­le heidän ki­in­nostuksen­sa tun­nus­te­le­mi­seen samas­ta asi­as­ta.

JNT oli jo use­an vu­o­den ajan to­i­mi­nut vu­o­kral­la So­ne­ran ver­kos­sa ja vas­ta­si ky­li­en In­ter­net-li­it­ty­mi­stä. So­ne­ra ei ylipäätään ol­lut oso­it­ta­nut ki­in­nostus­ta laa­ja­ka­ista­pal­velu­jen myy­mi­seen asi­ak­ka­il­leen.

Sikä­li ku­in li­it­ty­mät to­i­mi­vat, ne oli­vat kui­ten­kin ai­van li­i­an hitai­ta. ”So­ne­ra ei myöskään ole lain­kaan ki­in­nostu­nut ver­kon kun­nos­ta­mi­ses­ta. Pä­in­vas­to­in yh­tiö on il­moit­ta­nut, et­tä ha­ja-asutu­sa­lu­een ki­in­teä verk­ko aje­taan alas”, ker­toi mo­nä­si­lä­i­nen Sö­ren Strå­ka Ja­kob­stads Tid­ningil­le. Mun­sa­lan saa­ris­to­ky­lis­sä tyyty­mättömyys So­ne­ran verk­koon oli se­kä van­haa pe­rua et­tä laa­jal­le le­vin­nyt­tä, Jan Sund­holm se­lit­ti: ”Olen kol­me

Muns­alan kyl­ät akti­voi­tui­vat v. 2008.Van­ha kunta­vaak­una.

vu­ot­ta yrit­tänyt tur­haan va­lit­taa Vek­sa­lan ver­kon ong­el­mis­ta.”

JNT käyn­nisti nyt kui­tu­a­si­as­sa sar­jan kok­ouksia ky­lis­sä. Kok­ouksia pi­det­ti­in v. 2008 ka­ik­ki­aan kym­me­nen, vaih­te­le­vi­en yh­te­i­styökump­pa­nei­den kans­sa. En­sim­mä­i­nen kok­ous pi­det­ti­in tam­miku­us­sa Pe­der­sö­ren kan­sa­lai­so­pi­ston joh­dol­la, ja se tar­jo­si ka­i­kil­le si­dos­ryh­mil­le, myös kui­tu­ak­ti­vis­te­il­le ja Po­h­jan­maan li­i­tol­le, ti­lai­su­u­den tu­o­da esi­in vi­estiään.

Ke­vään ku­lues­sa kok­ouksia pi­det­ti­in Vek­sa­las­sa, Mo­nä­sis­sä, Kant­lax­issa ja Hirv­lax­issa, vi­i­mek­si­mai­ni­tut kylä­neu­vosto­jen alo­it­te­es­ta, se­kä Lu­o­dos­sa, Lapp­for­sis­sa ja Lepp­lax­issa. Kah­den vi­i­mek­si­mai­ni­tun kok­ouk­sen syynä oli So­ne­ran il­moi­tus sen raju­is­ta lin­javu­o­kri­en ko­ro­tuksista paik­ka­kun­nil­la, mikä pa­kot­ti myös JNT:n nosta­maan AD­SL-hin­to­jaan. Lapp­forsin kok­oukses­ta kom­men­to­i­ti­in JNT:ssä, et­tä yh­tiö pi­ti ”ma­ta­laa pro­fi­i­lia”, ko­ska si­el­lä ol­ti­in li­ik­ke­el­lä ”Al­la­nin mail­la” (Al­lan Zitt­ran ko­ti­kylä Ki­isk ku­u­luu Lapp­for­si­in).

JNT pi­ti loka­ku­us­sa tie­do­tusti­lai­su­u­den Mon­ås­sa ja mar­ras­ku­us­sa Fors­bys­sä Pe­der­sö­res­sä pi­e­nem­mäl­le, va­li­ko­i­dul­le ryhmäl­le.

 

JNT tarttui v. 2008 uudella otteella viestintään julkaisemalla lehteä, jossa asiakkaat pääsivät ääneen. Vasemmalta Jouko Pihlajamaa, Guy Envik ja Rolf Björkskog.

OPEN AC­CESS -HAN­KE

Pe­ter Por­tin oli Ja­kob­stads Tid­ningin ar­tik­ke­lis­saan lyönyt pöytään kor­tin, jon­ka mu­kaan JNT vo­i­si ha­lu­tes­saan sul­kea verk­kon­sa ul­ko­pu­o­li­sil­ta ope­raat­to­reil­ta. Ma­ria Höglund esit­te­li mu­u­ta­maa vi­ik­koa myö­hem­min pä­ivä­tys­sä ana­lyy­sis­sa johtopäätök­sen, jos­sa open ac­ces­sin tar­jo­a­mat mah­dol­li­su­u­det ja va­hvu­u­det oli­vat JNT:n osal­ta sel­västi mer­kit­täväm­piä ku­in sen ki­el­te­i­set uhka­ku­vat. Ei ol­lut mi­tään syytä odot­taa vi­ra­no­mais­määräyk­siä, pa­ras to­i­min­ta­ta­pa oli­si pi­tää verk­ko avo­i­me­na ope­raat­to­reil­le, ”jot­ka ha­lua­vat to­i­mia Pi­e­tarsaa­ren­seudul­la”.

