TULEVAISUUS ON NYT

2009: Kunnianhimoisten tavoitteiden vuosi

Taan­tu­ma jat­kui vu­on­na 2009, mut­ta si­tä tu­s­kin hu­o­ma­si JNT:llä. ”Olem­me no­pe­as­sa tah­dis­sa jat­ka­ne­et kui­tuyh­teyk­si­en ra­ken­ta­mis­ta Pi­e­tarsaa­ren seudul­la, saa­ne­et yhä enem­män asi­ak­ka­i­ta ja lu­o­ne­et uu­sia, mi­e­len­ki­in­to­i­sia yh­te­i­styömu­o­to­ja mui­den Po­h­jan­maan verk­ko­jen kans­sa, se­kä mu­u­al­la Su­o­mes­sa et­tä myös Po­hjo­is­mais­sa si­jait­se­vi­en ope­raat­to­rei­den kans­sa", Ma­ria Höglund ti­i­visti asi­aa vu­o­si­kertomukses­sa.

”Asi­ak­kaam­me sijo­itta­vat li­it­ty­mi­in tu­le­vai­su­ut­ta aja­tel­len ja pä­i­vit­tävät da­ta- ja te­le­kom-pal­velu­jaan. En­nä­tysmäärä ko­ti­ta­louksia ja yri­tyk­siä li­it­tyi vu­on­na 2009 JNT:n kui­tu­verk­koon. Koh­taa­mam­me usko tu­le­vai­su­u­teen näkyy myös ai­van kon­kre­et­ti­sesti asi­a­kasmäärän kas­vu­na se­kä li­i­ke­vaih­don 4 % kas­vu­na vu­o­den ai­ka­na.”

Mo­net kysy­ivät kui­ten­kin jäl­leen, ku­ten ni­in mon­ta ker­taa ai­emmin­kin JNT:n histo­ri­as­sa, onko JNT:n kal­tai­sella pi­e­nel­lä yh­tiöllä to­del­la tu­le­vai­su­ut­ta. Hei­hin ku­u­lui myös Jan-Er­ik Frost­dahl, jo­ka oli vu­o­den­vaih­te­es­sa jäänyt eläk­ke­el­le DNA:n to­i­mi­tu­sjoh­ta­jan pai­kal­ta. Hän­tä haa­s­ta­tel­ti­in Ös­ter­bot­tens Tid­ning­is­sä (ÖT), ku­ten paik­ka­kun­nan leh­den ni­mi ku­u­lui Ja­kob­stads Tid­ning ja Ös­ter­bott­ning­en - leh­ti­en yh­di­styt­tyä, ja haas­tat­telus­sa mai­nit­ti­in it­se­pin­tai­sista hu­hu­is­ta, jo­i­den mu­kaan An­via ha­lu­si ostaa JNT:n. Oli­ko aja­tus li­i­ke­ta­lou­del­li­sesti loo­gi­nen?

”Ei, mikä se lo­gi­ik­ka oli­si?” ku­u­lui Frost­dah­lin va­s­taus. ”Lanka­pu­helut ovat up­po­a­mas­sa ku­in

Yhä useampi asia siirtyy Int­er­netiin, ja mitä ennen pid­ettiin tule­vai­suuden­kuvi­telmina, on nyt tod­elli­suutta. Ter­ese Bastin laat­imia kuvi­tuksia JNT-leh­dessä v. 2009.

ki­vi ja ki­in­teä laa­ja­ka­is­ta on saa­nut kil­pai­li­jan mo­bi­i­li­laa­ja­ka­is­tas­ta, jo­ka kas­vaa räjäh­dysmä­i­sesti. Su­o­mes­sa oli vi­i­me syk­synä 1,7 ki­in­teää laa­ja­ka­i­sta­li­it­tymää, mut­ta sit­ten kas­vu py­sähtyi ku­in se­i­nään. Pi­dem­mällä ai­ka­välillä meillä ei

Kuka tahansa voi pian vies­tiä kenen kanssa tah­ansa missä ja mill­oin tah­ansa. Hist­ori­alli­sesti kat­soen kehi­tys on ollut hyvin nopeaa.

ole ti­laa ope­raat­to­reil­le, joil­la ei ole tar­jo­ta se­kä ki­in­teää et­tä mo­bi­i­li­laa­ja­ka­istaa. Sik­si kol­me su­ur­ta – Te­li­a­So­ne­ra, Eli­sa ja DNA – tu­le­vat osta­maan pi­e­net yh­tiöt.”

Oli­ko JNT:llä ym­mär­ret­ty tämä vi­esti? Frost­dahl vas­ta­si:

”Tu­s­kin, mut­ta eu­ro on yle­en­sä hy­vä opet­ta­ja. Pal­jon ri­ippuu si­i­tä, mi­ten pit­kään kassa­va­ro­ja ri­it­tää. Mo­bi­i­li­laa­ja­ka­is­tan kol­me val­ta­kun­nal­lis­ta 3G-verk­koa ovat täy­sin val­mi­i­na vi­i­mei­stään 2010–2011. Vo­i­daan kysyä, mi­stä JNT:n kal­tai­set pi­e­net pu­he­linyh­tiöt löytävät kas­vun mah­dol­li­su­uksia, kun mo­bi­i­li­laa­ja­ka­is­ta no­peutuu ja te­hostuu. Si­i­tä tu­lee vai­ke­aa.”

 

VERK­KO­KES­KUS­TELUA

Frost­dahl ei si­is mai­nin­nut kui­tur­a­ken­ta­mi­sen mer­ki­ty­stä, mut­ta sen te­kivät to­i­set, jot­ka osal­listui­vat leh­den kom­ment­ti­ken­tällä ver­kos­sa käytyyn vil­k­kaa­seen ja myös asi­an­tun­te­vaan kes­kus­telu­un. Kom­men­to­i­ji­in ku­u­lui mm. Nis­se Hus­berg, var­hai­nen da­ta­pi­o­ne­e­ri, nykyään myös maan­vil­je­lijä, jo­ka oli ra­ken­ta­nut kui­tu­ver­kon Uu­den­maan He­i­kinkylään jo v. 2003. Hän kir­jo­it­ti:

Mo­bi­i­li ’laa­ja­ka­is­ta’ on er­i­no­mai­nen tek­ni­ik­ka – kun si­tä tar­vit­see vain s-postin lu­ke­mi­seen. Mut­ta si­tä ei voi millään ta­val­la ’skaa­la­ta’ ylöspä­in, kun tar­vi­taan 100 Mb­ps ja 1 Gb­ps no­peuksia [...]Lang­a­ton tek­ni­ik­ka lu­ulta­vas­ti va­ra­taan tu­le­vai­su­u­des­sa ajo­neu­vo­i­hin ja mui­hin so­vel­luksi­in, jo­i­den täytyy ol­la lang­at­to­mia. Ka­ik­ki ki­in­teät li­it­ty­mät si­ir­ty­vät kui­tu­un. HD-TV:n no­pe­an kas­vun myötä ka­pa­si­te­e­tin tar­ve li­sään­tyy ra­di­kaa­listi – eikä vain te­le­vi­si­o­ta varten vaan eten­kin etätyös­sä tar­vitta­vi­in vi­de­o­kok­ouksi­in. Kau­ka­na tu­le­vai­su­u­des­sa ei ole se­kään, et­tä 100 Mb­ps käy li­i­an pi­enek­si ja Gb­ps- ver­kot välttä­mättö­mik­si.

Ka­ik­ki­al­le syn­tyy pi­e­niä kylä­verk­ko­ja, jot­ka ra­kenta­vat omat kui­tu­verk­kon­sa, ko­ska ”mark­ki­nat” (lue: te­le­o­pe­raat­to­rit) eivät ole py­sty­ne­et tar­jo­a­maan ni­i­tä. Nämä kylä­ver­kot al­ka­vat ti­e­ten­kin teh­dä yh­te­i­styötä, ja meillä on saman­kal­tai­nen ti­lan­ne ku­in sil­lo­in, kun jo­ka kylällä oli oma pu­he­li­no­su­us­kun­tan­sa. Si­tä pait­si no­pe­at data­ver­kot li­säävät su­un­nat­to­mas­ti pal­velun­to­i­mit­ta­ji­en määrää – jo­ka mök­ki voi pe­ri­aat­te­es­sa al­kaa to­i­mit­taa pal­velu­ja...”

Jan-Er­ik Frost­dahl ku­va­si vas­ti­ne­es­saan, mi­ten te­le­vi­es­tin­tä­a­la oli ke­hit­tynyt täy­sin to­i­seen su­un­taan. ”Ope­raat­to­rit ovat il­man val­tion ra­haa ja er­i­lai­sia osu­us­kun­tia ja kyläyh­di­styk­siä myy­ne­et no­in 1,7 mil­joo­naa ki­in­teää laa­ja­ka­i­sta­li­it­tymää.” Nyt kas­vu oli py­sähtynyt. Sen si­jaan li­it­ty­mi­en ka­istan­le­veys kas­voi hy­vin no­pe­asti. Plus et­tä mo­bi­i­li­laa­ja­ka­is­ta oli al­ka­nut saa­da il­maa si­i­pi­en­sä al­le syk­syl­lä 2008.

”Ar­ve­li­sin, et­tä mu­u­ta­man vu­o­den ku­lues­sa meillä on Su­o­mes­sa lä­hes nel­jä mil­joo­naa laa­ja­ka­i­sta­li­it­tymää (1,7–1,8 ki­in­teää laa­ja­ka­i­sta­li­it­tymää, lo­put = enem­mi­stö mo­bi­ili­pu­o­lel­la). Nä­in sen vu­ok­si, et­tä asi­a­kas ostaa sen­tyyp­pi­sen li­it­ty­män, jo­ka täyt­tää hä­nen pal­velu­tar­pe­en­sa eri ti­lan­te­is­sa.”