JNT-alu­een maan­ti­e­te­el­li­nen ana­lyy­si tu­ot­ti tu­lok­sek­si ja­on 83 alu­ee­seen, jot­ka kat­to­i­vat no­in 11 500 ki­in­te­i­stöä. Alu­sta­vas­ti ar­vio­i­ti­in, et­tä JNT py­sty­i­si omin vo­i­min vetämään kuidun 9–10 alu­e­el­le vu­o­des­sa.

Samal­la verk­ko­jen si­säl­tö oli ko­ko kui­tu­verk­ko­a­ja­tuk­sen olen­nai­nen pe­ru­skysymys. Mi­tä

JNT:ltä on aina ollut lyhyt Ruotsiin. Yhtiön oli helppo verrata laajakaistakokemuksiaan Uumajan Energian UmeNetin vastaaviin.

pal­velu­i­ta ver­kos­sa oli­si, ku­ka tu­ot­tai­si ne, ku­ka to­i­mit­tai­si ne ja missä mu­o­dos­sa ne pa­ke­to­i­tai­si­in to­i­mit­ta­jil­le ja verk­ko­a­si­ak­ka­il­le?

Ma­ria Höglund: ”Oli lu­on­nol­lis­ta etsiä stra­te­gis­ta yh­te­i­styötä mo­ni­en eri kump­pa­nei­den kans­sa si­to­mat­ta JNT:tä mi­hinkään er­i­ty­i­seen ryhmään. Stra­te­gi­a­na oli­si sel­lais­ten dy­naa­mis­ten yh­te­i­styö­ver­kosto­jen lu­o­mi­nen, jo­is­sa vo­i­sim­me tar­jo­ta asi­ak­ka­i­dem­me ha­lu­a­mia asio­i­ta.” Ja ko­ska maan­ti­e­te­el­li­set etä­i­syy­det mer­kit­sivät In­ter­net-yh­te­is­kun­nas­sa yhä vä­hem­män, ”JNT:lle oli­si lu­on­te­vaa ha­kea mi­e­len­ki­in­to­i­sella pal­velu­tar­jon­nal­la kui­tu­ver­kon asi­ak­ka­i­ta myös alu­een ul­ko­pu­o­lel­ta ri­ippu­mat­ta si­i­tä, ku­ka ver­kot on ra­ken­ta­nut.”

Mut­ta mil­lai­sia li­i­ke­to­i­min­ta­mal­lit si­is oli­si­vat avo­i­mes­sa ver­kos­sa?

JNT hyö­dyn­si täl­tä osin mui­den ko­ke­muksia, eten­kin Ume­Ne­tin eli kui­tu­ver­kon, jo­ta Uu­ma­jan kau­pun­ki oli al­ka­nut ra­ken­taa jo 1990- lu­vul­la ja jo­hon oli v. 2008 li­it­ty­neenä no­in 45 000 ko­ti­ta­lo­ut­ta. Si­el­tä opit­ti­in, et­tä Ume­Net oli joutu­nut

TEKES, valtiollinen teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus, tuki JNT:n hanketta liiketoimintamallin kehittämiseksi open accessiin.

käyn­ni­stämään oman In­ter­net- pal­velu­jen tu­o­tan­non saa­dak­seen ylipäätään pal­velu­jen to­i­mi­tuk­sen käyn­ti­in ver­kos­sa. 1–2 vu­ot­ta myö­hem­min verk­koon alet­ti­in saa­da myös mui­ta ope­raat­to­rei­ta. 3–4 vu­o­den ku­lut­tua ver­kos­sa oli lu­ku­i­sia to­i­mit­ta­jia ja kil­pai­lu to­del­lis­ta.

”Tar­jo­a­mal­la jo var­hain open ac­cess -mal­lin vo­im­me vaik­ut­taa mark­ki­no­i­den ke­hit­ty­mi­seen. Py­stym­me oman ver­kon te­hok­kaan ra­ken­ta­mi­sen li­säk­si myös ke­hittämään to­i­min­taa vä­hem­män it­se­nä­is­ten kui­tu­verk­ko­jen pyö­rittä­mi­sek­si ja va­rusta­maan ne mi­e­len­ki­in­to­i­sil­la pal­velu­pa­le­te­il­la”, sa­no­taan asi­a­kir­jas­sa, jo­hon yk­si JNT:n pa­nostuksista pe­rustui v. 2008 ai­ka­na: Mul­ti Net –pal­velun ke­hittä­mi­nen, jos­sa on ly­hy­esti sa­not­tu­na ky­se vi­es­tin­tä­ver­kon ope­raat­to­ris­ta ri­ippu­mat­to­mas­ta käytö­stä, hal­lin­no­in­nista ja val­von­nas­ta.

Mi­tään vas­taa­vaa pal­velua ei Su­o­mes­sa ol­lut. Tun­nus­telu­is­sa sel­vi­si, et­tä TE­KES oli ki­in­nostu­nut hank­keen osa­ra­ho­it­ta­mi­ses­ta li­i­ke­to­i­min­ta­mal­lin ke­hittä­mi­sek­si open ac­cess –verk­koon. Han­kesu­un­ni­tel­ma val­mistui syysku­us­sa ja TE­KESin myön­te­i­sen päätök­sen jäl­keen han­ke käyn­ni­styi ku­u­den JNT:lä­i­sen vo­i­min – Ken­neth Nylund pro­jek­tin­joh­ta­ja­na.