Frost­dah­lin mi­e­le­stä asi­a­kas ei ole ni­inkään ki­in­nostu­nut tek­ni­i­kas­ta vaan mu­is­ta asio­is­ta: Mi­tä se mak­saa? Mi­ten hel­p­poa sen käyttö on?

Mitä tapahtui vuonna 2009?

JNT:n omistajat ovat pitkälti alueella asuvia asiakkaita, ja yhtiön julkilausumana tavoitteena on toimia alueen parhaaksi. Kuva JNT-lehdestä v. 2009.

Onko sil­le to­i­mi­vaa asi­a­kas­pal­velua? Mi­stä sen voi ostaa?

”Jot­ta tä­män ym­mär­tä­i­si, use­in on vain ra­si­te, et­tä on istu­nut Nis­sen mai­nit­se­mil­la [tek­ni­ik­ka]lu­en­noil­la. Te­le­vi­es­tin­tä on ai­van ta­vallis­ta bis­ne­stä – mut­ta jän­nit­tävää sel­lais­ta, ko­ska ala on ni­in dy­naa­mi­nen.”

Nis­se Hus­berg vas­ta­si, et­tei edes tu­le­va 4G- tek­ni­ik­ka LTE mu­u­ta si­tä to­si­a­si­aa, et­te­ivät taaju­us­ka­istat ri­i­tä.

”...​teleope­raat­to­rit ovat kat­so­ne­et vain nykypä­ivän tar­pei­ta ja omia tu­ot­to­jaan. Sik­si olem­me Su­o­mes­sa jää­mäs­sä pit­käl­le jäl­keen ke­hityk­ses­sä. [...] Täällä istu­taan ja odo­te­taan, et­tä ’mark­ki­nat’

Kuhmon vaakuna.

ra­kenta­vat ver­kot – ja si­tä on odo­tet­tu nyt jo vu­o­des­ta 2000. Lu­ulta­vas­ti odo­tam­me ai­na vu­o­teen 2015 ja sit­ten ih­met­te­lem­me, mik­si olem­me jää­ne­et jäl­keen [...]jo­ka ei ha­lua no­pe­aa li­it­tymää, voi ai­na jat­kaa te­le­o­pe­raat­to­rei­hin lu­ot­ta­mis­ta. Mut­ta sil­lo­in ei pidä myöskään va­lit­taa, kun uu­det vi­de­o­po­h­jai­set pal­velut eivät to­i­mi.”

 

JNT ER­I­LAI­NEN KU­IN MU­UT

Esi­merk­ki si­i­tä, et­tä JNT:n alue ero­si mu­un Su­o­men kaa­vas­ta, saa­ti­in Kuh­mon po­hjo­is­pu­o­lel­la Ii­van­ti­i­ras­sa asu­van sä­vel­täjä Philip Don­ne­rin läh­det­tyä mu­kaan kes­kus­telu­un: ”Ai­ka mi­e­len­ki­in­to­is­ta, et­tä kuidun vastusta­jat otta­vat ar­gu­ment­ti­na esi­in ’tek­ni­ik­ka­pu­he­et’. Tämä mi­eli­pi­de ei pe­rustu sy­vään osaa­mi­seen tai pit­kään ko­ke­mukseen, vaan se on puh­das­ta po­pu­lis­mia.”

Don­ner ker­toi, et­tä Ka­i­nu­un te­le­o­pe­raat­to­ri ja kyläyh­di­styk­set oli­vat saa­ne­et su­u­ria val­tio­navustuksia. Ne oli­vat yh­des­sä käyt­tä­ne­et nämä ra­hat ra­ken­taak­seen hu­o­nosti to­i­mi­van lang­at­to­man Wi­max-ver­kon.

”Ja se et­tä se ei to­i­mi - ni­in, si­tä mi­el­tä on kyl­lä ta­valli­nen kan­sa eivät­kä tek­ni­ikkau­kot.Jos ta­valli­nen vä­ki so­it­taa te­le­o­pe­raat­to­ril­le, saa ku­ul­la ranska­lais­ta for­ce ma­jeu­re –höpö­ty­stä. Mut­ta me em­me ym­mär­rä, mik­si jo­ka pu­o­lel­la joutuu tör­määmään nä­i­hin for­ce ma­jeu­re –ta­pa­uksi­in?

Wi­max to­i­mi si­is hu­o­nosti. Ja vi­es­tin­tä asi­ak­ka­i­den su­un­taan ei to­i­mi­nut ol­len­kaan. Ka­i­ken ka­ik­ki­aan olo­suh­te­et oli­vat si­is Po­h­jan­maal­la ja Ka­i­nu­us­sa pä­in­vas­tai­set. Wi­max oli sel­ko­ki­e­lel­lä tek­ni­ik­kaa, jon­ka asi­an­tun­ti­jat oli­vat tyrkyt­tä­ne­et ha­ja-asutu­sa­lu­ei­den kyläyh­di­styk­sil­le, ja Don­ner ko­ki Frost­dah­lin ”po­pu­lis­tik­si” tä­män ”vi­h­jai­les­sa”, et­tä kyläyh­di­styk­set vo­i­si­vat kan­nat­taa va­lo­kui­tu­li­i­ket­tä:

”Tämä ke­hi­tys­su­un­ta­han oli­si varsin ter­ve­tul­lut, mut­ta vo­i­ko ku­kaan ker­toa, mi­ten mon­ta kyläyh­di­s­ty­stä on to­si­a­si­as­sa ra­ken­ta­nut va­lo­kui­tu­ver­kon?"

Ka­i­nu­us­sa kum­pi­kaan ta­ho, ei te­le­o­pe­raat­to­ri eivät­kä kyläyh­di­styk­set, to­i­mi­ne­et kui­tu­ver­kon pu­o­les­ta. JNT- alu­e­el­la se­kä te­le­o­pe­raat­to­ri et­tä kyläyh­di­styk­set to­i­mi­vat sen pu­o­les­ta.

 

KI­I­NA YL­LÄT­TÄÄ JÄL­LEEN

Ki­i­na yl­lät­ti jäl­leen ker­ran glo­baa­lis­sa tek­ni­ik­kas­tan­dar­di­pe­lis­sä. Ki­i­nan il­moit­ta­ma oma 3G-stan­dar­di, TD-SCD­MA, oli ran­kas­ti myö­häs­sä, minkä vu­ok­si Ki­i­nan mo­bi­i­li­vi­es­tin­tä pe­rustui edel­leen täy­sin GSM:lle. Tam­miku­us­sa tie­do­tet­ti­in, et­tä Ki­i­na pa­nostai­si ka­ik­ki­in kol­meen 3G- stan­dar­di­in, oman­sa li­säk­si myös WCD­MA:han ja CD­MA2000 EV/DO:hon. Kol­me su­ur­ta ope­raat­to­ria

Tukholma ja Oslo ehtivät ensimmäisinä 4G-markkinoille TeliaSoneran avatessa niissä LTE-pohjaiset verkot 14. joulukuuta 2009. Aluksi verkot välittivät vain dataliikennettä, ei puheluja. Puhelinsoitot vievät käytännössä hyvin pienen osan 3G- ja 4G-verkkojen kapasiteetista. Matkapuhelimeksi kutsutun laitteen oikeampi nimi voisi olla mobiiliviestintälaite. – Oikealla Dicamen logo. Dicame oli yksi Finnet-yhtiöiden mobiilioperaattoreista.

(Chi­na Mo­bi­le, Chi­na Uni­com ja Chi­na Te­le­com) vel­vo­i­tet­ti­in ra­ken­ta­maan oman 3G- verk­kon­sa ku­kin eri stan­dar­dil­la.

Jos tämä osin tun­tui epäloo­gi­selta, si­inä pi­i­li myös oma lo­gi­ik­kan­sa: kuta­kin kil­pai­le­vaa stan­dar­dia kan­natta­val­la te­ol­li­su­u­del­la oli nyt vo­i­ma­kas ki­i­ho­ke pa­nostaa vä­ke­västi Ki­i­nan 3G- ra­ken­ta­mi­seen.

4G:n osal­ta LTE oli vu­o­den lo­pus­sa val­mis esi­tel­täväk­si kau­pal­li­sesti. Se ta­pahtui 14. jou­lu­ku­u­ta Te­li­a­So­ne­ran ava­tes­sa 4G-ver­kon Tuk­hol­mas­sa ja Oslos­sa. Se oli yri­tyk­sel­le ma­kea re­vans­si. Ru­ot­sin ja Su­o­men te­le­lai­tok­set­han oli­vat ai­ka­naan lu­o­ne­et pe­rus­tan mo­der­nil­le mat­ka­pu­helu­tek­ni­i­kal­le, NMT:n ja GSM:n, mut­ta 3G-pe­lis­sä Te­lia ei no­lostutta­vas­ti ol­lut edes saa­nut omaa 3G-li­sens­siä Ru­ot­si­in. Nyt Te­li­a­So­ne­ra toi 4G:n mark­ki­noil­le en­sim­mä­i­senä maail­mas­sa. Ver­kon mak­si­mi­no­peus oli 80 Mb­ps.

Su­o­mes­sa uu­si, epä­so­vin­nai­sil­la mark­ki­no­in­ti­me­ne­tel­millään hu­o­mi­o­ta he­rät­tänyt mo­bi­i­li­o­pe­raat­to­ri GSM Su­o­mi joutui vai­keuksi­in. Ku­ten ai­em­min on ker­rot­tu, GSM Su­o­mi oli ju­u­ri en­nen vu­o­den­vaih­det­ta si­ir­tynyt uu­del­le omista­jal­le, Evi­al­le, jo­ka kui­ten­kin lä­hes välittö­mästi joutui va­ra­rik­koon. Asi­ak­kaat si­ir­ret­ti­in Di­ca­me-ni­mi­selle yri­tyk­sel­le, jon­ka omista­jat löyty­ivät Fin­net- ryh­mästä. Jäl­leen ker­ras si­is ryhmä pai­kal­li­sia te­leyh­tiö­i­tä läh­ti hank­kee­seen, jon­ka tar­ko­i­tukse­na oli va­ki­in­nut­taa oma mo­bi­i­li­o­pe­raat­to­ri.