 

PE­DER­SÖ­RE VA­LIT­SEE TI­EN­SÄ

Pe­der­sö­ren kui­tu­työr­yhmä esit­te­li eh­do­tuksen­sa loka­ku­us­sa 2008. Se vo­i­ti­in ti­i­vistää nel­jään koh­taan: • Kun­ta­lai­set ra­kenta­vat oman ver­kon, jo­hon ka­ik­ki kun­ta­lai­set vo­i­vat li­it­tyä. • Verk­ko ra­ken­ne­taan tu­le­vai­su­u­den tek­ni­i­kal­la, op­ti­sella kui­dul­la ki­in­te­i­stöön tai hu­o­neistoon saak­ka. • Osu­us­kun­ta omistaa ver­kon ja hu­o­leh­tii si­i­tä. Jo­ka­i­nen li­it­ty­män hank­ki­jas­ta tu­lee osu­us­kun­nan jä­sen ja osa­kas, ja hän voi vaik­ut­taa osu­us­kun­nan asio­i­hin. • Verk­koa käy­te­tään avo­i­men ver­kon pe­ri­aat­te­el­la.

Asi­as­ta ol­ti­in ko­vas­ti in­nostu­nei­ta. Si­i­tä koot­ti­in esi­te, jos­sa vi­itatti­in Su­u­po­h­jan edel­läkä­vijö­i­hin. Si­el­lä kah­deksan it­se­nä­i­stä verk­koa oli mu­o­d­osta­mas­sa yh­te­i­styöklus­te­ria, Fin­nish Open Network­sia (FIO­NETS). ”Yh­di­sty­mi­sen ja yh­te­i­styön etu­na on, et­te­ivät pi­e­net yk­sit­tä­i­set ver­kot ole pal­velun­to­i­mit­ta­jil­le ko­vin hou­kut­te­le­via”, si­inä to­det­ti­in. Vu­o­den 2008 lo­pus­sa FIO­NETSin ver­ko­is­sa oli no­in 4 000 asi­a­kas­ta.

Pe­der­sö­ren ryhmä vi­it­ta­si myös kru­u­nupyylä­i­seen, vu­on­na 2007 pe­rus­tet­tu­un KNT-Net–

osu­us­kun­taan, jo­ka oli en­sim­mä­i­senä ra­ken­ta­nut kui­tu­ver­kon ko­tikun­taan ru­ot­sin­ki­e­li­sen Po­h­jan­maan po­hjo­islai­dal­la. Ke­väällä 2008 kru­u­nupyylä­is­ten pa­ris­sa tehty kar­to­i­tus oso­it­ti kui­tu­ver­kon ki­in­nosta­van yli pu­ol­ta ko­ti­ta­louksista, ja ra­ken­ta­mi­nen pää­si käyn­ti­in syk­syl­lä.

Kru­u­nupyyn kun­nan­joh­ta­ja­na oli nyt Stig Öst­dahl. Ku­ten ai­em­min on mai­nittu, hän oli v. 1994 to­i­mi­nut Uu­den­kaar­lepyyn kun­nan­joh­ta­ja­na eikä ol­lut sil­lo­in saa­nut naa­pu­rikun­tia mu­kaan­sa pyr­ki­es­sään saa­maan kun­taan yh­tey­den In­ter­ne­ti­in.

Loka­ku­us­sa 2008 myös Uu­des­sa­kaar­lepyys­sä teh­ti­in kui­tu­a­lo­i­te. Po­h­jan­maan li­i­ton ra­ho­it­ta­ma­na käyn­nistet­ti­in su­un­nit­telu- ja mo­bi­li­so­in­ti­han­ke. Mats Kronqvist va­lit­ti­in jou­lu­ku­us­sa ”Fi­ber i ett öp­pet land­skap” –hank­keen pro­jek­tin­joh­ta­jak­si.

Ulf Grind­gärds kir­jo­it­ti blo­gis­saan, et­tä Dy­na­mo­ne­tin, KrsNE­Tin, Su­u­po­h­jan seutu­ver­kon, Ha­ku­ka­is­tan (Ku­rik­ka), Va­lo­ka­is­tan (Ylista­ro) ja Ku­us­ka­is­tan (Ku­u­si­o­kun­nat – Ala­vus, Ku­or­ta­ne ym.) kui­tu­ver­kot oli nyt ka­ik­ki yh­dis­tet­ty to­i­si­in­sa: ”Tämä on lo­ista­va esi­merk­ki maa­kun­ta­ra­jat ylit­tävästä yh­te­i­styö­stä.”

Oli si­is sel­vää, et­tä JNT:n ja pai­kal­lis­ten kui­tu­ak­ti­visti­en välillä käytä­i­si­in köy­den­ve­toa.

Paikalliset valokuituhankkeet lähtivät yleensä käyntiin aktivistien ja alueviranomaisten yhteistyönä. Useimmat laativat oman logon.