Di­ca­men to­i­mi­tu­sjoh­ta­ja Ja­ri Iso­la se­lit­ti, et­tä ko­ska omista­jat ovat pai­kal­li­sia te­leyh­tiö­i­tä,

Finnet-ryhmän tulevaisuushanke sai nimekseen Supermatrix, ja sen tarkoituksena on muutamien maailmanluokan yritysten kanssa tarjota kaikille kotitalouksille 100 Mbps:n viestintäyhteys ilman omaa tietokonetta.

Di­ca­me py­styi pe­rusta­maan to­i­min­tan­sa sa­dan vu­o­den ko­ke­muksel­le ja pä­in­vas­to­in ku­in GSM Su­o­mi ho­i­ta­maan ka­ik­ki to­i­min­not it­se.

JNT:lle tu­li vu­o­den alu­s­sa mi­e­tit­täväk­si kaup­pa Eli­san il­moi­tet­tua yh­tiön ha­lua­van ve­täytyä alu­een laa­ja­ka­ista­mark­ki­noil­ta. Eli­san 1700 asi­a­kas­ta oli ’myytävänä’, ja JNT:n hal­li­tus oli jo eh­tinyt il­moit­taa ki­in­nostuksen­sa kaup­paan, kun Eli­sa tu­li ka­tu­ma­pääl­le.

 

SU­PER­MATRIX

Fin­net tie­dot­ti Su­per­matrix-ni­mi­e­stä su­ur­hank­ke­es­ta huh­tiku­us­sa 2009. Fin­net to­i­mi hank­keen pää­mi­e­henä, ja JNT päät­ti osal­listua si­i­hen

pi­e­ne­h­köllä panok­sel­la. Te­kes oli tär­keä yh­te­i­styökump­pa­ni, ja hank­kee­seen kyt­ket­ti­in kak­si­to­is­ta tek­ni­stä työr­yhmää, jo­is­sa oli osal­listu­jia IBM:stä, Ciscos­ta, Fu­jit­sus­ta ja HP:stä. In­ve­sto­in­nik­si ar­vio­i­ti­in yli mil­jar­di eu­roa kym­me­nen vu­o­den jaksol­la.

Su­per­matrix­in tar­ko­i­tukse­na on, et­tä ko­ti­ta­lou­det ja työ­pai­kat saa­vat 100 Mb­ps:n li­it­ty­mät ja et­tä omaa ti­e­to­ko­net­ta ei tar­vit­si­si enää pi­tää. ”Maail­man en­sim­mä­i­nen han­ke, jos­sa käyt­täjät surf­faa­vat ver­kos­sa vir­tu­aa­li­sil­la ti­e­to­ko­neil­la. Näyt­tör­u­utu on ko­to­na, mut­ta oh­jel­mat pyö­r­ivät su­per­ti­e­to­ko­neen vir­tu­aa­li­osas­sa ope­raat­to­rin lu­o­na”, erääs­sä kuvaukses­sa sa­no­taan.

Mu­un mu­as­sa ru­ot­sa­lai­nen Ny tek­nik – leh­ti kir­jo­it­ti Su­per­matrix­ista:

”Asi­ak­kaat oh­jel­mia aje­taan ti­e­to­ko­ne­el­la jos­sa­in pal­ve­lin­hal­lis­sa. Ko­to­na on vain näyt­tör­u­utu, näppä­i­mi­stö ja hi­i­ri. Lo­put ho­i­tu­vat no­pe­al­la laa­ja­ka­i­sta­li­it­tymällä. Etu­na on, et­tä yl­läpi­to ja val­von­ta vo­i­daan ho­i­taa yh­destä pai­kas­ta ja et­tä käyt­täjän ka­pa­si­te­e­tin li­sää­mi­nen on hel­p­poa – su­per­ti­e­to­ko­ne­es­ta, jos­sa oh­jel­mat pyö­r­ivät, kyt­ke­tään vain vä­hän li­sää te­hoa. Tie­d­osto­jen var­mu­us­ko­pi­o­in­ti ja va­ras­to­in­ti ho­i­de­taan keski­te­tys­ti. Hait­ta­na on, et­tä ko­ko jär­jes­tel­mä on ri­ippu­vai­nen verk­ko­li­i­ken­teen moit­te­et­to­mas­ti su­ju­mi­ses­ta. Vie­lä ei ole sel­vää, mi­ten ih­mi­set suh­tautu­vat si­i­hen, et­tä ti­e­to­ko­neen tie­dot ovat­kin ope­raat­to­rin ko­ne­el­la eikä omal­la kir­jo­i­tu­spöydällä.”

Ulf Grindgärds, vuoden 2013 kristiinan­kaup­unki­lainen, on monet vuodet suunni­tellut maa­kunnan IT-infra­struk­tuuria.

Su­un­ni­tel­man mu­kaan käyt­täjä­ra­ja­pin­ta oli­si val­mi­i­na v. 2012 ja Su­per­matrix­il­la oli­si v. 2016 yli 100 000 käyt­täjää.

 

PO­H­JAN­MAAN LI­I­TON VI­SIO

Po­h­jan­maan li­it­to esit­te­li loka­ku­un lo­pus­sa Ulf Grind­gärdsin laa­ti­man IT- su­un­ni­tel­man. Ta­vo­it­te­ek­si il­moi­tet­ti­in sel­lai­sen ”edi­styk­sel­li­sen, dy­naa­mi­sen, kil­pai­lu­ne­ut­raa­lin vi­es­tin­tä­ver­kon” ai­kaan­saa­mi­nen, jo­ka kat­tai­si maa­kun­nan kun­nat.

Vuonna 1965 kuvattu Mooren laki sanoo, että mikropiiriin mahtuvien transistorien määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Joskus nopeuden sanotaan kaksinkertaistuvan joka 18. kuukausi, mutta oikea aika on itse asiassa joka 24. kuukausi. Näin ollen mikropiirien teho on kasvanut yli miljoonakertaiseksi 40 vuodessa.

Kanta­ver­kon ka­istan­le­vey­den tu­li­si ol­la 2,5–10 Gb­ps. Ta­valli­sen ko­ti­ta­lou­den katsot­ti­in vu­o­si­na 2010–2015 tar­vit­se­van 20–100 Mb­ps:n sym­met­ri­sen li­it­ty­män eli DSL-tek­ni­i­kat eivät si­is oli­si ri­it­tä­viä.

Su­un­ni­tel­mas­sa vi­i­ta­taan Mo­o­ren la­ki­in, jo­ka alun­pe­rin to­te­si, et­tä mikro­pi­i­ri­in mahtu­vi­en tran­sisto­ri­en määrä kas­vaa ekspo­nen­ti­aa­li­sesti jo­ka 18. ku­ukau­si. Maa­kun­nan IT-su­un­nit­telus­sa pi­tä­i­si to­i­sin sa­no­en käyt­tää lähtökoh­ta­na su­o­ri­tus­vaa­ti­mus­ten kak­sin­ker­taistu­mi­ses­ta jo­ka 18. ku­ukau­si.

Si­sältö­pal­velu­jen edi­stä­mi­nen oli li­säk­si tär­keänä ta­vo­it­te­e­na li­i­ton su­un­ni­tel­mas­sa. Si­inä mai­nit­ti­in 14 er­i­tyyp­pi­stä pal­velua vi­de­o­kok­ouksista ho­i­va­pal­velu­i­hin. Ku­lut­ta­ja vo­i­si va­paasti va­li­ta ja vaih­taa pal­velun­to­i­mit­ta­jia.

Su­un­ni­tel­mas­sa lu­e­tel­ti­in myös jouk­ko tu­ki­alu­ei­ta. Pe­der­sö­ren kun­nas­sa ni­i­tä oli­vat Nå­djärv, Nars, Yli-Pur­mo ja Över­lapp­fors; Uu­des­sa­kaar­lepyys­sä Jus­si­la-Har­jux ja Mark­by.

 

KUTSU YH­TE­I­STYÖ­HÖN

JNT-alu­e­el­le er­i­ko­is­ta oli se, et­tä kak­si to­i­mi­jaa joutui ni­in il­mei­sesti kil­pa­sil­le kes­ke­nään. Ka­ik­ki taju­si­vat, et­tä kak­si rinnak­ka­is­ta kui­tu­verk­koa tu­s­kin oli ra­tio­naa­li­sin rat­ka­i­su, mut­ta ku­ten ni­in use­in mul­lo­in­kin eri tahto­ti­lo­jen koh­da­tes­sa ra­tio­naa­li­set ar­gu­men­tit jäävät sivu­o­saan.

JNT:n pu­o­lel­ta otet­ti­in usei­ta ker­to­ja yh­teyt­tä kui­tu­ak­ti­vis­te­i­hin. Mu­un mu­as­sa JNT:n ko­ko hal­li­tus ta­pa­si 18. hel­miku­u­ta PÖF:n (Pe­der­sö­re Öpp­na Fi­ber­nät) edu­sta­jia tun­nustellak­seen in­fra­struk­tu­u­riyh­te­i­styön mah­dol­li­su­uksia. Yh­te­i­sen nä­ke­myk­sen löytä­mi­nen oso­ittautui vai­ke­ak­si. PÖF il­moit­ti, et­tä JNT oli ter­ve­tul­lut tar­jo­a­maan pal­velu­i­ta osu­us­kun­nan ver­kos­sa. Mikä­li JNT nä­ki mah­dol­li­su­uksia mu­u­hun­kin yh­te­i­styö­hön, PÖF oli ki­in­nostu­nut mut­ta ha­lu­si sel­ven­ny­stä to­i­vei­si­in kir­jal­li­sesti ”vää­rinkä­si­tys­ten eli­mi­no­i­mi­sek­si”.