Hy­vämu­is­ti­set nä­kivät yhtälä­i­syyk­siä vu­o­si­en 1957–1964 dra­maat­ti­si­in ta­pahtu­mi­in, jol­lo­in kym­me­nen ka­ik­ki­aan vi­i­destä­to­is­ta pai­kal­li­ses­ta pu­he­li­no­su­us­kun­nas­ta (jo­is­sa­in ta­pa­uksis­sa osa­keyh­tiö­stä) oli yh­di­stynyt Pi­e­tarsaa­ren

Tässä tarrataulussa näkyy muutamia niistä paikallisista puhelinkeskuksista, jotka olivat fuusioiden jälkeen siirtyneet osaksi JNT:tä. Pietarsaaren puhelinyhtiön monivuotinen toim.joht. Harald Bäck kertoo suunnitellusta automatisoinnista v. 1965.

pu­he­linyh­tiöön (asi­as­ta ker­ro­taan JNT:n histo­ri­i­kis­sa Sa­ta vu­ot­ta joh­dos­sa). Mo­nis­sa ky­lis­sä käy­ti­in sil­lo­in ko­vaa taistoa si­i­tä, va­lit­si­si­vat­ko ne yh­di­sty­mis­kump­pa­nik­seen pi­e­tarsaa­re­lai­syh­tiön vai val­tion. Ku­u­min­ta ki­istaa oli käyty Ähtävällä (Bäck­bys­sä), Kol­pis­sa ja Mun­sa­lan ul­ko­ky­lis­sä, ja ka­i­kis­sa ni­is­sä enem­mi­stö oli loppu­jen lo­puksi valin­nut val­tion.

Ero­na nyt vi­i­denkym­me­nen vu­o­den taka­i­seen ti­lan­tee­seen oli, et­tä pi­e­tarsaa­re­lai­syh­tiö oli 1950-lu­vul­la pit­kään sa­nonut jääräpä­i­sesti ’ei’ alu­een osu­us­kun­ti­en ot­taes­sa yh­teyt­tä kes­kustellak­seen yh­di­sty­mi­se­stä. Pu­he­linyh­tiön hal­li­tus oli sil­lo­in si­tä mi­el­tä, et­tei ol­lut kau­pungin asia hu­o­leh­tia kau­ka­is­ten maa­seutu­kun­ti­en ong­el­mis­ta.

 

PU­HELIN­TEK­NI­I­KAN VALIN­TA

Uu­si ajanlas­ku oli al­ka­nut, ja sen näkyi v. 2008

Aviopari Len Bosack ja Sandy Lerner perustivat Cisco Systemsin v. 1984. Siitä tuli yksi nopeiten koskaan kasvaneita yhtiöitä. Yrityksen nimi ja logo viittaavat San Franciscoon ja Golden Gate –siltaan.

myös si­inä, millä ta­vo­in klas­si­nen AXE-pu­helin­-tek­ni­ik­ka kor­vat­tai­si­in. Ku­ten ai­em­min on ker­rot­tu, Ciscon kans­sa oli käyn­nistet­ty yh­te­i­styötä ja Ciscon tek­ni­ik­ka al­koi yhä enem­män vaik­ut­taa ky­ke­ne­väl­tä haas­ta­maan Er­ics­so­nin. Sven Wan­näs ver­ta­si kesäku­us­sa nä­i­den kah­den to­i­mit­ta­jan esi­tyk­siä.

Er­ics­so­nin esi­tyk­sen etu­na oli, et­tä se mah­dol­listi se­kä Vo­IP:n ja perin­te­i­set ki­in­teät lanka­pu­helut. Hait­ta­na oli, et­tä Er­ics­so­nin jär­jes­tel­mät oli­vat li­i­an iso­ja ja sen vu­ok­si li­i­an kal­li­i­ta JNT:n tar­pei­si­in. Cisco oli eh­tinyt Vo­IP-ke­hityk­ses­sään pi­dem­mäl­le, sillä oli JNT:n su­uru­uslu­o­kan vaa­ti­mia rat­ka­i­su­ja ja se tar­jo­si myös yk­sin­ker­tai­semman ra­ja­pin­nan kol­man­nen osa­pu­o­len jär­jes­tel­mään in­teg­ro­i­tu­mi­seen. Ciscol­la ei kui­ten­kaan ol­lut hy­vää rat­ka­i­sua ki­in­te­i­si­in lanka­pu­helu­i­hin, minkä vu­ok­si ne pi­tä­i­si ho­i­taa ju­u­ri kol­man­nen osa­pu­o­len jär­jes­tel­mällä.

Ver­tai­lu kal­listui Ciscon eduksi, ja se vo­i­ti­in

Teleliikenne- ja IT-maailmat ovat sulautumassa yhä tiukemmin toisiinsa. Myös JNT:n vanha toimittaja Ericsson, perustettu v. 1876, toimii nykyään Silicon Valleyssa.

li­säk­si näh­dä stra­te­gi­sesti tär­keänä kump­pa­ni­na, ko­ska da­ta­kanta­ver­kot ja JNT:n Vo­IP-po­h­jai­set yri­tyspal­velut oli ra­ken­net­tu Ciscon tek­ni­i­kal­la. JNT päät­ti ti­la­ta uu­den su­ku­pol­ven pu­he­lin­keskuk­set Ciscol­ta. Tes­ti­alu­s­ta han­kit­ti­in vie­lä vu­o­den 2008 ai­ka­na, ja uu­si pää­kes­kus otet­tai­si­in käyttöön v. 2009 rin­nan AX­En kans­sa. Ki­in­te­i­den lanka­pu­helu­i­den kol­man­nen osa­pu­o­len lait­te­isto otet­tai­si­in aste­it­tain käyttöön ja AX­Es­ta lu­ovut­tai­si­in lo­pul­li­sesti v. 2012.