Ma­ria Höglund tar­ken­si nä­i­tä to­i­vei­ta JNT:n pu­o­les­ta 11. maa­lis­ku­u­ta. Mah­dol­li­sia yh­te­i­styö­a­lu­ei­ta vo­i­si­vat ol­la kuidun­vaihto, put­ki­ka­na­vi­in li­it­ty­vä yh­te­i­styö, ka­i­vo­jen yh­te­iskäyttö ja Ne­tix­O­pen.

JNT vas­ta­si li­säk­si mu­u­ta­mi­in PÖF:n esittä­mi­in kysymyk­si­in: JNT tar­joutui si­toutu­maan ko­ko Pe­der­sö­ren kun­nan katta­vaan ’kat­to­hin­taan’ vu­o­den 2012 loppu­un, myös ”syrjäs­sä si­jait­se­vi­en ta­lo­jen osal­ta” edel­lyt­tä­en, et­tä vä­hin­tään 50 pro­sent­tia ky­sei­sen alu­een ko­ti­ta­louksista li­it­ty­i­si verk­koon. JNT il­moit­ti, et­tä sillä oli re­surs­sit ra­ken­taa va­lo­kui­tu­verk­ko ko­ko Pe­der­sö­ren alu­e­el­le. Kun van­ho­jen verk­ko­jen sa­ne­e­rauk­sen ai­ka tu­li­si, ne pä­i­vi­tet­tä­i­si­in kui­tu­li­it­ty­mik­si.

 

PE­DER­SÖ­RE RYHTYY TO­I­MEEN

Po­h­jan­maan li­i­ton osa­ra­ho­it­ta­ma Pe­der­sö­ren kun­nan va­lo­kui­tu­han­ke ni­me­si johto­ryh­män elo­ku­us­sa 2008. Sen pu­heen­joh­ta­jak­si tu­li Al­lan Zitt­ra, kun­nan­hal­li­tuk­sen mo­nivuo­ti­nen pu­heen­joh­ta­ja ja myös PÖF:n, Pe­der­sö­ren avo­i­men kui­tu­ver­kon pu­heen­joh­ta­ja. Pro­jek­tin­joh­ta­jan valin­ta oli epäon­ni­nen. En­sim­mä­i­nen lo­pet­ti en­sim­mä­i­sen työ­vi­i­kon jäl­keen, to­i­nen alo­it­ti mar­ras­ku­us­sa 2008 ja lo­pet­ti maa­lis­ku­us­sa 2009.​Hanket­ta pi­den­net­ti­in, ja pro­jek­tin­joh­ta­jak­si pyy­det­ti­in Glenn Hä­ge­riä, jo­ka ho­i­ti tehtävää maa­lis- jou­lu­ku­un 2009.

Kun­ta­lai­sil­le laa­dit­ti­in tie­do­tus­leh­ti­nen tal­vel­la 2009. PÖF ju­listi pai­kal­lis­ten ak­ti­visti­en ole­van su­un­nit­te­le­mas­sa kui­tu­verk­ko­ja ka­ik­ki­al­la Su­o­mes­sa. Ak­ti­visti­en edu­sta­jat oli­vat yh­te­i­styös­sä Po­h­jan­maan li­i­ton kans­sa mu­un mu­as­sa ke­rän­ne­et Norr­lan­nissa saa­tu­ja ko­ke­muksia Ru­ot­sin ns. maa­seutu­val­ti­opä­i­villä:

”Ru­ot­sis­sa ol­laan mi­e­len­ki­in­to­i­sesti pal­jon mei­tä edel­lä täs­sä ke­hityk­ses­sä. Ete­lä-Ru­ot­sin Trel­le­bor­gis­ta ai­na Nor­jan Ham­mer­festi­in 310 000 ko­ti­ta­lo­ut­ta on li­it­tynyt avo­i­mi­in verk­ko­i­hin, jo­i­ta yh­des­sä kuts­u­taan ni­mel­lä Team Norr­land. Kau­pankäyn­ti ra­jo­jen yli on EU:ssa va­paa­ta, minkä vu­ok­si vo­im­me käyt­tää Ru­ot­sis­sa tu­o­tet­tu­ja pal­velu­ja ja su­o­ma­lai­set yri­tyk­set vo­i­vat käyn­ni­stää to­i­min­taa ul­ko­mail­la. Ka­ik­ke­in pa­ras­ta on, et­tä nä­in jo ta­pahtuu Su­u­po­h­jas­sa, ko­ska [avo­in­ten kui­tu­verk­ko­jen val­ta­kun­nal­li­nen jär­je­stö] FIO­NETS on li­i­tet­ty Vaa­san kaut­ta Uu­ma­jaan.”

Pohjanmaan toteutunut ja suunniteltu kuiturakentaminen esitteessä, jota Pedersören avoin kuituverkko –osuuskunta jakoi kiinnostuneille. Pedersören avoin kuituverkko merkittiin kaupparekisteriin maaliskuussa 2009. Toiminta oli aktiivisinta rannikolla ja länsi-itäsuuntaisella vyöhykkeellä entisen Vaasan läänin eteläosassa.

Pohjois-Ruotsin paikalliset kuituverkot tekivät keskenään yhteistyötä Team Norrland –nimellä, ja Pedersören kuituaktivistit kuvasivat yhteistyömallia esikuvaksi ja mahdollisuudeksi.

Va­lo­kui­tu­verk­koa alet­ti­in ke­väällä ra­ken­taa Ähtäväl­le ja Pu­ro­kylään, ko­ska ko­ti­ta­louk­si­en ki­in­nostus oli si­el­lä ri­it­tävän su­ur­ta.

Al­lan Zitt­ra il­moit­ti yl­lät­tä­en ve­täyty­vän­sä PÖF:n pu­heen­joh­ta­jan tehtävästä. Hän va­ku­ut­ti, et­tei asi­aan li­it­tynyt minkään­lais­ta draa­maa, mut­ta kesti pit­kään en­nen ku­in osu­us­kun­ta löy­si uu­den pu­heen­joh­ta­jan. ”Ku­kaan ei ole varsi­nai­sesti ki­in­nostu­nut tehtävästä”, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Pe­ter Por­tin kom­men­toi, mut­ta lo­pul­ta hän kui­ten­kin ot­ti it­se to­i­men ho­i­taak­seen.

Ulf Grind­gärds kom­men­toi maa­lis­ku­un alu­s­sa (ÖT:n ar­tik­ke­lis­sa ’Hård kamp om fi­ber­kun­der’) kui­tu­a­si­as­sa ole­van "mo­nia it­se it­sen­sä asi­an­tun­tijo­i­ta ni­mit­tä­nei­tä to­i­mijo­i­ta”. Hän to­i­voi Pe­der­sö­ren ko­ti­ta­louk­si­en ”pun­nit­se­van vaihto­ehto­ja oi­ke­in”. Ak­ti­vistit ko­ki­vat Grind­gärdsin sei­so­van heidän pu­o­lel­laan, mut­ta maa­kun­ta­li­i­ton vir­ka­mi­e­henä hä­nen odo­tet­ti­in sä­ilyt­tävän ne­ut­raa­lin asen­teen eri kui­tu­to­i­mijo­i­hin. Grind­gärds to­isti use­in, et­tä jos kui­tu­verk­ko ra­ken­net­tai­si­in kau­pal­li­sin vo­i­min, ”ver­kon avo­i­mu­u­des­ta ei ole mi­tään ta­kei­ta”.

JNT:lle ju­u­ri tämä oli sen sa­no­man pää­a­sio­i­ta: JNT ai­koi pi­tää kui­tu­verk­ko­na avo­i­me­na ka­i­kil­le pal­velun­to­i­mit­ta­jil­le. Ma­ria Höglund ja JNT:n työn­te­kijät tot­tui­vat si­i­hen, et­tä he joutui­vat to­ista­maan tätä ker­ta ker­ran jäl­keen.

 

UU­SI­KAAR­LEPYY SAA VA­LO­KUI­TU­O­SU­US­KUN­NAN

Uu­den­kaar­lepyyn va­lo­kui­tu­o­su­us­kun­ta NU-net pe­rus­tet­ti­in huh­tiku­us­sa ja re­kis­ter­ ö­i­ti­in loka­ku­us­sa 2009.​Sille va­lit­ti­in 11- jä­se­ni­nen hal­li­tus, to­i­mi­alu­e­e­na oli­si Uu­den­kaar­lepyyn kun­ta

Uudenkaarlepyyn kuituaktivistien osuuskunta sai nimekseen NU-net. Pohjanmaan liiton tuki otettiin vastaan suurella kiitollisuudella.

ym­pä­ri­stö­i­neen, li­it­tymä mak­sa­i­si enin­tään 2250 eu­roa. Pro­jek­tin­joh­ta­jak­si tu­li Mats Kronqvist.

Kun­nan suh­tautu­mis­ta osu­us­kun­ta NU- ne­ti­in ku­vat­ti­in ”va­ro­vai­sen odotta­vak­si”, minkä se­li­tet­ti­in johtu­van ”perin­te­is­ten ope­raat­to­rei­den ja päät­tä­ji­en/vir­ka­mi­es­ten väli­si­stä kyt­köksi­stä”. Osu­us­kun­ta suh­tautui au­li­im­min Po­h­jan­maan li­it­toon ki­ittämällä si­tä ”laa­ja­ka­is­ta­stra­te­gi­an ai­kaan­saa­mas­ta ete­en­pä­in pyr­ki­mi­se­stä – ennak­ko­lu­u­lot­to­mas­ta ja edi­styk­sel­li­se­stä kan­na­no­tos­ta!”

Ero­tukse­na mo­ni­in mui­hin seutui­hin Su­o­mes­sa JNT-alue oli kui­tur­a­ken­ta­mi­ses­sa oi­keu­tet­tu suh­te­el­li­sen vä­hä­i­seen jul­ki­seen tu­keen. PÖF ja NU-net sa­i­vat aluksi tu­kea ve­ro­va­ro­is­ta Po­h­jan­maan li­i­ton ra­ho­i­tuk­sen kaut­ta. PÖF:n ra­ken­ta­ma Lapp­forsin ja Lill­byn ky­li­en väli­nen kanta­verk­ko oli har­vo­ja hank­kei­ta, jo­ka täyt­ti kan­sal­li­sen tu­kio­h­jel­man eh­dot. PÖF sai Pe­der­sö­ren kun­nan takauk­sen lai­na­ra­ho­i­tuksel­leen, 400 000

JNT:n lehti kertoi tyytyväisten asiakkaiden reaktioista v. 2009. Luotolainen Johan Hellman, uusikaarlepyyläinen Sven Simons ja pietarsaarelainen Raine Peltoniemi olivat erittäin tyytyväisiä kuituyhteyden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

eu­rol­le, kanta­ver­kon ra­ken­ta­mi­sek­si Lapp­for­sista Ähtävän ja Kol­pin kaut­ta Pän­nä­i­si­in.

JNT:n osal­ta jul­kis­ta tu­kea oli­si vo­i­tu saa­da kan­sal­li­sen 2015-hank­keen hank­keen kaut­ta kah­teen ta­pa­ukseen – Nå­djär­vi­in ja Ka­sak­bac­kaan/Kau­ha­jär­veen, Ma­ria Höglund ker­too. ”Si­i­tä ei kui­ten­kaan tul­lut mi­tään. Nå­djär­vis­sä, jo­ka oli So­ne­ran alu­et­ta, ko­ti­ta­lou­det eivät ol­le­et ki­in­nostu­nei­ta kui­tu­ver­kos­ta ja Ka­sak­bac­kan/Kau­ha­jär­ven osal­ta Vi­es­tin­tä­vi­ras­to to­te­si in­fra­struk­tu­u­rin ni­in laa­jak­si, et­tä tu­ki jä­i­si ko­vin pi­enek­si eikä sen takia kan­nat­ta­nut näh­dä va­i­vaa by­rokra­ti­an rat­tais­sa.”

 

24 KUI­TU­KOK­OUS­TA

JNT to­teut­ti tai osal­listui va­lo­kui­tu­a­si­as­sa 24 kyläkok­oukseen vu­o­den 2009 ai­ka­na. Useam­min ku­in ker­ran JNT:n edu­sta­jat joutui­vat to­tea­maan kok­ouk­sen osal­listu­jil­la ole­van hu­hu­pu­hei­den

vu­ok­si ”väärää ti­e­toa” JNT:n tar­jouk­sen si­säl­lö­stä.

Lu­o­don kok­ouk­set vo­i­daan ti­i­vistää si­ten, et­tei kil­pai­lua kui­tu­ak­ti­viste­ja vas­taan ol­lut mut­ta et­tä ki­in­nostus kui­tur­a­ken­ta­mi­seen oli vie­lä varsin mal­til­lis­ta.

Ala-Pur­mon ja Lill­byn kok­ouksis­sa ki­in­nostus oli myön­te­i­stä mut­ta ei vie­lä kyp­sää välittömään ra­ken­ta­mi­seen. Lill­byn kok­oukses­ta to­det­ti­in, et­tei ”varsi­nais­ta kes­kus­telua avo­i­mis­ta ver­ko­is­ta [syn­tynyt], vaik­ka PÖF:n Vi­lo­bac­kan edu­sta­ja oli kok­oukses­sa”.

Evijär­ven In­an osal­ta ti­lan­ne oli se, et­tä JNT oli ai­em­min ra­ken­ta­nut kylään kui­tu­kanta­ver­kon AD­SL:n to­i­mit­ta­mi­sek­si loppu­a­si­ak­ka­il­le ku­pa­rijoh­doil­la, jo­i­ta vu­o­krat­ti­in So­ne­ral­ta. Ke­väällä 2009 asi­ak­kaat ir­ti­sa­not­ti­in Te­li­a­So­ne­ran il­moi­tet­tua ku­pa­ri­ver­kon pur­ka­mi­ses­ta. Syk­syl­lä JNT tar­joutui ra­ken­ta­maan kui­tu­ver­kon In­aan vu­o­den 2010 ai­ka­na, mikä­li ri­it­tävän mon­ta ko­ti­ta­lo­ut­ta läh­ti­si si­i­hen mu­kaan.

 

KAH­TA­LAIS­TA ’VAN­HAS­SA’ PE­DER­SÖ­RES­SÄ

’Van­has­sa’ Pe­der­sö­ren kun­nas­sa (jo­ka si­is oli ol­lut oma kun­tan­sa en­nen Pe­der­sö­ren, Ähtävän ja Pur­mon kun­ta­li­i­tos­ta v. 1977) JNT:n ja PÖF:n köy­den­ve­to oli il­mi­selvää. JNT päät­ti kui­tu­ver­kon ra­ken­ta­mi­ses­ta Edse­vön van­haan osaan vu­o­den alu­s­sa, mu­un Edse­vön ja Ös­ten­sön osal­ta yleis­vaik­utel­ma­na oli, et­tä asi­ak­kaat oli­vat to­istai­sek­si tyyty­vä­i­siä nyky­ti­lan­tee­seen.

PÖF pai­nosti Kat­ter­nössä kylälä­i­siä al­le­kir­jo­it­ta­maan so­pi­muk­sen. JNT vas­ta­si kut­su­mal­la kool­le oman kok­ouk­sen. Se oso­ittautui välttä­mättömäk­si, jot­ta JNT:n tar­joukses­ta vo­i­tai­si­in an­taa oi­kea ku­va kylälä­i­sil­le.

Tär­keä rat­ka­i­su ko­ski Fors­bytä. Kun JNT tar­joutui pitämään tie­do­tusti­lai­su­u­den, yh­tiö sai en­sin ”port­ti­ki­el­lon”, mut­ta myö­hem­min ti­lai­su­u­teen su­ostut­ti­in. Kyläs­sä oli mi­tä il­mei­semmin käyn­nissä ki­i­vas kes­kus­telu. Hå­kan Löfqvist ker­too:

”Kylä­ta­lo oli ää­riään myö­ten täynnä. Esi­tyk­semme jäl­keen ’kylän­van­hin’ Per-Er­ik Fin­ne nousi esi­in ja ker­toi ol­le­en­sa mu­ka­na pe­rusta­mas­sa Pe­der­sö­ren avo­in­ta kui­tu­o­su­us­kun­taa mut­ta nyt pääty­ne­en­sä si­i­hen, et­tei se ol­lut oi­kea ete­ne­mis­väylä. Hän se­lit­ti, et­tä hän läh­ti­si JNT:n kel­kkaan ja to­i­voi mui­den­kin kylälä­is­ten aset­tu­van tu­ke­maan mei­tä. Ni­in kä­vi­kin, ja me ra­ken­sim­me kui­tu­ver­kon Fors­by­hyn vu­o­den 2009 ai­ka­na.”

”Per-Er­ik Fin­nen kans­sa käy­missä­ni kes­kus­telu­is­sa hän ker­toi, mil­lais­ta Fors­bys­sä oli ol­lut 1950-lu­vul­la, kun kylä oli ot­ta­nut kan­taa val­ti­ol­li­sen Te­len pu­o­les­ta JNT:tä vas­taan. Hän py­styi kerto­maan yk­si­ty­iskoh­tia myö­ten tästä kamp­pai­lus­ta kir­jo­i­tu­spöydän laa­tik­koon pi­i­lo­tet­tu­i­ne ja sin­ne unoh­det­tu­i­ne kir­je­i­neen.

Kol­pis­sa, län­si­osas­sa, tie­do­tusti­lai­su­u­des­ta oli le­vi­tet­ty hy­vin ti­e­toa, mut­ta si­i­tä hu­o­li­mat­ta pai­kal­le tu­li vain 17 osal­listu­jaa, hei­stä kak­si PÖF:stä

Nyt veksalalainen Herténin perhe ei enää kärsi laajakaistaliittymän riittämättömyydestä. JNT-lehdestä v. 2009.

(Glenn Hä­ger, Pe­ter Por­tin). Kok­oukses­sa kä­vi il­mi, et­tä PÖF:n ta­vo­it­te­e­na oli ve­tää kan­ta­kaa­pe­li Sur­si­ki­stä Pu­ro­kylään vie­lä syk­syn 2009 ai­ka­na. JNT-vä­ki pi­ti kui­ten­kin ”epämäärä­i­sinä” PÖF:n ti­e­to­ja si­i­tä, mi­tä pal­velu­ja ver­kos­sa vo­i­tai­si­in välit­tää.

Kun PÖF:n edu­sta­jat lu­pa­si­vat kok­oukses­sa, et­tä li­i­ken­ne ver­kon asi­ak­ka­i­den kes­ken oli­si va­paa­ta, JNT:n IT-pääl­lik­kö Ken­neth Nylund joutui kerto­maan, et­tei te­le­vi­es­tin­tä­la­ki sal­li­nut va­paa­ta li­i­ken­net­tä ver­kos­sa mi­ten ta­han­sa, vaan et­tä sen oli ta­pahdutta­va hal­li­tusti. PÖF sai kok­oukses­sa kri­ti­ik­kiä si­i­tä, et­tei se ol­lut tie­dot­ta­nut to­i­min­nas­taan ri­it­tävästi, minkä se­li­tet­ti­in johtu­van re­surs­si­pu­las­ta. JNT vas­ta­si si­i­hen, et­tä yh­tiöllä oli re­surs­se­ja se­kä tie­dot­ta­mi­seen et­tä ra­ken­ta­mi­seen.

 

EH­DO­TUKSIA ÄHTÄVÄL­TÄ

Ähtävää vo­i­ti­in pi­tää PÖF:n ydi­nalu­e­e­na, mut­ta si­el­tä­kin tu­li eh­do­tuksia JNT:lle. JNT:tä pyy­det­ti­in esi­mer­kiksi pitämään yh­des­sä PÖF:n kans­sa tie­do­tusti­lai­su­u­den Kanc­ko­sin ta­lo­ryh­mäs­sä. PÖF ker­toi su­un­ni­tel­mis­ta ra­ken­taa kui­tu­lin­ja Kru­u­nupyyn kun­nan­ra­jal­ta Edse­vöön edel­lyt­tä­en, et­tä 50 % ko­ko kun­nan ko­ti­ta­louksista al­le­kir­jo­it­tai­si si­to­vat so­pi­muk­set.