IP-po­h­jai­set pu­helut nousi­vat ta­vallis­ten

Vuonna 1983 JNT:hen saapunut Sven Wannäs päätyi vertailussaan siihen, että Ciscon ehdotus IP-puhelujen hoitamisesta sopi JNT:n tarpeisiin paremmin kuin sen kilpailijan Ericssonin.

ku­lut­ta­ji­en su­o­sioon v. 2008 lä­hinnä JNT:n Mul­ti­Vo­ice-pal­velun an­si­os­ta. Kah­deksan pro­sent­tia pu­he­lin­li­it­ty­mi­stä oli IP- po­h­jai­sia vu­o­den lo­pus­sa. Pu­he­lin­li­it­ty­mi­en määrä vä­he­ni edel­leen, mut­ta Mul­ti­Vo­ice-pal­velun vo­i­mak­kaan esi­in­mars­sin an­si­os­ta ni­i­den määrä su­pistui vain kak­si pro­sent­tia vu­o­den ai­ka­na.

Maksu-TV-asi­ak­ka­i­den määrä kas­voi vu­o­den ku­lues­sa mer­kit­tävästi. Nyt kaa­pe­li-TV- ver­ko­is­sa to­teu­tet­ti­in lo­pul­li­sesti si­ir­ty­mi­nen di­gi­taa­li­si­in TV- lä­he­tyk­si­in, ja TV-lä­he­tys­ten ana­lo­gi­nen ja­kelu päät­tyi.

YH­TE­I­STYÖ ÅL­COMIN KANS­SA

Vu­o­den 2008 uu­ti­si­in ku­u­lui myös JNT:n so­pi­mus Ål­comin kans­sa IP-TV:n to­i­mit­ta­mi­ses­ta.

Ma­ria Höglund: ”Tämä on jäl­leen yk­si esi­merk­ki ajat­teluta­va­s­tam­me. Pe­rustim­me to­i­min­tam­me myös täs­sä va­paaehto­i­su­u­teen eikä osak­ku­uksi­in ja laa­jo­i­hin osak­ku­us­so­pi­muksi­in risti­in rasti­in. Tär­ke­in­tä oli löytää yh­te­i­styökump­pa­ni, jol­la oli ri­it­tävä tek­ni­nen osaa­mi­nen ja ha­lu ke­hit­tää oh­jel­ma­tar­jon­taa koh­de­ryhmäm­me mi­el­tymysten mu­ka­i­sesti. An­via oli­si vo­i­nut ol­la yk­si vaihto­ehto, mut­ta yh­te­i­styöllä Ål­comin kans­sa oli mo­nia etu­ja.”

Ål­comin yh­te­i­styö oli lähtö­i­sin opin­to­mat­kas­ta, jon­ka JNT:n ja Multi.​fi:​n valtu­us­kun­ta oli v. 2001 tehnyt Maa­ri­an­ha­mi­naan (Ål­com oli sil­lo­in Ah­ve­nan­maan su­u­rin In­ter­net-to­i­mit­ta­ja). Wil­li­am Lin­dén op­pi sil­lo­in tun­te­maan Jan-Er­ik Er­iks­so­nin, jo­hon hän kol­me vu­ot­ta myö­hem­min tör­mä­si jäl­leen Ciscon jär­je­stä­mäs­sä se­mi­naa­ris­sa Helsing­is­sä. Se­mi­naa­ri kä­sit­te­li MPLS- te­e­maa (Mul­ti­pro­tocol La­bel Swit­ching, jo­ka so­pi mu­un mu­as­sa IP-TV:hen ja IP-pu­helu­i­hin).

Wil­li­am Lin­dén: ”Sö­im­me pä­iväl­li­stä yh­des­sä, ja si­i­tä al­koi pit­kä In­ter­net- li­i­ken­teen ja IP-TV:n yh­te­i­styö. Kä­vi il­mi, et­tä Ål­com oli ra­ken­ta­mas­sa yh­teyt­tä Helsin­ki­in ja sen pi­ti sijo­it­taa lait­te­en­sa jon­ne­kin. So­vim­me jo pä­iväl­li­sen ai­ka­na, et­tä he vo­i­si­vat sijo­it­taa lait­te­en­sa meidän kaap­pi­im­me ja samal­la vaih­taa li­i­ken­net­tä, jol­lo­in he

MPLS-verkon periaatekaavio. Paketteja vaihtavat reitittimiä kutsutaan LSR:ksi, perinteisen reitityksen ja vaihdon (swapping) rajapintaa hoitavat ELSR:ksi kutsutut reitittimet.

pää­sivät meidän kaut­tam­me Fi­cix­in kaut­ta ta­pahtu­vaan li­i­ken­tee­seen ja me heidän kaut­tan­sa Net­no­di­in [jo­ta käy­te­tään keskei­sis­sä sol­mu­pis­te­is­sä Ru­ot­sin osas­sa In­ter­ne­tiä].

Wil­li­am Lin­dén osal­listui kol­le­go­i­neen samaan ai­kaan IP-TV:stä käyty­i­hin kes­kus­telu­i­hin Fin­ne­tin yh­den ryh­mit­ty­män kans­sa: si­i­hen ku­u­lu­i­vat Ou­lun Pu­he­lin, PPO, KP, KPY ja 3-ktv. ”Se­kä tek­ni­i­kas­ta et­tä po­li­ti­i­kas­ta istut­ti­in mon­ta kok­ous­ta ja käy­ti­in mo­net kes­kus­telut.

ÅLCOMilla ja JNT:llä on useita samankaltaisia tarpeita. Kummallakin on yhteistyön kautta suora pääsy Suomen ja Ruotsin keskeisiin Internet-solmupisteisiin.

Alo­i­tim­me tek­ni­set ko­ke­et ja py­sty­im­me Pi­e­tarsaa­res­sa kat­se­le­maan tällä kon­sep­til­la IP-TV:tä v. 2004. Mut­ta tu­lim­me si­i­hen tu­lok­seen, et­tä asi­aan li­it­tyi li­i­an pal­jon po­li­ti­ik­kaa.”

Jan-Er­ik Er­iks­so­nin kon­tak­tin kaut­ta Wil­li­an Lin­dén ti­e­si, et­tä Ål­comis­sa ol­ti­in jo pit­källä sen omas­sa IP-TV-kon­sep­tis­sa, ja hän kol­le­go­i­neen vei asi­aa sen po­h­jal­ta ete­en­pä­in vu­o­si­na 2004–2005.​Vuoden 2004 lo­pus­sa hä­nel­lä oli ko­to­na Pi­e­tarsaa­res­sa Ål­comin kaut­ta IP-TV ka­ik­ki­ne to­i­min­to­i­neen.

”To­te­sim­me ja ah­ve­nan­maa­lais­ten ko­ke­muk­-

Vuonna 1999 Multi.fi:iin saapunut William Lindén on rakentanut JNT:lle verkostoja niin tekniikassa kuin yhteyksissä muihin yhtiöihin.

set va­hvis­ti­vat sen, et­tä IP-TV:n tar­jo­a­mi­nen AD­SL-tek­ni­i­kal­la oli ris­kaa­be­lia, ko­ska pit­kät etä­i­syy­det ja ul­ko­i­set hä­i­ri­öt vaik­ut­ti­vat laa­tu­un. Pää­tim­me sen vu­ok­si to­i­mit­taa IP-TV:tä vain kui­tu­ver­kos­sa.Tästä syy­stä alo­im­me myydä IP-TV- pal­velua vas­ta vu­on­na 2008”, Wil­li­am Lin­dén ker­too.

 

EI FNE:LLE

JNT te­ki v. 2008 myös sen valin­nan, et­tä se ki­el­täytyi osak­ku­u­des­ta FNE-Fin­landis­ta.

Se oli pe­rus­tet­tu v. 2000 Te­le­ka­re­li­an tytäryh­tiöksi ja se oli sittem­min ra­ken­ta­mal­la ja yri­ty­sostoil­la hank­kinut ko­ko Su­o­men katta­van kui­tu­kanta­ver­kon. Enem­mi­stö Fin­net- yh­tiö­i­stä si­ir­tyi vu­o­si­na 2007 ja 2008 FNE- Fin­landin omista­jik­si. FNE-Fin­land ot­ti sil­lo­in käyttöön ai­em­min mai­ni­tun MPLS-tek­ni­i­kan.

”Oma­kust­an­nus­hin­tai­si­in osto­i­hin vaa­dit­ti­in yh­tiön osak­ku­us. Me olim­me kui­ten­kin jo Multi.​fi:​n ajo­is­ta läh­ti­en hu­o­leh­ti­ne­et it­se kanta­verk­ko­li­it­ty­mi­stäm­me ja ho­i­ta­ne­et In­ter­net-li­i­ken­te­em­me it­se Fi­cix­illä ka­ik­ki­en ope­raat­to­rei­den kans­sa. Em­me sik­si näh­ne­et mi­tään syytä si­toutua uu­teen kanta­verk­koyh­tiöön ja mak­saa sil­le saa­dak­semme ostaa ka­pa­si­te­et­tia, jos­ta mark­ki­noil­la oli mu­u­ten­kin ylijäämää”, Ma­ria Höglund sa­noo.

”Ko­ska meillä on omaa osaa­mis­ta ti­e­to­kanta­ver­ko­is­ta em­me­kä ha­lua osak­ku­uk­si­en ja osa­kass­o­pi­mus­ten kaut­ta si­toutua yh­teen ai­no­aan ta­hoon, meillä sä­ilyy su­vere­ni­te­et­ti ja mah­dol­li­su­u­det neu­vo­tel­la omat ehtom­me nyt ja tu­le­vai­su­u­des­sa se­kä mu­o­d­ostaa stra­te­gi­sia li­it­to­ja eri osa­pu­ol­ten kans­sa si­tä mu­kaa ku­in maail­ma mu­ut­tuu ja uu­sia tar­pei­ta syn­tyy.”