”Pal­velut otet­tai­si­in Kru­u­nupyyn ver­kos­ta. PÖF lu­pa­si myös, et­tä jo­ka­i­nen asi­a­kas sa­i­si käyttöön­sä 100 Mb­ps ai­na Tuk­hol­maan saak­ka il­man mi­tään kust­an­nuksia. Nä­in asi­an ku­vat­ti­in to­i­mi­van avo­i­mis­sa ver­ko­is­sa”, JNT:n yh­te­en­ve­don mu­kaan.

Myös su­ur­ti­lal­li­nen Olav Ny­bac­ka kutsui JNT:n Ähtäväl­le, sillä hän tar­vit­si va­lo­kui­tu­kaa­pe­lin

Veksala kuului kuituliittymien etujoukkoon. Monäsin, Kantlaxin ja Hirvlaxin kylät seurasivat perässä v. 2009.

na­vet­taan­sa. JNT lu­pa­si li­it­ty­män val­mi­ik­si maa­lis­ku­ul­le 2010 ta­va­no­mai­sin eh­do­in eli et­tä vä­hin­tään pu­o­let lin­jal­la si­jait­se­vis­ta ko­ti­ta­louksista läh­ti­si si­i­hen mu­kaan. Ny­bac­ka ei vo­i­nut odot­taa ni­in kau­an, ko­ska vas­ta­val­mistu­nee­seen na­vet­taan tar­vit­ti­in no­pe­at da­tayh­tey­det. JNT tu­li asi­an tär­key­den vu­ok­si Ny­bac­kaa vas­taan no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la ja lu­o­pui ta­va­no­mai­ses­ta vaa­ti­muksestaan. Sittem­min mo­net ko­ti­ta­lou­det kui­ten­kin li­it­ty­ivät kui­tu­lin­jaan.

 

RA­KEN­TA­MI­NEN JAT­KUU MUN­SA­LAS­SA

Ku­ten ai­em­min on käynyt il­mi, Vek­sa­la oli kul­kenut Mun­sa­las­sa etu­lin­jas­sa v. 2008.​Ennen vu­o­den päät­ty­mi­stä 90 ka­ik­ki­aan no­in 110 ko­ti­ta­lou­des­ta oli li­it­tynyt uu­teen va­lo­kui­tu­verk­koon. Vu­on­na 2009 kuidun­ve­to jat­kui edel­leen Mo­näsvi­ke­nin kaut­ta mu­un mu­as­sa Mo­nä­sin, Kant­lax­in

Asiakkaat odottavat tekniikalta koko ajan yhä enemmän. JNT:n henkilökunta tekee jatkuvaa kehitystyötä.

ja Hirv­lax­in ’kuidut­ta­mi­sek­si’.

Mo­nä­sin hel­miku­i­nen kok­ous jäi JNT:n edu­sta­ji­en Ma­ria Höglun­din ja Tom Gäd­dan mi­e­li­in. JNT oli edel­lis­vu­on­na lu­van­nut ra­ken­taa kui­tu­ver­kon kesällä 2009, mikä­li vä­hin­tään pu­o­let ko­ti­ta­louksista li­it­ty­i­si si­i­hen. Ta­vo­i­te saavu­tet­ti­in no­pe­asti, jo­ten kun JNT:n edu­sta­jat pa­la­si­vat paik­ka­kun­nal­le, tar­ko­i­tukse­na oli al­le­kir­jo­it­taa lo­pul­li­set so­pi­muk­set. Pai­kal­la oli 60–70 hen­kilöä. Ma­ria Höglund ker­too:

”Vu­o­teen 2008 ver­rat­tu­na oli kui­ten­kin yk­si asia mu­ut­tu­nut: Uu­si­kaar­lepyy oli al­ka­nut su­un­ni­tel­la omaa kui­tu­o­su­us­kun­taa. Ti­e­ten­kin se nousi kok­oukses­sa esi­in. Vo­i­si­ko se ol­la yk­si vaihto­ehto? Asia tu­li kui­ten­kin kä­si­tel­tyä no­pe­asti, kun Gre­ta Näs nousi ylös ja to­te­si asi­al­li­sesti, et­tä ju­u­ri tätä hän oli pe­län­nyt ja ha­lu­si ka­i­kin ta­vo­in vält­tää. So­ne­ran kans­sa tais­tel­tujen mo­ni­en vu­o­si­en suru­jen ja har­mi­en jäl­keen Mo­nä­sis­sä oli nyt vih­do­in am­mat­ti­mai­nen to­i­mi­ja, jo­ka oli val­mis in­ve­sto­i­maan kylään ja ra­ken­ta­maan to­i­mi­van va­lo­kui­tu­ver­kon. Hän mu­istut­ti, et­tä ni­i­den jot­ka ot­ti­vat oman osu­us­kun­nan pu­he­ek­si, on myös mu­is­tetta­va, et­tei se to­i­mi it­se­stään ja et­tä heidän on si­inä ta­pa­ukses­sa myös hu­o­leh­ditta­va si­i­tä, et­tä tal­koo­han­ke tu­lee vi­e­dyk­si loppu­un. Hän epä­i­li, et­tei se su­ju­i­si yhtä no­pe­asti ja va­i­vat­ta ku­in jos JNT kan­tai­si ra­ken­ta­mis­vastu­un. Gre­ta Näs tun­ne­taan vä­rik­käänä per­soo­na­na, jol­la on sel­keät mi­eli­pi­te­et; kylälä­i­set ku­un­te­li­vat hän­tä hil­jaa, ja asia oli si­tä myö­ten kä­si­tel­ty val­mi­ik­si. Pää­sim­me sit­ten no­pe­aa tah­tia si­ir­tymään kir­jo­it­ta­maan so­pi­muksia ka­ik­ki­en ki­in­nostu­nei­den kans­sa ja to­teut­ta­maan Mo­nä­sin kui­tu­ver­kon ra­ken­ta­mis­ta su­un­ni­tel­mi­en mu­ka­i­sesti.

 

VAS­TA­VO­I­MIA JE­PU­AL­LA

JNT ot­ti Je­pu­al­la aluksi yh­teyt­tä kes­kus­t­an an­ten­ni­o­su­us­kun­nan pu­heen­joh­ta­jaan. ”Hän ei to­della­kaan ol­lut meidän mi­e­hem­me. Ai­no­i­na vaihto­ehto­i­na oli­vat avo­i­met ver­kot tai An­via”, JNT ti­i­visti yh­tey­de­no­ton tu­lok­sen. Myö­hem­min tämä kui­ten­kin oso­ittautui oi­ke­ak­si rei­tik­si: ky­se­i­nen hen­kilö mu­ut­ti kä­si­ty­stään tutustut­tu­aan tar­kem­min fak­to­i­hin, ja hä­ne­stä tu­li hy­vä JNT:n lä­het­ti­läs.

Pen­sa­lan kok­oukses­sa käy­ti­in vil­kas­ta kes­kus­telua, ”mut­ta ti­e­tyt va­hvat vo­i­mat te­kivät ko­vas­ti työtä sen pu­o­les­ta, et­tä verk­ko pi­tä­i­si omistaa it­se. Asi­aa kä­si­tel­lään kylä­neu­vostos­sa, ja osu­us­kun­nan pu­o­lesta­pu­hu­jat to­i­mi­vat si­el­lä va­li­tetta­vas­ti ak­ti­i­vi­sesti. Us­kon kyl­lä, et­tä pen­sa­la­lai­set päät­tävät si­ir­tyä kui­tu­un, mut­ta jää nähtäväk­si, ku­ka sen to­i­mit­taa", JNT:n edu­sta­ja ra­por­toi.

Yt­ter­jep­pos­sa pi­det­ti­in kak­si kok­ous­ta, jo­i­den an­ti oli se­ka­lai­nen mut­ta ei ki­el­te­i­nen. JNT:n edu­sta­jat joutui­vat kor­jaa­maan me­di­an välittämää ti­e­toa, et­tei yh­tiö oli­si ki­in­nostu­nut kylästä.

Jus­si­las­sa kok­ousil­ma­pi­i­ri oli hy­vä, ja si­el­lä esi­tet­ti­in ”mo­nia asi­al­li­sia kysymyk­siä ja käy­ti­in vil­kas­ta kes­kus­telua. Eräs NU- net-kan­nat­ta­ja tais­te­li par­haan­sa mu­kaan esit­tääk­seen vi­si­o­taan. Su­u­ri ryhmä jäi pai­kal­le kok­ouk­sen jäl­keen kes­kus­te­le­maan jat­kos­ta. NU-ne­tin mu­kaan he ovat saa­ne­et Jus­si­lan kylästä pro­sen­tu­aa­li­sesti eni­ten etukä­te­i­sil­moi­tuksia”, JNT:n yh­te­en­ve­don mu­kaan.

Mark­bys­sä JNT kutsut­ti­in kok­oukseen NU-ne­tin jo ol­tua si­el­lä. Ra­por­tis­ta: ”Il­mei­sesti tyyty­vä­i­nen JNT-asi­ak­ka­i­den jouk­ko oli ki­in­nostu­nut va­lo­kui­dus­ta. Ko­rostim­me, et­tei meillä ol­lut

pi­e­nin­täkään ai­komus­ta pur­kaa ku­pa­ri­po­h­jais­ta in­fra­struk­tu­u­ri­am­me Mark­bys­sä ja Åvis­tis­sä, mut­ta olem­me val­mi­it ra­ken­ta­maan ja to­i­mit­ta­maan kui­tu­li­it­ty­mät ja pal­velut sil­lo­in, kun kylälä­i­sillä on ni­il­le tar­vet­ta.”