Ku­vaan ku­u­luu, et­tä verk­koka­pa­si­te­e­tin hyö­dyntä­mi­sen so­pi­muk­set neu­vo­tel­laan uu­sik­si ta­sa­i­sin väli­a­jo­in. Hin­nat las­ke­vat, ja samal­la ra­hal­la saa­tu ka­pa­si­te­et­ti kas­vaa no­pe­asti.

 

VLT:STÄ TU­LEE AN­VIA

Myös VLP:ssä ta­pahtui lin­jan­mu­u­tos v. 2008.​Uuden to­i­mi­tu­sjoh­ta­jan Ti­mo Cavé­nin joh­dol­la ja uu­si­en tar­mok­ka­i­den omista­ji­en tu­el­la

mu­o­toil­ti­in va­h­vem­min kas­vu­un tähtäävä stra­te­gia. Sen seu­raukse­na teh­ti­in yri­tyskaup­po­ja, joil­la py­rit­ti­in ke­hit­tymään ”ti­e­to­li­i­ken­neyh­tiö­stä mo­ni­a­lai­sek­si kon­ser­nik­si”.

VLP mu­ut­ti uu­den su­un­nan mer­kiksi ni­men­sä An­vi­ak­si, jon­ka sa­not­ti­in ku­vaa­van yh­teyt­tä ja ete­en­pä­in me­ne­mi­stä. Uu­den graa­fi­sen il­meen tar­ko­i­tukse­na oli va­hvis­taa yri­tysku­vaa yh­tenä­i­se­stä, mo­ni­a­lai­ses­ta ja ajan­mu­ka­i­ses­ta kon­ser­nis­ta.

DNA:n pääo­mista­ji­en lä­hi­pi­i­ri osti ku­lis­seis­sa ni­in pal­jon An­vi­an osak­kei­ta ku­in se vain kä­si­in­sä sai. Vu­o­den lo­pus­sa omistu­so­su­us al­koi lä­he­tä 20 pro­sent­tia. Jul­kilau­su­mat­to­ma­na ta­vo­it­te­e­na oli An­vi­an li­ittä­mi­nen DNA:han.

Vu­on­na 2008 te­le­li­i­ken­ne­a­lal­la ri­it­ti pu­het­ta edel­lis­vu­on­na pe­rus­te­tus­ta GSM Su­o­mesta, mu­un mu­as­sa sen Spi­i­di-ni­mi­sen tu­ot­teen vu­ok­si. GSM Su­o­mi sai jul­ki­su­ut­ta eten­kin lu­vat­tu­aan mak­saa ka­ik­ki­en ni­i­den Spi­i­di- asi­ak­ka­i­den sakot, jot­ka po­li­i­si oli määrän­nyt mat­ka­pu­he­li­men käytö­stä au­tol­la-ajon ai­ka­na. GSM Su­o­mi eh­ti pe­rustaa pai­kal­li­sia myyn­ti­to­i­misto­ja 12 paik­ka­kun­nal­le, mm. Vaa­saan, ja pal­ka­ta lä­hes 200 työn­te­kijää en­nen ku­in pörs­siyh­tiö Evia osti sen jou­lu­ku­us­sa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Boström, joka on toiminut JNT:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 1993, kuvasi yhtiön lehden kolumnissa v. 2008 JNT:n arvoja ja painotuksia.

HY­VÄÄ KE­HI­TY­STÄ DNA:SSA

Vu­o­si 2008 al­koi DNA:ssa hy­vin. Kesäku­un lo­pus­sa DNA:lla oli 1,49 mil­joo­naa mat­ka­pu­he­li­na­si­a­kas­ta eli 300 000 enem­män ku­in edel­lis­vu­on­na. To­i­sen vu­o­si­nel­jän­nek­sen li­i­ke­vaihto oli 50 mil­joo­naa eu­roa enem­män ku­in edel­lis­vu­on­na, 163 milj. eu­roa. To­i­sen vu­o­si­nel­jän­nek­sen tu­los oli ra­ho­i­tustu­o­ton jäl­keen 23 mil­joo­naa eu­roa ol­tuaan edel­lis­vu­on­na 7 milj. eu­roa.

Jan-Er­ik Frost­dahl il­moit­ti haas­tat­telu­is­sa DNA al­ka­van ol­la val­mis pörs­si­no­te­e­raus­ta varten. Pörs­si oli kui­ten­kin ke­hit­tynyt ne­ga­ti­i­vi­seen su­un­taan syk­sy­stä 2007 läh­ti­en, minkä vu­ok­si Frost­dah­lin mi­e­le­stä vo­i­si ol­la vi­i­sas­ta odot­taa

vie­lä jon­kin ai­kaa.

Ja­kob­stads Tid­ningin kysyt­tyä asi­as­ta Ma­ria Höglund il­moit­ti, et­tei JNT su­un­ni­tel­lut omistu­so­su­u­den­sa myyn­tiä. ”Omi­stam­me DNA:sta va­jaan pro­sen­tin, ja mi­nus­ta meillä ku­u­luu ol­la jon­kin­lai­nen omistu­so­su­us mat­ka­pu­he­li­no­pe­raat­to­ris­ta. Mah­dol­li­sella listautu­mi­sella pörs­si­in ei ole meil­le kon­kre­et­tis­ta käytän­nön mer­ki­ty­stä pait­si, et­tä omistu­so­su­u­des­ta tu­lee lik­vi­dim­pi ja saam­me sil­le ni­in sa­no­ak­se­ni mark­ki­na­hin­nan [...]On hy­vä, et­tä yh­tiö ke­hit­tyy myön­te­i­sesti. Me­hän olem­me ol­le­et pe­rusta­mas­sa DNA:ta, ja sen tu­lok­set nä­em­me nyt”, hän kom­men­toi.

Ja­kob­stads Tid­ning kir­jo­it­ti DNA:n osta­van par­hail­laan se­kä An­vi­an et­tä Eli­san osak­kei­ta. Jan-Er­ik Frost­dahl en­nusti te­le­a­lan yh­di­sty­mi­sen jat­ku­van mut­ta ku­va­si DNA:n omistu­so­su­ut­ta Elisas­sa lä­hinnä ra­ho­i­tu­sin­ve­sto­in­nik­si.

Se ei eh­kä ol­lut ko­ko to­tu­us. Eli­sas­ta käy­ti­in kamp­pai­lua pin­nan al­la. Kun yh­tiöllä oli yli 200 000 omista­jaa, si­i­hen oli mah­dol­lis­ta val­la­ta su­ur­ta­kin vaik­utus­val­taa myös suh­te­el­li­sen mal­til­li­sella omistu­so­su­u­del­la.

 

TAIS­TELU ELI­SAS­TA

Tästä oli nähty esi­merk­ki jo vu­o­den 2008 alu­s­sa islan­ti­lai­sen omista­jan No­va­to­rin (jol­la oli vu­o­den 2005 ta­pahtu­mi­en jäl­keen run­saat 10 % osak­keis­ta) yri­tet­tyä mu­ut­taa Eli­san yh­tiöra­ken­net­ta ja uu­sia Eli­san hal­li­tus­ta. Yri­tys epäon-

­nistui, ko­ska No­va­tor ei saa­nut ri­it­tävästi tu­kea yh­tiökok­oukses­sa.

Mut­ta mi­tä ko­ko vu­o­den 2008 jat­ku­nut ja syk­syl­lä ai­van ka­ta­stro­fik­si ke­hit­tynyt pörs­sin alamä­ki mer­kit­si? NAS­DAQ OMX, jo­hon Su­o­men pörs­si ku­u­lui, su­pistui vu­o­den ai­ka­na en­nä­tysmäärän, 42 pro­sent­tia. Er­i­ty­i­sen syn­k­kiä pä­i­viä ko­et­ti­in syysku­us­sa mu­un mu­as­sa in­ve­sto­in­ti­pank­ki Leh­man Brot­hersin ha­keudut­tua kon­kurs­si­in. Loka­ku­us­sa sat­tui uu­si ro­mah­dus, kun kau­pankäyn­ti ka­ik­ki­en islan­ti­lais­pank­ki­en osak­keil­la oli keskey­tet­ty ja ni­i­stä usei­den koh­ta­lo oli si­netö­i­ty.

Pi­an kä­vi il­mi, mi­tä se tar­ko­it­ti No­va­to­rin osal­ta. 13. loka­ku­u­ta il­moi­tet­ti­in, et­tä No­va­tor oli myynyt 10,4 pro­sen­tin omistu­so­su­u­ten­sa Eli­sas­ta 194 mil­joo­nal­la eu­rol­la va­ku­utusyh­tiö Var­mal­le. DNA oli nyt Eli­san to­i­sek­si su­u­rin omista­ja, ja se oli osal­listu­nut ti­i­vi­isti No­va­to­rin kans­sa käyty­i­hin neu­vot­telu­i­hin. Jan-Er­ik Frost­dah­lin mu­kaan ta­vo­it­te­e­na oli Eli­san kaap­paa­mi­nen.

No­va­to­rin osak­keis­ta käy­dyn kamp­pai­lun lopputu­los oli su­u­ri pet­tymys DNA:n edu­sta­jil­le. Mo­net kysy­ivät, mik­si osta­jak­si nousi ju­u­ri Var­ma ja mi­ten si­inä kä­vi ni­in, et­tä Su­o­men val­tio tu­ki kaup­paa si­toutu­mal­la osta­maan vä­hin­tään pu­o­let Var­man hank­ki­mis­ta osak­keis­ta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marian galleria: Anne Törnqvist

”Ilahduttaa asiakkaita ja työtovereita iloisella luonteellaan. Tuntee JNT:n kuluttaja-asiakkaille tarjoamat palvelut kuin viisi sormeaan.”

Marian galleria: Janek Ahlvik

”Positiivinen ja sosiaalinen myyjä joka näkee mahdollisuuksia kaikkialla. Innokas ja tuottelias ideoija.”

Marian galleria: Andreas Lönnqvist

”Rauhallinen, järjestelmällinen ja tekniikan laajasti hallitseva Anders ei väistä mitä vaihtelevimpiakaan haasteita.”

 

Sisältö

Innehåll