 

VO­I­MA­KAS IP-TREN­DI

Vu­on­na 2009 JNT:n li­i­ke­to­i­min­ta si­ir­tyi vo­i­mak­kaasti koh­ti IP-po­h­jai­sia rat­ka­i­su­ja. Si­i­hen vaik­ut­ti usea te­kijä. Yk­si ni­i­stä oli, et­tä JNT sai KD-Softin kans­sa sol­mi­mal­la yh­te­i­styö­so­pi­muksel­la ho­i­taak­seen sen asi­ak­kaat yri­tys­ten da­ta­pal­velu­jen osal­ta. KD-Soft oli vaa­sa­lais­po­h­jai­nen, jo v. 1989 pe­rus­tet­tu IT- palveluyritys.​Toisena te­kijänä oli, et­tä Ål­comin kans­sa käyn­nistet­ty yh­te­i­styö al­koi nyt to­sis­saan tu­ot­taa kui­tu­ver­kos­sa to­i­mi­tetta­vaa IP- TV-pal­velua.

Kol­man­te­na te­kijänä oli pe­rusta­van­laa­tu­i­nen si­ir­ty­mi­nen IP- po­h­jai­seen pu­he­lin­li­i­ken­tee­seen, jo­ta oli val­mis­tel­tu Ciscon v. 2008 to­i­mit­ta­man uu­den ’pu­he­lin­keskuk­sen’ PGW-alu­s­tan (Pac­ket Da­ta Network Ga­te­way) kokeilulla.​Kokeet su­jui­vat hy­vin, ja tu­o­tan­to-PGW otet­ti­in käyttöön v. 2009.

Vu­o­den ku­lues­sa ko­keil­ti­in myös IP- po­h­jais­ta il­moi­tuksen­si­ir­toa, mut­ta en­nen ka­ik­kea käyn­nistet­ti­in laa­ja kanta­ver­kon uu­dis­ta­mishan­ke (IP-CO­RE ja ke­rä­ily­verk­ko). Vu­o­den 2009 jäl­ki­pu­o­liskol­la ar­vio­i­ti­in ja ko­keil­ti­in eri val­mista­ji­en

Alcatel-Lucentista tuli myös JNT:n laitetoimittaja v. 2009. Yhtiö on tässä voittanut palkinnon parhaasta infrastruktuuriteknologiasta, ns. Light Radiosta.

tu­ot­te­i­ta. Rat­ka­i­su­jen pi­ti en­nen ka­ik­kea täyt­tää JNT:n to­i­minta­vaa­ti­muk­set. Sel­västi vo­it­ta­jak­si nousi Al­ca­tel-Lu­cent, jo­ka si­is va­lit­ti­in to­i­mit­ta­jak­si.

Ma­ria Höglund to­te­si vu­o­si­kertomukses­sa, et­tä laa­ja­ka­i­sta­li­it­ty­mi­en määrä oli kas­va­nut 13

pro­sent­tia vu­o­den ai­ka­na, et­tä 14 pro­sent­tia pu­he­lin­li­it­ty­mi­stä oli nyt IP- po­h­jai­sia ja et­tä 27 pro­sen­til­la ka­i­kis­ta vu­o­den lo­pus­sa JNT:n verk­koon ku­u­lu­neis­ta ko­ti­ta­louksista oli kui­tu­li­it­tymä.

 

YH­TE­I­STYÖTÄ LÄN­SILIN­KIN KANS­SA

JNT:n IT-osaa­mi­nen sai tun­nustus­ta vu­o­den alu­s­sa Län­silin­kin (jos­ta jos­kus käy­te­tään ni­meä West­link) kans­sa käyn­niste­tys­sä yh­te­i­styös­sä. Län­silin­kin omis­ti­vat Turun seudun pai­kal­li­set pu­he­linyh­tiöt, ja sen tehtävänä oli käyt­tää ja ke­hit­tää pu­he­lin­keskuksia ja pu­he­lin­pal­velu­i­ta omista­ji­en­sa eduksi. Ta­vo­it­te­e­na oli myös ra­ken­taa Län­silin­kin ym­pä­ril­le pu­he­li­nalu­s­tan, jo­ka vo­i­si pal­vel­la ka­ik­kia Fin­net-yh­tiö­i­tä.

”Si­el­lä ei kui­ten­kaan ol­lut vie­lä pää­sty vauh­ti­in Vo­IP-tek­ni­i­kas­sa, ja si­inä JNT astui mu­kaan ku­vaan, sillä olim­me ol­le­et AX­En kor­vaa­vas­sa tek­ni­i­kas­sa ura­nu­ur­ta­jia. Se ja myös Mul­ti­Vo­ice- kon­sep­tim­me ja tes­taa­mam­me uu­si PGW- tek­ni­ik­ka ki­in­nos­ti­vat Län­silink­kiä", Ma­ria Höglund ker­too.

Län­silin­kin vi­e­rai­lu JNT:llä hel­miku­us­sa ke­hit­ti suh­det­ta. Län­silin­kin to­i­mi­tu­sjoh­ta­ja Mat­ti Iso-Mark­ku se­lit­ti, et­tä hä­nen ki­in­nostuksen­sa yh­te­i­styö­hön ei li­i­ty vain PGW-tek­ni­ik­kaan vaan myös pi­e­nem­mil­le Fin­net-yh­tiö­il­le ja eh­kä myö­hem­min myös su­u­rem­mil­le so­pi­vi­en SIP Proxy –pal­velu­jen (SIP = Ses­sion Ini­ti­a­tion Pro­tocol) to­teut­ta­mi­seen.

”Sol­mim­me yh­te­iskäyttö­so­pi­muk­sen PGW:n osal­ta, jo­ta JNT oli ju­u­ri hank­ki­mas­sa, ja so­vim­me, mi­ten sen yl­läpi­to ja ke­hittä­mi­nen ho­i­det­tai­si­in. Län­silin­kin pi­ti ra­ken­taa Fin­net-alu­s­ta IP-pu­helu­il­le, ja JNT:llä oli va­paat kä­det ra­ken­taa, mi­tä pi­dim­me pe­rus­tel­tuna. Tek­ni­ik­ka sijo­i­tet­ti­in fyy­si­sesti JNT:n ti­lo­i­hin Pi­e­tarsaa­reen, ja JNT omistaa lait­te­et”, Ma­ria Höglund ker­too.

Pu­helu­li­i­ken­teen ko­ko­nai­su­u­den ra­ken­ta­mi­sek­si Fin­net-yh­tiö­il­le Län­silink­ki tar­vit­si vie­lä saman­kal­tai­sen pal­velun ku­in mi­tä JNT oli ra­ken­ta­nut Mul­ti­Vo­i­ceen. Se joh­ti so­pi­mukseen Mul­ti­Vo­ice-alu­s­tan mu­ok­kaa­mi­ses­ta ja sen myyn­ni­stä pal­velu­na Län­silin­kil­le.

Seu­raa­va­na aske­le­e­na Län­silink­ki laa­jen­si omistuspo­h­jaan­sa tar­jo­a­mal­la osak­ku­ut­ta ka­i­kil­le Fin­net-yh­tiö­il­le. Mo­net läh­tivät mu­kaan, JNT ei. Ma­ria Höglund: ”Syy oli yk­sin­ker­tai­nen, Län­silink­ki oli tu­o­tan­toyh­tiö, ja me olim­me so­pi­ne­et, et­tä JNT vo­i­si tu­ot­taa ne pu­he­lin­pal­velut, jo­i­ta me pi­dim­me tar­ko­i­tuksen­mu­ka­i­si­na. Osak­ku­us oli­si vain mut­kista­nut yh­te­i­styötä.”

”Meidän ta­vo­it­te­em­me Län­silin­kin yh­te­i­styös­sä on ol­lut ja on ope­ra­ti­i­vi­sella ta­sol­la saavut­taa sen avul­la skaalau­se­tua ja si­tä kaut­ta alen­taa tu­o­tan­to­kust­an­nuksia se­kä var­mistaa jat­kos­sa­kin JNT:n huippu­o­saa­mi­nen. Stra­te­gi­sella ta­sol­la ta­vo­it­te­e­na on to­i­mia yh­te­i­styös­sä sel­lais­ten to­i­mijo­i­den kans­sa, jot­ka edi­stävät JNT:n pu­he­lin­-

DNA:n vuosikertomuksesta 2009. Yhtiön työskentelytapa ja asiakastarpeiden kohtaaminen takaavat yhtiön kasvun tulevaisuudessakin.

pal­velu­i­den ke­hi­ty­stä, ja taa­ta su­vere­ni­te­et­tim­me pu­he­li­na­sio­i­ta ko­ske­vis­sa päätöksis­sä.”

 

KO­VAA TAIS­TELUA AN­VI­AS­TA

DNA-pi­i­rin ta­vo­it­te­et An­vi­an pu­helin­to­i­min­nan kaap­paa­mi­ses­ta kärji­sty­ivät syk­syl­lä. Jan-Er­ik Frost­dahl ker­too, et­tä hän DNA:n to­i­mi­tu­sjoh­ta­ja­na osti hy­vin ak­ti­i­vi­sesti VLP:n ja sittem­min An­vi­an osak­kei­ta vu­o­des­ta 2007 läh­ti­en. ”Ostin ka­i­ken, mi­tä ’korp­pi­kot­kat’ sa­i­vat ke­rät­tyä ko­koon. Pait­si no­in 2500 osak­keen erää, jon­ka Eli­sa nap­pa­si PPO:lta nok­ka­ni edestä hir­vit­tävään yli­hin­taan. Ra­i­vostu­in si­i­tä, ko­ska mi­nul­la oli su­ul­li­nen so­pi­mus si­i­tä, et­tä me sa­i­sim­me ostaa ne. Lo­pul­ta meillä oli yh­des­sä Län­nen Te­le­tie­don kans­sa lä­hes 20 pro­sen­tin omistu­so­su­us An­vi­as­ta.”

Asia rat­kesi loka­ku­un pu­o­livälis­sä. An­vi­an johto ja hal­li­tus oli­vat val­mi­it te­ke­mään kau­pat, mut­ta tä­män su­uru­uslu­o­kan asia oli kä­si­tel­tävä hallin­to­neu­vostos­sa ja vi­e­tävä lo­pul­li­sesti yh­tiökok­ouk­sen pää­tet­täväk­si, mikä jät­ti eri si­dos­ryh­mil­le ti­laa to­i­mia. Yk­si sel­lai­nen oli An­vi­an hen­kilökun­ta, jo­ka ra­ken­si mi­e­li­a­laa kaup­paa vas­taan lob­baa­mal­la hallin­to­neu­voston jä­se­niä ja kerto­mal­la asi­as­ta me­di­al­le.

An­vi­an Vaa­san to­i­mi­hen­kilö­i­den lu­ot­tamus­mi­es Ken­neth Nys­te­nin mu­kaan hen­kilökun­ta sai ku­ul­la, mi­tä oli te­keillä vas­ta, kun to­i­mi­tu­sjoh­ta­ja Ti­mo Cavén il­moit­ti syysku­us­sa, et­tä asi­as­ta oli neu­vo­tel­tu jo kol­me­to­is­ta ku­ukaut­ta. En­nus­tetta­vis­sa oli, et­tä ka­ik­ki pait­si 40–50 työn­te­kijää me­net­tä­i­sivät työn­sä. Hen­kilökun­ta kerä­si nyt val­ta­kir­jo­ja vo­i­dak­seen mah­dol­li­ses­sa yli­määrä­i­ses­sä yh­tiökok­oukses­sa yrit­tää py­säyt­tää myyn­nin.

DNA-pi­i­rin to­i­min­ta ei yl­lät­tänyt asio­is­ta pe­rillä ole­via, mut­ta si­tä vas­to­in su­u­re­na yl­lätyk­senä tu­li kil­pai­le­va tar­jous, jos­sa PPO oli

Anvian hallitus v. 2009 lopussa. Vasemmalta Bengt Beijar, Matti Korkiatupa, Aapo Konttu (joka tuli Jarmo Leinon tilalle lokakuussa), Aaro Honkala, Harri Niemelä, Lars Gästgivars, Arto Pohto, Juha Häkkinen ja Matti Makkonen (tunnettu matkapuhelinalan veteraani, mm. DNA:n entinen toimitusjohtaja).

pääo­sak­kaa­na. Bo Eklun­din, An­vi­an te­le­kom-to­i­min­nan joh­ta­jan ja KP:n to­i­mi­tu­sjoh­ta­jan ulos­tu­lo sai nyt tär­keän roo­lin. Hän ku­va­si hallin­to­neu­vo­stol­le kol­mat­ta vaihto­ehtoa, jos­sa An­via jat­ka­i­si te­le­to­i­min­taan­sa, ja nä­in hallin­to­neu­vosto myös päät­ti.

Se sai DNA-pi­i­rin vaih­ta­maan su­un­taa, ja se myi ko­ko An­via-omistuksen­sa hy­vään hin­taan. Ong­el­ma­na oli, et­tä An­vi­an hal­li­tus oli kau­pal­la ylit­tänyt yh­tiökok­ouk­sen osa­ke­osto­i­hin an­ta­mat valtu­u­det. Ko­ska vu­o­den­vaih­de lä­he­styi, koot­ti­in pi­ka­i­sesti kon­sor­tio, jo­ka jou­lun ja uu­den­vu­o­den väli­senä ai­ka­na pe­lasti ti­lan­teen myymällä ete­en­pä­in ri­it­tävän määrän osak­kei­ta samaan hin­taan, jon­ka An­via oli mak­sa­nut.

Uu­si­in omista­ji­in ku­u­lui myös Kat­ter­nö-

Katternö Oy ja yksi Katternö-konsernin yhtiöistä, Herrfors, ostivat Anvian osakkeita vuoden 2009 lopussa.

kon­ser­ni, jo­ka hank­ki 1,74 pro­sent­tia An­vi­an osak­keis­ta. Ko­ska kaup­pa pi­ti päät­tää ly­hy­el­lä va­ro­i­tu­sa­jal­la, si­tä ei eh­dit­ty po­hjus­taa omista­ji­en pa­ris­sa nor­maa­li­in ta­paan, mikä he­rät­ti jäl­kikä­teen jon­kin ver­ran tyyty­mättömyyt­tä.

 

JNT:STÄ TU­LEE AN­VI­AN OMISTA­JA

Pi­tä­i­si­kö myös JNT:n läh­teä An­vi­an omista­jak­si? Tämä kysymys esi­tet­ti­in kon­sor­ti­o­ta, S4H:ta, pe­rus­tet­taes­sa 8,5 pro­sen­tin osa­ke­kan­nan os­ta­mi­sek­si An­vi­as­ta. Kon­sor­tion pääo­sak­ka­i­na oli­vat Sa­lon Seudun Pu­he­lin, Mik­ke­lin Pu­he­lin ja Ka­i­nu­un Pu­he­lin, jot­ka omis­ti­vat yh­te­en­sä no­in 85 pro­sent­tia kon­sor­tion osa­ke­kan­nas­ta. Laa­di­tun eh­do­tuk­sen mu­kaan ku­u­si mu­u­ta yh­tiötä – Pi­e­tarsaa­ri, Fors­sa, Kar­jaa, Lo­vi­i­sa, Pa­rai­nen

Vakuutusyhtiö Eterasta tuli loppuvuoden kuumeisen toiminnan seurauksena Anvian merkittävä omistaja.

ja Ke­miö – ja­ka­i­si­vat loppu­e­rän.

JNT:n hal­li­tus kä­sit­te­li asi­aa 10. jou­lu­ku­u­ta. Ma­ria Höglun­din val­mis­te­le­man päätö­se­si­tyk­sen mu­kaan JNT osal­listu­i­si kaup­paan 500 000 eu­rol­la, mikä vas­ta­si va­jaa­ta vi­it­tä pro­sent­tia kon­sor­tion osak­keis­ta. Hän mai­nit­si, et­tä hy­vät suh­te­et An­vi­aan ja kon­sor­tion pe­rus­tetta­vak­si ai­ko­maan hol­din­gyh­tiöön oli­vat tär­kei­tä. Hol­din­gyh­tiö­stä tu­li­si An­vi­an su­u­rin omista­ja, minkä an­si­os­ta JNT sa­i­si re­aa­lis­ta vaik­utus­val­taa An­vi­aan.

JNT vo­i­si omistuksel­laan edi­stää pa­rem­min van­han An­via-yh­te­i­styön jat­ku­mis­ta ja sy­ner­gi­ae­tu­jen hyö­dyntä­mi­stä – Vo­IP ja Open Ser­vice mai­nit­ti­in täs­sä yh­tey­des­sä. Sillä­kin oli ar­von­sa, et­tä ru­ot­sin- ja kak­si­ki­e­li­set yh­tiöt oli­vat yh­te­i­sellä lin­jal­la.

Li­säk­si ka­ik­ki pu­hui sen pu­o­les­ta, et­tä pa­nostukses­ta tu­li­si kan­natta­va. In­sti­tu­tio­naa­li­set sijo­it­ta­jat aset­ti­vat vi­i­den pro­sen­tin tu­ot­to­vaa­ti­muk­sen, ja JNT vo­i­si ra­ho­it­taa omistu­so­su­u­ten­sa osin DNA:n osingoil­la ja lo­put ma­tala­kor­ko­i­sella le­a­sing- jär­jes­telyl­lä.

Nä­illä eh­do­in hal­li­tus sa­noi su­un­ni­tel­mal­le ’kyl­lä’. Edel­lytyk­set kui­ten­kin mu­ut­tui­vat vi­i­me het­kel­lä. S4F sai vain pu­o­let ku­va­tus­ta osa­ke­po­tis­ta. An­via myi to­i­sen pu­o­lis­kon va­ku­utusyh­tiö Ete­ral­le.

 

3I VE­TÄYTYY

To­i­ses­ta tär­keästä kau­pas­ta il­moi­tet­ti­in 18. jou­lu­ku­u­ta, kun 3i – ai­em­min ker­rot­tu DNA:n su­uro­mista­ja – myi 13 pro­sen­tin osa­ke­o­mistuksen­sa Län­nen Te­le­tie­dol­le, Ou­lun Pu­he­lin Hol­dingil­le ja va­ku­utusyh­tiö Il­ma­ri­selle. Erk­ki Ni­ko­ske­lai­nen, 3i:n po­hjo­is­mai­sen ti­i­min edu­sta­ja, kom­men­toi leh­di­stö­tie­dot­te­es­sa, et­tä 3i:n pu­o­lel­ta ol­ti­in hy­vin vaik­ut­tu­nei­ta DNA:n ke­hityk­se­stä sinä ai­ka­na, jol­lo­in 3i oli ol­lut yh­tiön omista­ja­na.

JNT:lle kaup­pa tar­jo­si osak­ku­us­so­pi­muk­sen seu­raukse­na mah­dol­li­su­u­den myydä DNA-omistuksen­sa Il­ma­ri­selle 6,8 mil­joo­nan eu­ron hin­taan. JNT, sa­moin ku­in DNA:n mu­ut omista­jat, jät­tivät mah­dol­li­su­u­den käyttä­mät­tä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marian galleria: Nina Riska

”Tehokas ja energinen Nina huolehtii asiakkaiden hyvästä palvelusta heidän käydessään meillä.”

Marian galleria: Janne Lillkvist

”Myyjä ja organisaattori ainutlaatuisena yhdistelmänä. Ohjaa määrätietoisesti eri hankkeita.”

Marian galleria: Mattias Skog

”Järjestelmällinen ja osaava ohjelmoija, joka huolehtii kaikkien IT-järjestelmien maksimaalisesta hyödyntämisestä.”

 

Sisältö

Innehåll